"dimension" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"dimension" Çekçe çeviri

EN dimension
volume_up
{isim}

dimension (ayrıca: extent, format, measurement, proportion)
It has a moral and political dimension, but also a security and legal dimension.
Týká se ho morální a politický rozměr, ale také bezpečnostní a právní rozměr.
It's a whole new dimension to your life and it's wonderful to have that dimension.
Vašemu životu to dodá úplně nový rozměr a je úžasné mít tento rozměr.
That adds a new dimension, and it is a dimension of the Fascists, on this side of the House.
Přidává to nový rozměr, a to rozměr fašistů v tomto Parlamentu.
dimension (ayrıca: size)
volume_up
dimenze {diş.}
Could the Commission make a statement in relation to this particular dimension of the problem?
Mohla by Komise učinit prohlášení ohledně této specifické dimenze problému?
A Baltic Sea Strategy for the Northern Dimension (vote)
Strategie pro region Baltského moře v rámci Severní dimenze (hlasování)
The rural development dimension is also relevant to those countries that recently joined the EU.
Dimenze rozvoje venkova se dotýká také zemí, které se nedávno staly členy EU.
dimension
volume_up
kóta {diş.}
dimension (ayrıca: amount, extent, format, greatness)
For a custom size, in the Maximum dimensions box, enter the maximum width you want your photos to be.
Chcete-li použít vlastní velikost, zadejte do pole Maximální rozměry požadovanou maximální šířku fotografií.
Fifty years on, Europe at peace, enlarged to continental dimensions, needs strong institutions to cope with the challenge of its time: globalisation.
O padesát let později potřebuje Evropa, žijící v míru a rozšířená na velikost světadílu, silné instituce, aby se mohla vypořádat s výzvou této doby, globalizací.

"dimension" için eşanlamlılar (İngilizce):

dimension

Çekçe' de "dimension" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is clear at this point that we need a new dimension for the Structural Funds.
V současné situaci je jasné, že potřebujeme pro strukturální fondy novou dimenzi.
EnglishThe next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.
Dalším krokem je dát evropskému hospodářství moderní a konkurenceschopný rozsah.
EnglishWhat opportunities do you think there are for highlighting the urban dimension?
Jaké jsou podle vás možnosti, co se týká zvýraznění městského rozměru politik?
EnglishHere we also need to act in the international dimension to be most effective.
Zde musíme rovněž jednat v mezinárodním měřítku, abychom byli co nejefektivnější.
EnglishI should like to emphasise that action on this matter must have a global dimension.
Chtěl bych zdůraznit, že postup v této problematice musí mít globální dimenzi.
EnglishSuch problems now take on a transnational dimension as sport becomes more globalised.
S rostoucí globalizací sportu nabývají i tyto problémy mezinárodního charakteru.
EnglishSo, I hid in a time dimension. I built things in a time-graphics dimension.
Tak jsem se schoval v časovém rozměru: vytvářel jsem věci v rozměru časové grafiky.
EnglishAnother dimension of deforestation which is too little debated is the meat industry.
Další dimenzí odlesňování, o níž se příliš málo diskutuje, je masný průmysl.
EnglishWe feel the need for a more dynamic parliamentary dimension within our institution.
Cítíme potřebu dynamičtějšího parlamentního rozměru uvnitř našeho orgánu.
EnglishThe Treaty of Lisbon opens up a new dimension for citizens to assert their interests.
Lisabonská smlouva občanům otevírá nové možnosti, jak uplatňovat své zájmy.
EnglishHe was very critical of the social dimension of the internal market in particular.
Profesor Monti se vyjadřoval velice kriticky zejména k sociálnímu rozměru vnitřního trhu.
EnglishWe also address the equality dimension in raw materials trade, or rather the lack of one.
Dále se zabýváme prvkem rovnosti v obchodu se surovinami, tedy spíše jeho absencí.
EnglishIn this multilateral dimension I see the value added of this new project.
V tomto mnohostranném rozměru vidím přidanou hodnotu tohoto nového projektu.
EnglishI will not drop the very important consumer dimension from my attention.
Velmi důležitému spotřebitelskému rozměru však nepřestanu věnovat pozornost.
English. - The urban dimension of cohesion policy needs to be given a greater priority.
písemně. - Městskou dimenzi politiky soudržnosti je nutno více upřednostňovat.
EnglishIn any case, this is an important dimension that we would like to take into account.
V každém případě jde o důležitou podobu sportu, kterou chceme zohlednit.
EnglishOne of these lungs is the Mediterranean dimension we are currently debating.
Jednou z těchto plic je středomořská oblast, o níž zde právě debatujeme.
EnglishA global phenomenon that has no equivalent since World War II, in its nature and dimension.
Celosvětový jev, jehož povaha ani rozsah nemají obdoby od dob druhé světové války.
EnglishI, too, had expected a truer European dimension in the approach to the crisis.
I já jsem v přístupu ke krizi očekával více opravdu evropského prvku.
EnglishI support the report because it includes the gender dimension of the CAP.
Zprávu podporuji i z toho důvodu, že hovoří o rovnosti mezi muži a ženami v rámci SZP.