"desertification" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"desertification" Çekçe çeviri

EN desertification
volume_up
{isim}

desertification
Dear colleagues, preventing desertification is easier than removing it.
Vážení kolegové, prevence dezertifikace je jednodušší než její odstraňování.
Indeed, desertification concerns not only the European Union, but the whole planet.
Dezertifikace se skutečně netýká jen Evropské unie, ale celé planety.
Desertification is not a modern problem; it has been with us for decades.
Dezertifikace není novým problémem. Projevuje se již desítky let.
desertification
Desertification has now reached Hungary and Central Europe.
Desertifikace dorazila nyní i do Maďarska a střední Evropy.
Unless urgent measures are taken, entire regions will face the risk of desertification, both within and outside the European Union.
Bez přijetí naléhavých opatření jsou celé regiony v Evropské unii i mimo ni vystaveny riziku desertifikace.
I believe it is necessary to have a European framework programme aimed at reducing the risk of desertification and water shortage.
Domnívám se, že je nezbytné mít evropský rámcový program zaměřený na snížení nebezpečí desertifikace a nedostatku vody.

Çekçe' de "desertification" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI think that everything is known about desertification, but very little action is being taken.
Domnívám se, že o dezertifikaci víme všechno, a přesto děláme jen velmi málo.
EnglishAlmost a third of the land area of the globe is at risk of desertification.
Rozšiřováním pouště je ohrožena téměř třetina zemské plochy planety.
EnglishIn addition to science, politics can be considered as a useful tool for combating desertification.
Vedle vědy můžeme za užitečný nástroj boje proti dezertifikaci považovat politiku.
EnglishDarfur is an example whose underlying cause is a conflict brought about through desertification.
Dárfúr je příklad, jehož základní příčinou je konflikt vyvolaný rozšiřováním pouště.
EnglishIt is important to stress that the presence of a nearby desert has no bearing on desertification.
Je důležité zdůraznit, že blízkost pouště nemá na dezertifikaci žádný vliv.
EnglishWe are experiencing more and more frequent droughts, floods, desertification, and the melting of glaciers.
Stále častěji zažíváme velká sucha, povodně, vysoušení velkých území a tání ledovců.
EnglishLet me just say this: there is talk of plants and CO2; there is deforestation and desertification.
Dovolte mi říct jedno: hovoří se o rostlinách a o CO2, dochází k odlesňování a desertifikaci.
EnglishIt is also necessary for the fight against desertification to guide financial policies on climate.
Právě tak je pro boj proti dezertifikaci důležité usměrnit finanční politiku týkající se klimatu.
EnglishCombating desertification entails the prevention of hunger and, through that, the prevention of conflict.
Boj proti dezertifikaci souvisí s prevencí hladu a jejím prostřednictvím i s prevencí konfliktů.
EnglishThe objectives are certainly noble: environment, energy, the fight against desertification, immigration, etc.
Cíle jsou dozajista vznešené: životní prostředí, energie, boj proti dezertifikaci, imigrace atd.
EnglishWe are facing floods, desertification, water shortages, forest fires, glacial meltdown, and changes in the flora.
Čelíme povodním, rozšiřováním pouští, nedostatku vody, lesním požárům, tání ledovců a změnám vegetace.
EnglishDesertification is also caused by a dearth of policy.
Nedostatek politiky také způsobuje dezertifikaci.
EnglishWe must stop the desertification of the Homokhátság!
Musíme zastavit desertifikaci oblasti Homokhátság!
EnglishIn Hungary, in the area between the Danube and the Tisza rivers, the sandy plain is actually experiencing serious desertification.
Písčitá rovina v oblasti mezi Dunajem a Tisou v Maďarsku nyní trpí vážnou dezertifikací.
EnglishConvention on the fight against desertification (vote)
EnglishPlanting trees helps to combat desertification.
Pěstování stromů pomáhá v boji proti desertifikaci.
EnglishNaturally, we remain committed to the fight against desertification, just as we do to adjusting to climate change.
Samozřejmě že jsme i nadále odhodláni k boji proti dezertifikaci, stejně jako k přizpůsobení se změně klimatu.
EnglishConvention to Combat Desertification (debate)
EnglishHowever, at no time is the CAP questioned as a primary source of desertification in countries such as Portugal.
Nikde se však nehovoří o společné zemědělské politice jako o příčině šíření pouští a sucha v zemích, jako je Portugalsko.
EnglishIf we stop this regime and discontinue the aid, these regions will fall prey to desertification and environmental degradation.
Pokud ukončíme tento režim a zrušíme podporu, pak těmto regionům hrozí úpadek a zhoršování životního prostředí.