"to determine" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to determine" Çekçe çeviri

EN to determine
volume_up
[determined|determined] {fiil}

to determine (ayrıca: to appoint, to assign, to designate, to estimate)
Firstly, the Commission is trying to determine the extent of irregularities and fraud.
Za prvé se Komise snaží určit rozsah nesrovnalostí a podvodů.
This lets you determine how you want your folders to be named and organized.
Touto metodou můžete určit způsob pojmenování a uspořádání složek.
These studies should then determine the content of subsequent discussions.
Tyto studie by pak měly určit obsah následných diskusí.
to determine (ayrıca: to set)
And this reputation capital will determine our access to collaborative consumption.
A tato reputace bude určovat náš přístup ke kolaborativní spotřebě.
It is not for this place to determine whether access to abortion is a right or not.
Na tomto místě by se nemělo určovat, zda přístup k potratu je nebo není správný.
It will determine the political and economic environment for a long time.
Ještě dlouhou dobu bude určovat politické a hospodářské prostředí.
to determine (ayrıca: to arbitrate, to decide, to resolve)
Why should the market players not be able to determine that for themselves?
Proč by se účastníci trhu nemohli sami rozhodnout pro vyhovující druh přepravy?
Use the following information to help you determine which formatting option you should choose.
Následující informace vám pomohou rozhodnout, kterou možnost formátování vybrat.
These agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
Tyto dohody mohou v některých případech rozhodnout, ve které zemi vám příjmy zdaní.
to determine (ayrıca: to appoint, to arrange, to assess, to assign)
Specialists are still unable to determine the number of deaths caused by the disaster.
Odborníci stále ještě nedokáží stanovit počet úmrtí způsobených katastrofou.
We cannot determine centrally what information is important for a particular consumer.
Nemůžeme centrálně stanovit, jaké informace jsou pro konkrétního spotřebitele důležité.
Then they could determine the true view of Parliament.
Pak bude možné stanovit skutečný názor Parlamentu.
to determine (ayrıca: to denounce, to quote, to whistleblow, to peach)
volume_up
udat {fi.}
to determine (ayrıca: to denote)
At this point, a fundamental question arises which will determine the direction of further deliberations.
Zde se objevuje zásadní otázka, která udává směr dalších úvah.
to determine (ayrıca: to assign, to circumscribe, to define, to delimit)
A declaration of self-determination does not lead to independence if the state in question is not recognised by those from which it wants to self-determine.
Prohlášení sebeurčení nevede k nezávislosti, pokud příslušný stát není uznán těmi, vůči nimž se chce vymezit.
I am certain that it will, of course, be crucial to determine clearly and precisely what is meant by a significant number of Member States.
Jsem přesvědčen, že bude samozřejmě velmi důležité jasně a přesně vymezit, co znamená podstatný počet členských států.
To achieve this objective I feel that it is very important to establish strict controls and determine responsibility at all levels of manufacturing, distribution and sales.
Mám pocit, že abychom cíle dosáhli, je důležité vytvořit přísné kontroly a vymezit odpovědnost na všech úrovních výroby, distribuce a prodeje.

Çekçe' de "to determine" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFollow these steps to determine whether Device Manager can find the device driver:
Follow these steps to determine whether Device Manager can find the device driver:
EnglishThe question that you will ask will determine much of the answer that you get.
Otázka, na kterou se budete ptát, ovlivní významně odpověď, kterou dostanete.
English(Laughter) One digit at a time, I shall try and determine the digit you've left out.
(smích) Číslici jednu po druhé a já zkusím zjistit, kterou číslici jste mi neřekli.
EnglishIn the report we also state that the Member States themselves determine this area.
V této zprávě rovněž uvádíme, že v této oblasti mají rozhodovací právo členské státy.
EnglishI would prefer the quality and results of my work to determine how I work.
Byla bych raději, kdyby se moje práce posuzovala podle její kvality a výsledků.
EnglishThese are the issues that will determine the success of Europe now and in the future.
To jsou otázky, které budou rozhodovat o úspěchu Evropy dnes i v budoucnosti.
EnglishBy default, Media Center uses ratings to determine which songs are your favorites.
Aplikace Media Center standardně používá k určení oblíbených skladeb jejich hodnocení.
EnglishIn this way, bees largely determine the abundance of food on our tables.
Tímto způsobem včely do značné míry rozhodují o množství jídla na našich stolech.
EnglishSocial background must not determine a person's educational opportunities.
Sociální prostředí nesmí rozhodovat o příležitostech člověka získat vzdělání.
EnglishThe sync playlists are used to determine what content is synced to the device.
Synchronizované seznamy stop slouží k určení, který obsah je se zařízením synchronizován.
EnglishBy default, Media Center uses ratings to determine which pictures are your favorites.
Aplikace Media Center standardně používá k určení oblíbených obrázků jejich hodnocení.
EnglishIt is unacceptable for Russia alone to determine that Russian troops be sent there.
Je nepřípustné, aby Rusko samo určovalo, že do této oblasti budou vyslány ruské jednotky.
EnglishYour vote will determine the outcome of this issue, which has been on the table since 2004.
Vaše hlasování určí výsledek této otázky, kterou se zabýváme již od roku 2004.
EnglishWhat principles determine the allocation of funds, and what procedures apply?
Jakými zásadami se řídí přidělování finančních prostředků a jaké postupy se na ně vztahují?
EnglishLet the Member States determine for themselves how they wish to fill their syllabuses.
Ať si členské státy určí samy, jak chtějí naplnit své školní osnovy.
EnglishI said that it was up to the Irish people to determine what will happen with the Lisbon Treaty.
Řekl jsem, že je záležitostí Irů, aby rozhodli, co se stane s Lisabonskou smlouvou.
EnglishThis is what will determine the success of the future common fisheries policy in practice.
Právě ona rozhodne o úspěchu budoucí společné rybářské politiky v praxi.
EnglishI wish the Member States within the Council the wisdom they need to determine this matter!
Přeji členským státům v Radě moudrost, kterou potřebují pro rozhodování této záležitosti!
EnglishIt is ultimately a matter for each EU country to determine which persons are its nationals.
Je věcí každé země EU, aby si určila, kdo jsou její státní příslušníci.
EnglishAfter you restart your computer, determine whether you can hear sound.
After you restart your computer, determine whether you can hear sound.