"determination" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"determination" Çekçe çeviri

EN determination
volume_up
{isim}

determination (ayrıca: moxie)
Parliament has shown its determination to achieve concrete results for citizens.
Parlament ukázal své odhodlání dosáhnout konkrétních výsledků pro občany.
Their determination, their commitment and their courage deserve our unreserved solidarity.
Za svoji rozhodnost, odhodlání a odvahu si zaslouží naši bezvýhradnou solidaritu.
This is why Turkey must demonstrate proper determination to resolve the dispute.
Z toho důvodu musí Turecko prokázat skutečné odhodlání pro vyřešení tohoto sporu.
determination (ayrıca: adjudication, call, decision, finding)
This determination has to be seen in the light of the turbulence of the last two decades.
Toto rozhodnutí je třeba vidět ve světle turbulencí minulých dvou desetiletí.
Last year, we showed our determination to do whatever it takes to defend the single currency.
Loni jsme ukázali, že jsme rozhodnuti bránit jednotnou měnu za každou cenu.
The recent conclusions of the G20 have further strengthened this determination.
Nedávné závěry G20 toto rozhodnutí dále podpořily.
determination (ayrıca: assessment, assignment, fixing, set)
The determination of working time is actually its social dimension.
Stanovení pracovní doby má v podstatě sociální rozměr.
However, determination of testing methods is only one aspect of ensuring the safety of toys.
Avšak stanovení testovacích postupů je pouze jedním z aspektů zajištění bezpečnosti hraček.
Opinion on statistical data to be used for the determination of the key for subscription to the capital of the ECB (CON/1998/15)OJ C 190, 18.6.1998,
Stanovisko ke statistickým údajům pro stanovení klíče pro upisování základního kapitálu ECB (CON/1998/15)Úř.
determination (ayrıca: assignment, stipulation, assesment)
I am, therefore, arguing in favour of the determination of a strict upper transportation limit, but I also support the proposal for the introduction of mobile abattoirs.
Proto prosazuji určení přísné horní hranice doby přepravy, ale také podporuji návrh na zavedení mobilních jatek.
The report highlights only the deficiencies of the Dublin system with regard to the determination of which Member State is responsible for processing asylum applications.
V zprávě se zdůrazňují jen nedostatky dublinského systému s ohledem na určení členského státu, který je zodpovědný za posouzení žádostí o azyl.
I therefore support this proposal for a Council Decision which simplifies the determination of the date of entry into force of this Convention in relation to Romania and Bulgaria.
Proto podporuji tento návrh na rozhodnutí Rady, který zjednodušuje určení data vstoupení v platnost této Úmluvy ve vztahu k Rumunsku a Bulharsku.
determination

"determination" için eşanlamlılar (İngilizce):

determination

Çekçe' de "determination" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe ought to have achieved a great deal more and acted with greater determination.
Měli jsme dosáhnout mnohem větších úspěchů a měli jsme jednat s větším odhodláním.
EnglishHere, we should take the side of food self-determination more decisively.
Zde bychom se měli postavit důrazněji na stranu sebeurčení v produkci potravin.
EnglishThere is a clear link between maternal mortality and self-determination.
Existuje jasné propojení mezi úmrtností matek a možností svobodného rozhodování.
EnglishAlso needed are determination and involvement in the matter of introducing European law.
Je také zapotřebí rozhodnosti a angažovanosti ve věcech zavádění evropského práva.
EnglishPoliticians in Kosovo must now create their state with sound judgment and determination.
Politici v Kosovu musí nyní svůj stát utvářet se zdravým úsudkem a odhodláním.
EnglishI thank Avril Doyle, who is tough, you know, and has a lot of tenacity and determination.
Děkuji Avril Doyleové, která je, jak víte, houževnatá, velmi vytrvalá a rozhodná.
EnglishThese allegations must be determined, and Europe must show determination that they should.
Tato tvrzení musí být rozhodná a Evropa musí ukázat odhodlanost, aby taková byla.
EnglishI wish to be clear about this, however: we will pursue this policy with determination.
Avšak přál bych si to zcela vyjasnit: budeme tuto politiku sledovat se vší rozhodností.
EnglishEurope 2020 should respond to this situation with greater enthusiasm and determination.
Evropa 2020 by na tuto situaci měla reagovat s větším elánem a odhodláním.
EnglishThese naturally include stable borders, but also the peoples' right of self-determination.
Patří sem samozřejmě stabilní hranice, ale také právo občanů na sebeurčení.
EnglishLet us pursue this course with determination, commitment and self-assurance.
Pokračujeme v tomto směřování s odhodláním, oddaností a sebejistotou.
EnglishClearly we must respect the right of the Kosovars to self-determination.
Je jasné, že musíme respektovat právo kosovských obyvatel na sebeurčení.
EnglishYou can count on me to pursue this challenge with all my determination and energy.
Můžete se na mě spolehnout, že se budu tímto úkolem zabývat s maximálním odhodláním a energií.
EnglishDuring the last elections Ukraine showed great determination to make democratic changes.
Ukrajina projevila v posledních volbách velkou rozhodnost vedoucí k demokratickým změnám.
EnglishTherefore, my electorate awaits self-determination, along with the Kashmiris.
Proto mí voliči společně s obyvateli Kašmíru očekávají sebeurčení.
EnglishHowever, there must be determination and clearly defined legislative texts to overcome this.
Nicméně musí zde být vůle a jasně formulované legislativní úpravy, které to překonají.
EnglishMoreover, Mrs Thun referred to this European determination just now.
Tuto evropskou cílevědomost tu navíc dnes zmínila paní poslankyně Thunová.
EnglishThat is why I support the determination tinged with pragmatism of the new 2020 strategy.
Proto u strategie 2020 podporuji odhodlanost sloučenou s pragmatismem.
EnglishHowever, the author of the amendment has added 'self-determination of the people who live there'.
Autor pozměňovacího návrhu však dodává "právo na sebeurčení lidí, kteří tam žijí".
EnglishThe Commission will work towards this goal with purpose and with great determination.
V zájmu tohoto cíle hodlá Komise podnikat účelné a rozhodné kroky.