"critical" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"critical" Çekçe çeviri

CS

EN critical
volume_up
{sıfat}

critical (ayrıca: crucial, fault-finding, severe, stern)
volume_up
kritický {sıf. er.}
Independent organisations representing working people and the poor are critical.
Nezávislé organizace zastupující pracující a chudé mají kritický význam.
Besides, I am in general very critical of the use of the Flexibility Instrument.
Kromě toho jsem k využití nástroje pružnosti obecně velmi kritický.
For these reasons we should maintain an agnostic, critical position.
Z těchto důvodů bychom měli zachovávat nedogmatický, kritický postoj.
critical (ayrıca: conclusive, crucial, deciding, decisive)
Adequate diversification and collateral are critical to ensuring financial stability.
Přiměřená diverzifikace a kolaterál jsou rozhodující pro zajištění finanční stability.
That is the critical yardstick of Turkish progress towards the European Union.
Jde o rozhodující měřítko postupu Turecka směrem k Evropské unii.
The EU is a critical part of the global solidarity effort for Haiti.
EU je rozhodující složkou celosvětových snah o solidaritu s Haiti.

"critical" için eşanlamlılar (İngilizce):

critical

Çekçe' de "critical" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNow I would like to reply to some of the critical views expressed in your report.
Nyní bych chtěl odpovědět na některé kritické pohledy uvedené ve vaší zprávě.
EnglishIt's critical because this is the way the food industry thought before Howard.
Protože toto je způsob, jakým potravinářský průmysl přemýšlel před Howardem.
EnglishConsumers are going to be even more critical when it comes to food safety.
Spotřebitelé budou v budoucnu v otázkách bezpečnosti potravin ještě kritičtější.
EnglishNever before has this been done so thoroughly and with such a critical eye.
Těm nebylo dosud nikdy věnováno tolik péče a tolik kritické pozornosti jako nyní.
EnglishI, too, would therefore like to be a little more critical today, Mr Vice-President.
Proto, pokud dovolíte, pane místopředsedo, i já dnes budu trochu kritičtější.
EnglishThe HACCP system provides a hazard analysis and a critical control point method.
Systém HACCP poskytuje analýzu rizik a metodu kritických kontrolních bodů.
EnglishI take a very critical view of the voluntary collection of items by producers.
Velmi kritická jsem i k tomu, že by výrobci měli zajišťovat dobrovolný sběr.
EnglishThis initiative forms part of the global strategy to protect critical infrastructures.
Tato iniciativa tvoří součást globální strategie ochrany kritických infrastruktur.
EnglishSolving the energy problem will be a critical moment in the entire integration process.
Řešení energetického problému bude klíčovým momentem v celém procesu integrace.
EnglishI was one of the most critical people when it came to the original draft.
Byl jsem ve chvíli, kdy jsme obdrželi původní návrh, jedním z největších kritiků.
EnglishIt seems to us that some parts of the resolution are too critical of the World Bank.
Zdá se nám, že některé části usnesení jsou ke Světové bance příliš kritické.
EnglishThe rapporteur has provided a very critical analysis of non-binding legal provisions.
Zpravodaj připravil velmi kritickou analýzu nezávazných právních ustanovení.
EnglishHaving examined it, however, I am forced to make a few more critical remarks.
Po jejím prozkoumání jsem však nucen připojit několik kritických poznámek.
EnglishThe price and reliability of energy supply are critical factors in EU competitiveness.
Cena a spolehlivost dodávek energií jsou klíčovým faktorem konkurenceschopnosti EU.
EnglishWhen a friendly solution is not possible I close the case with a critical remark.
Když nelze dosáhnout smírného řešení, uzavřu případ kritickou poznámkou.
EnglishFurthermore, within this category, women are in an even more critical position.
Navíc v této kategorii jsou ženy dokonce ještě v kritičtějším postavení.
EnglishThe critical issues are adequately highlighted, as are the positive elements.
Kritické prvky jsou vhodným způsobem zdůrazněny, stejně jako prvky kladné.
EnglishWe must be self-critical and admit that we did not manage to adopt the resolution.
Musíme být kritičtí sami k sobě a připustit si, že se nám nepodařilo přijmout usnesení.
EnglishIt is a sad fact that the situation in the dairy sector is extremely critical.
Je smutnou skutečností, že situace v sektoru mléka je navýsost kritická.
EnglishWith regard to the Roure report, it is much more critical that the Council takes action.
Pokud jde o zprávu paní Roureové, je mnohem zásadnější, že Rada podniká kroky.