"covenant" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"covenant" Çekçe çeviri

EN covenant
volume_up
{isim}

covenant (ayrıca: pact)
volume_up
pakt {er.}
This week we launched the Covenant of Mayors, in which more than a hundred cities are now participating.
Tento týden jsme uvedli Pakt primátorů, na němž se nyní podílí více než sto měst.
Next week, in the buildings of Parliament, 150 cities will be signing a mayors' covenant with the Commission.
Příští týden uzavře v prostorách Parlamentu 150 měst pakt primátorů s Komisí.
Furthermore, I welcome that the Laotian Government has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights.
Dále vítám, že laoská vláda ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech.
covenant (ayrıca: accord, agreement, arrangement, convention)
volume_up
dohoda {diş.}
covenant
covenant (ayrıca: accord, agreement, charter, contract)
volume_up
smlouva {diş.}
covenant (ayrıca: charge, commitment, debt, engagement)
Each and every city could make its own programme, because what the Covenant of Mayors has done is make an obligation to reduce CO2 by more than 20%.
Každé jednotlivé město si může vytvořit vlastní program, protože Pakt primátorů vyžaduje pouze závazek snížit produkci CO2 o více než 20 %.
volume_up
úmluva {diş.}

"covenant" için eşanlamlılar (İngilizce):

covenant

Çekçe' de "covenant" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn 2008 we supported the initiative from cities to have a Covenant of Mayors.
V roce 2008 jsme podpořili návrh měst na uzavření Paktu primátorů.
EnglishVietnam has been a party to the International Covenant on Civil and Political Rights since 1982.
Vietnam je od roku 1982 smluvní stranou Mezinárodního paktu o občanských a lidských právech.
EnglishThe euro is not only a currency; it is a political covenant, demonstrating the EU's ability to be united in diversity.
Euro není pouze měnou, je politickou smlouvou dokládající schopnost EU zachovat si jednotu v rozmanitosti.
EnglishI know that the City of Cork has not yet signed this Covenant, so it is still up to the City of Cork to use this opportunity.
Vím, že město Cork se ještě k tomuto Paktu nepřipojilo, takže je na něm, jestli využije svou příležitost.
EnglishThe initiative aims at mobilising funding from capital markets to be used via the participation of the Covenant of Mayors.
Iniciativa se zaměřuje na uvolnění finančních prostředků z kapitálových trhů a jejich použití prostřednictvím Paktu primátorů.
EnglishThis is in contradiction of the Indian Government's responsibilities under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
To je v rozporu s odpovědnostmi indické vlády podle článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.
EnglishAll this is in flagrant violation of international law, as enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights.
Všechny tyto případy jsou flagrantním porušením mezinárodního práva zakotveného v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech.
EnglishIt is time that Iran fulfilled its obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, which it ratified of its own free will.
Je načase, aby Írán plnil své povinnosti vyplývající z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který z vlastní svobodné vůle ratifikoval.
EnglishAccording to the terms of this covenant, Iran must recognise political parties, trade unions, non-governmental organisations, the right to association, freedom of expression, etc.
Podle podmínek této úmluvy musí Írán uznat politické strany, odbory, nevládní organizace, právo na shromažďování, svobodu projevu atd.
EnglishThe role of the various parties involved will thus be strengthened and valued, demonstrating the success of the coordination carried out under the Covenant of Mayors.
Bude tak posílena a zhodnocena úloha jednotlivých zúčastněných stran, a tím se projeví úspěch spolupráce realizované v rámci Paktu starostů a primátorů.
EnglishWe also call on the Malaysian Government to ratify the Protocol to the United Nations Convention on Torture, as well as the International Covenant on Civil and Political Rights.
Rovněž malajskou vládu vyzýváme k tomu, aby ratifikovala Protokol k Úmluvě OSN o mučení i Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech.
EnglishThirdly, will the EU lodge an objection to Pakistan's reservation on Article 40 - the obligation to report - of the International Covenant of Civil and Political Rights?
Za třetí, vznese EU námitku proti výhradě Pákistánu k článku 40 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech týkajícího se ohlašovací povinnosti?
EnglishThey form part of the second generation of human rights and are rights symbolised by the signing of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966.
Jsou součástí druhé generace lidských práv a jsou to práva symbolizovaná podpisem Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech v roce 1966.
EnglishWe want to remind the Yemeni Government of its international commitments regarding the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights.
Chceme jemenské vládě připomenout její mezinárodní závazky týkající se Úmluvy o právech dítěte a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.
EnglishThe verdict against Mr Liu is entirely incompatible with the right to freedom of expression enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights, to which China is a signatory.
Verdikt nad panem Liou je zcela v rozporu s právem na svobodu projevu zakotveným v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, jehož je Čína signatářem.