"defined" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"defined" Çekçe çeviri

EN defined
volume_up
{sıfat}

defined
volume_up
definovaný {sıf. er.}
Dear colleagues, The inidcators are in place, the objectives are clearly defined.
Vážení kolegové, ukazatele jsou na místě, cíle jsou jasně definovány.
These forms of discrimination have never been defined in any EU documents.
Tyto formy diskriminace nebyly nikdy definovány v žádném dokumentu EU.
They are involved in lobbying as well, but they are not defined as lobbyists in our system.
Podílejí se také na lobbingu, ale v našem systému nejsou definovány jako lobbisté.
defined (ayrıca: diagnosed, given, set, stated)
volume_up
stanovený {sıf. er.}
Extradition -procedures for which are defined in a bilateral agreement - should have been granted.
Vydání - jehož postupy jsou stanoveny ve dvoustranné dohodě - mělo být povoleno.
The office, meanwhile, will support the internal redistribution mechanisms as they are defined, whatever they are like.
Úřad však bude podporovat mechanismy interního přerozdělování tak, jak jsou stanoveny, ať už jsou jakékoli.
(PL) Mr President, from a geographical point of view, Europe has been clearly defined and its borders established.
(PL) Pane předsedající, z geografického hlediska byla Evropa jasně vymezena a její hranice stanoveny.

"defined" için eşanlamlılar (İngilizce):

defined
English

Çekçe' de "defined" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSurely this should be defined before we start on the formulation of the content.
To by bylo mělo být nepochybně stanoveno předtím, než se začal formulovat obsah.
English(PL) Mr President, the aims of the Lisbon Strategy were defined eight years ago.
(PL) Vážený pane předsedo, cíle Lisabonské strategie se stanovily před osmi lety.
EnglishConferenceApp is currently defined to as the preferred conferencing application.
Modul ConferenceApp je aktuálne definovaná jako preferovaná konferencní aplikace.
EnglishIn my view, many of the concepts in the Commission's report are poorly defined.
Podle mého názoru jsou mnohé z koncepcí ve zprávě Komise nedostatečně definované.
EnglishParliament has drafted a proposal that is defined by consensus and collaboration.
Evropský parlament připravil návrh, jehož hlavními znaky jsou shoda a spolupráce.
EnglishIt is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
Dámy a pánové, nastal čas, kdy jsme určili strategii pro Latinskou Ameriku.
EnglishSome have defined Copenhagen as a perfect storm with a bittersweet result.
Někteří popisují jednání v Kodani jako dokonalou bouři s hořkosladkým výsledkem.
EnglishThere are many causes of cancer, or often the causes cannot be defined and diagnosed.
Příčin rakoviny je mnoho a často její příčinu nelze ani určit a diagnostikovat.
EnglishOtherwise, patients' rights, as defined by the European judges, would be undermined.
Jinak by byla práva pacientů, tak jak jsou definována evropskými soudci, podkopána.
EnglishPresident Putin has openly defined the state-owned Gazprom in such a role.
Prezident Putin tuto roli otevřeně přisoudil státem vlastněné společnosti Gazprom.
EnglishOur financial stimulus will be defined by this clear goal of keeping people in work.
Náš finanční stimul bude definován tímto jasným cílem - udržet lidi v práci.
EnglishThere must be a level playing field, but only in clearly defined sectors.
Musí existovat rovné podmínky, ale jen v některých přesně vymezených odvětvích.
EnglishThe sustainability criteria must have a clearly defined place in this directive.
Kritéria udržitelnosti musí mít v této směrnici jasně definované místo.
EnglishThere is no such thing as a European economic policy defined centrally in Brussels.
To není jako evropská hospodářská politika centrálně definovaná z Bruselu.
EnglishSo identity was primarily defined by ethnicity, and the nation-state reflected that.
Takže identita byla primárně definována etnikem a to se odrazilo v národních státech.
EnglishFor example, it should be clarified that the 'scarce' resources are defined by the EU.
Mělo by být například jasně stanoveno, že "vzácné" zdroje jsou definované EU.
English- Madam President, defined external frontiers are the essential attribute of nationhood.
Paní předsedající, nezbytným atributem státnosti jsou vymezené vnější hranice.
EnglishThis is particularly the case where the investigation rules are very precisely defined.
A toto je přesně případ, kde jsou pravidla vyšetřování velmi přesně vymezena.
English- (HU) The European Commission defined the negotiating mandates some 11 years ago.
(HU) Evropská komise vymezila vyjednávací pravomoci zhruba před 11 lety.
EnglishOur oil price in Europe is defined by the US Department of Energy's weekly bulletin.
Cena ropy se v Evropě určuje na základě týdenního věstníku Ministerstva energetiky USA.