"crucial" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"crucial" Çekçe çeviri

EN crucial
volume_up
{sıfat}

crucial (ayrıca: basic, essential, fundamental, grand)
. - The notion of volunteering is crucial in modern day societies.
. - Myšlenka dobrovolnictví má pro moderní společnost zásadní význam.
This will be crucial for the credibility of our Presidency programme.
To bude mít zásadní význam pro důvěryhodnost programu našeho předsednictví.
Transatlantic relations have always been a crucial part of European foreign policy.
Transatlantické vztahy vždy byly zásadní součástí evropské zahraniční politiky.
crucial (ayrıca: key, pivotal, semipermanent)
volume_up
klíčový {sıf. er.}
And it is also crucial for the competitiveness of our services sector in general.
A je rovněž klíčový pro konkurenceschopnost našeho odvětví služeb obecně.
Madam President, infrastructural development is crucial to our economic recovery.
Paní předsedající, rozvoj infrastruktury je pro obnovu našeho hospodářství klíčový.
A prosperous European industry is obviously crucial for achieving the Lisbon goals.
Prosperující evropský průmysl má pro dosažení lisabonských cílů klíčový význam.
crucial (ayrıca: critical, fault-finding, severe, stern)
volume_up
kritický {sıf. er.}
Experience has taught us that the Council tends to cry off at crucial moments.
Zkušenosti nás naučily, že Rada v kritický momentech couvá.
And they have a crucial role to play, as we know, in product conformity and assessment.
Přitom - jak víme - plní kriticky důležitou úlohu co se týče shody výrobků a hodnocení.
Turkmenistan's gradual emergence from isolation provides the EU with a crucial window of opportunity.
Postupné vymaňování Turkmenistánu z izolace poskytuje EU kriticky důležitý moment příležitosti.
It was crucial to remind Member States of their moral duty and commitment.
Rozhodující bylo připomenout členským státům jejich morální povinnost a závazky.
The storage and disposal of such data is a crucial part of this safeguard.
Přechovávání a likvidace takových údajů je rozhodující součástí této ochrany.
. - Today's vote was crucial for the future working of the EP.
. - Dnešní hlasování bylo rozhodující pro budoucí fungování EP.
crucial (ayrıca: fundamental)
It is important that civil society plays a crucial role in that dialogue.
Je důležité, aby v tomto dialogu hrála stěžejní úlohu občanská společnost.
Jde proto o absolutně stěžejní otázku.
The crucial question was always: can the European Institute of Technology make a valuable contribution to this?
Stěžejní otázkou vždy bylo: může k tomu Evropský technologický institut hodnotně přispět?
crucial (ayrıca: vital)
One last point, which is also crucial: we do not want fragmentation of the law.
Ještě závěrečný bod, který je velmi důležitý: nechceme, aby právo bylo roztříštěné.
This proposal is of crucial importance; it establishes indicators to measure progress on risk reduction.
Tento návrh je velmi důležitý, protože vytváří indikátory pro měření pokroku při snižování rizik.
(PL) Madam President, the EU-Russia Summit coincides with a crucial time in the history of Russia, namely the end of Mr Putin's era.
(PL) Paní předsedající, summit EU - Rusko připadá na velmi důležitý moment v ruské historii, a to na konec éry pana Putina.

"crucial" için eşanlamlılar (İngilizce):

crucial

Çekçe' de "crucial" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut perhaps one of the most crucial issues is the whole area of the food chain.
Ale možná jednou z nejdůležitějších otázek je celá oblast potravinového řetězce.
EnglishIt is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.
It is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.
EnglishThe next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.
Příštích několik let bude klíčových, pokud jde o směřování našeho zemědělství.
EnglishIt is going to be a crucial vote tomorrow for a future economy, a green economy.
Pro ekonomiku budoucnosti, zelenou ekonomiku, bude zítřejší hlasování klíčové.
EnglishTherefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.
Proto je směrnice absolutně nezbytná pro mobilitu občanů v rámci Evropské unie.
EnglishIt is therefore crucial that all parties concerned meet their responsibilities.
Je proto nezbytné, aby všechny zúčastněné strany plnily své úkoly zodpovědně.
EnglishThis referendum is crucial to the acceptance, or rejection, of the Treaty of Lisbon.
Toto referendum je klíčové z hlediska přijetí nebo zamítnutí Lisabonské smlouvy.
EnglishYet the number and quality of support centres for childcare are crucial for Europe.
Přesto jsou počet a kvalita podpůrných center pro péči o děti pro Evropu klíčové.
English. - This is a crucial report and a real opportunity to save lives.
písemně. - Toto je velmi důležitá zpráva a skutečná příležitost zachránit životy.
EnglishI therefore feel it is crucial that we not only talk but also take decisions.
Myslím si proto, že je mimořádně důležité nikoli jen hovořit, ale také rozhodnout.
EnglishWe know that the crucial thing that is lacking is a will to do that 'everything'.
Víme, že to nejdůležitější, čeho se nedostává, je vůle udělat to "všechno".
EnglishThe stability of the euro must, of course, remain the crucial and overarching goal.
Stabilita eura při tom pochopitelně musí být rozhodujícím a nadřazeným cílem.
EnglishReliable and timely data is a crucial component to making the right decisions.
Spolehlivé a aktuální údaje jsou klíčové pro přijímání správných rozhodnutí.
EnglishIt is also crucial to assess the conflicts of interest in this business model.
Je také zásadně důležité posoudit v rámci tohoto modelu otázku střetu zájmů.
EnglishEmpowering the public is crucial if we want to implement effective legislation.
Pokud chceme zavést účinný právní předpis, musíme přenést odpovědnost i na veřejnost.
EnglishHaving said that, it is crucial, in my view, that the project ultimately continues.
V každém případě je podle mého názoru klíčové, že projekt nakonec pokračuje.
EnglishIt is working on a long term strategy, which as I said earlier is crucial.
Pracuje na dlouhodobé strategii, což je, jak jsem již dříve řekl, nejdůležitější.
EnglishIt is therefore crucial that all parties concerned meet their responsibilities.
Je proto nezbytné, aby všechny zúčastněné strany splnily svou odpovědnost.
EnglishWe will also have to urgently take up the crucial issue of internet copyright.
Také se budeme muset naléhavě zabývat ústřední otázkou autorského práva na internetu.
EnglishThe crucial thing is actually to also generate awareness of these tourism products.
Klíčovou věcí skutečně také je šířit informovanost o těchto turistických produktech.