"designation" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"designation" Çekçe çeviri

EN designation
volume_up
{isim}

designation (ayrıca: appointment, naming, nomination)
(PL) Mr Barroso, the designation of Mrs Ashton and Mr Van Rompuy, and the Lisbon Treaty itself, will cause changes in the way the Commission works.
(PL) Pane Barroso, jmenování paní Ashtonové, pana Van Rompuye a samotná Lisabonská smlouva změní způsob práce Komise.
You spoke of the designation of certain Commissioners. I am talking about policies and actions which are not just limited to the designation and division of function of new Commissioners.
Hovořil jste o jmenování některých komisařů, já mluvím o politikách a činnostech, které se neomezují pouze na jmenování nových komisařů a rozdělení jejich funkcí.
Well I know that the same recital states, for the subsequent designations of the chairpersons, that the opportunity of having a shortlist drawn up by the Commission should be reviewed in a report.
Vím, že stejné odůvodnění uvádí, že pro následné jmenování předsedů by měla být ve zprávě zvážena možnost, aby Komise vypracovala seznam užšího výběru kandidátů.

Çekçe' de "designation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn fact, this is something worthy of an E (European) designation: European Electric.
Ve skutečnosti si tato záležitost zaslouží označení E (evropské): evropská elektřina.
EnglishThe Greek authorities contest the need for the designation of those areas as sensitive.
Řecké úřady popírají, že by bylo třeba označit tyto oblasti jako citlivé.
EnglishAnother legally accepted designation can be found for other partnerships.
Pro jiné druhy partnerství lze nalézt jiné právně přijatelné označení.
EnglishWe must support protected designation of origin and protected geographical indication products.
Musíme podporovat chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení produktů.
EnglishThe designation 'mountain produce' is therefore particularly important.
Označení "vyrobeno v horské oblasti" je proto obzvláště důležité.
EnglishNow you are authorising the blending of white wine and red wine with the designation of rosé wine.
Nyní povolujete mísení bílého a červeného vína s označením růžové víno.
EnglishThe designation of Herman Van Rompuy was, by consensus, a decision of the Heads of State or Government.
Herman Van Rompuy byl vybrán rozhodnutím na základě všeobecné shody hlav států a vlád.
EnglishThe European Court of Justice annuls the registration of the name "feta" as a protected designation of origin.
Evropský soudní dvůr ruší registraci názvu „feta“ jako chráněného označení původu.
EnglishIn my view, a protected designation of origin and geographical indication system must be implemented.
Podle mého názoru musí být zaveden systém chráněného označení původu a zeměpisného označení.
EnglishDesignation of a Natura site does not mean that economic activities within the site must be frozen.
Určování stanovišť sítě Natura neznamená, že je potřeba v daném místě zmrazit hospodářskou činnost.
EnglishIt will prevent discrimination between carriers as regards designation or the taxation of aviation fuel.
Zabrání diskriminaci mezi dopravci, pokud jde o označení nebo zdanění leteckých pohonných hmot.
EnglishFollowing the current events, it may be time to introduce a mandatory designation of origin, at least for toys.
Po současných událostech možná nastal čas zavést povinné označení původu, přinejmenším u hraček.
EnglishOne of the main characteristics of this Agreement is a designation clause relating to all EU air carriers.
Jednou z hlavních součástí dohody je doložka o určení, která se vztahuje na všechny letecké přepravce EU.
EnglishAdopting rules on designation of origin could help raise the profile of production in various Member States.
Přijetí pravidel o označování původu by mohlo v jednotlivých členských státech pomoci ke zvyšování profilu výroby.
EnglishConsumers confuse the designation of the place where food is processed with the place of origin of the agricultural product.
Spotřebitelé zaměňují označení místa, kde byla potravina zpracována, s původem zemědělského produktu.
EnglishThe designation of a product's origin is important so that consumers know the exact source of the product that they are buying.
Označení původu je důležité, aby spotřebitelé věděli, z jakého zdroje pochází výrobek, který kupují.
English(DE) Madam President, Commissioner, you said today that products with a designation of origin are a spearhead for our industry.
(DE) Paní předsedající, pane komisaři, dnes jste řekl, že produkty s označením původu jsou průkopníky našeho průmyslu.
EnglishTherefore, what we are proposing is to avoid at all costs having two forms of designation for 'rosé': traditional or blended.
Proto navrhujeme, abychom se za každou cenu vyvarovali toho, abychom měli dva druhy růžového vína: tradiční nebo smíchané.
EnglishThe designation of such areas must be a bottom-up and not a top-down process, and it must involve stakeholder consultation.
Vyznačení těchto oblastí musí být procesem zdola nahoru, nikoli shora dolů a musí obsahovat domluvu se zainteresovanými stranami.
EnglishWe need the introduction of a regulated and protected designation for products from mountain areas and from GMO-free areas.
Potřebujeme zavést regulované a chráněné označování produktů z horských oblastí a z oblastí bez geneticky modifikovaných organismů.