"deserving" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"deserving" Çekçe çeviri

EN deserving
volume_up
{isim}

deserving (ayrıca: merit)

"deserving" için eşanlamlılar (İngilizce):

deserving
English

Çekçe' de "deserving" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt would be retained by the EU and then perhaps spent on a much less deserving cause.
Ponechala by si je EU a pak by možná byly vydány na mnohem méně záslužné účely.
EnglishNo doubt in some quarter, such activity is even viewed as deserving of a bonus.
V některých čtvrtletích si tyto činnosti bezpochyby vysloužily i bonus.
EnglishThe future of children is a topic requiring and deserving of our attention.
Budoucnost dětí je téma, které vyžaduje a zasluhuje si naši pozornost.
English. - (SV) This resolution contains many deserving exhortations.
písemně. - (SV) Toto usnesení obsahuje mnoho záslužných napomenutí.
EnglishThe Union for the Mediterranean is losing momentum and is equally deserving of our attention.
Unie pro Středomoří ztrácí tempo a stejně tak zasluhuje naši pozornost.
EnglishThis is a deserving cause, but this is not the right forum in which to discuss the matter.
Je to záslužná věc, ale toto není správné fórum, na kterém se má diskutovat o této záležitosti.
EnglishIt is precisely for this reason that the van Nistelrooij report was very deserving of my vote in favour.
Právě z tohoto důvodu si zpráva pana van Nistelrooije plně zasloužila můj hlas.
EnglishMost of the proposals in this report are of course deserving of support, but I have a couple of concerns.
Většina návrhů z této zprávy zasluhuje podporu, ale pár věcí mě znepokojuje.
EnglishEmployment in the European Union is especially deserving of attention.
Pozornost si zaslouží především zaměstnanost v Evropské unii.
EnglishHowever, I consider the development of disability issues in Europe to be deserving of attention.
Mám však za to, že si pozornost nyní zaslouží rozpracování otázek osob s postižením v Evropě.
EnglishThe resolution, in my opinion, is fully deserving of support.
Toto usnesení si dle mého názoru zaslouží plnou podporu.
EnglishI believe that these are entirely deserving of protection and support from the Member States and the European institutions.
Věřím, že tyto úlohy si ze strany členských států a evropských orgánů plně zaslouží ochranu a podporu.
EnglishThe Mikolášik report is deserving of support.
Zpráva poslance Mikolášika si zaslouží podporu.
English. - Mr President, this horrendous crime in Maguindanao is undoubtedly deserving of our strongest condemnation.
autor. - Pane předsedající, tento ohavný zločin v Maguinadanau si nepochybně zaslouží naše nejostřejší odsouzení.
English(PL) Mr President, the resolution which is the product of the debate on the real economy is most deserving of support.
(PL) Pane předsedající, usnesení, které je výsledkem diskuse o reálné ekonomice, si zaslouží naši veškerou podporu.
EnglishThe significance of permanent social structures and the needs of sustainable use of the environment are deserving of special emphasis.
Důležitost stálých sociálních struktur a potřeby udržitelného využívání životního prostředí si zasluhují zvláštní důraz.
EnglishThe report rightly addresses other issues that are equally deserving of support, but due to lack of time I cannot explain these here.
Zpráva se správně zabývá i dalšími problémy, které si zaslouží podporu, avšak kvůli nedostatku času je zde nemohu vysvětlovat.
EnglishAs it is not only an economic project, but is also a political, cultural and historical one, it is deserving of our closest attention.
Vzhledem k tomu, že to není jen projekt hospodářský, ale i politický, kulturní a historický, zaslouží si naši nejvyšší pozornost.
EnglishTo supply arms to this country at this time is to encourage the possibility of an outbreak of civil war and is equally deserving of condemnation.
Dodávky zbraní do této země v této době znamenají podporu možnosti propuknutí občanské války a rovněž si zaslouží odsouzení.
EnglishThe intention to give priority to this issue in the European Union, i.e. acknowledging children as fully fledged subjects of law, is deserving of our full support.
Záměr učinit z této problematiky prioritu Evropské unie, to znamená uznat děti jako právoplatné právní subjekty, si zaslouží naši plnou podporu.