"definition" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"definition" Çekçe çeviri

EN definition
volume_up
{isim}

definition
Far more of a problem are multiple contracts and the definition of autonomous work.
Mnohem větším problémem jsou vícenásobné smlouvy a definice samostatné činnosti.
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)
Definice, označování, obchodní úprava a etikety lihovin (hlasování)
Particularly useful is the definition of a 'falsified medicinal product'.
Velice pozitivní je definice "padělaného léčivého přípravku".

Çekçe' de "definition" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt does not set out to provide a definition of every possible funding opportunity.
Nemůžeme zde však uvést výčet všech možných způsobů financování a přístupů k nim.
EnglishFurther, we surely still have the problem of an exact definition of carbon leakage.
Dále máme zcela jistě problém s přesnou definicí přesouvání zdrojů emisí CO2.
EnglishWe talk about democracy promotion but there is no single European definition of it.
Hovoříme o podpoře demokracie, ale Evropa dosud tuto podporu jednotně nedefinovala.
EnglishDisaster relief and emergency assistance are almost by definition short-term.
Humanitární pomoc při mimořádných událostech je ze své podstaty krátkodobá.
EnglishBy definition, Article 9 applies to activities beyond the scope of this Parliament!
Článek 9 ze své povahy věci platí pro činnosti nad rámec tohoto Parlamentu!
EnglishAlso, each country has its own definition of residence for tax purposes.
Každá země také má svá vlastní pravidla týkající se daňového domicilu (rezidence).
EnglishShortcut KeyDefinitionActioncComposeAllows you to composea new message.
kPřejít na novější konverzaciOtevře novější konverzaci nebo na ni přesune kurzor.
EnglishBy default, the software will automatically download definition updates.
Ve výchozím nastavení bude software automaticky stahovat aktualizace definic.
EnglishMost standard-definition TVs support only composite video or S-Video connections.
Většina standardních televizorů podporuje pouze připojení kompozitního videa nebo S-Video.
EnglishErrors during virus and spyware definition updates or product upgrades
Chyby v průběhu aktualizace definic virů a spywaru nebo během upgradu produktu
EnglishHowever, I regret that, in the 50 proposals, there is no clear definition of priorities.
Mrzí mne však, že těchto padesát návrhů nijak výslovně nestanovuje priority.
EnglishFor this reason, we need a more precise definition of the scope of this form of employment.
Z tohoto důvodu potřebujeme přesnější definici rozsahu této formy zaměstnání.
EnglishThis problem does not have to do with the definition of energy efficiency.
Tento problém nesmí mít nic společného s definicí energetické účinnosti.
EnglishFirst of all, it is extremely difficult to make and provide a definition of deep-sea fish.
Zaprvé, je velice obtížné vytvořit a nabídnout definici ryb z hlubokých vod.
EnglishThese areas, and the definition of these areas, have given the strategy a much sharper focus.
Tyto oblasti a vymezení těchto oblastí dodaly strategii mnohem přesnější zaměření.
EnglishTherefore it is centralised by definition and does not need to be justified.
Je tedy ze své podstaty centralizována, a potřeba centralizace tedy nemusí být prokazována.
EnglishThe Commission notes that work towards a common definition of nanomaterials is still evolving.
Komise upozorňuje, že snaha o společnou definici nanomateriálů se stále vyvíjí.
EnglishDoes the Commission also take the view that this consultation must by definition be mutual?
Je Komise také toho názoru, že taková konzultace musí být a priori vzájemná?
EnglishOne positive point is that we do not have a standardised definition of adequate pension levels.
Pozitivním bodem je, že nemáme standardizovanou definici přiměřené výše důchodu.
EnglishThat is in line with our definition of price stability: less than 2%, but close to 2%.
To je v souladu s naší definicí cenové stability: méně než 2 %, i když se blížíme ke 2 %.