"council" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"council" Çekçe çeviri

EN council
volume_up
{isim}

council (ayrıca: advice, advisement, board, counsel)
volume_up
rada {diş.}
The Council here today is a Council of silence and a Council of illusions.
Dnešní zde přítomná Rada je Radou mlčení a Radou iluzí.
The Council is always keen to delay issues and discussions and proposals.
Rada vždy ráda diskutovala a hovořila, ale návrhy odkládala.
What is the Council doing, since you say that it is the Council which is the issue?
Co Rada dělá, když jste řekla, že Rada je ten problém?
council (ayrıca: board, collegium, committee, college)
Indeed, we just had a permanent partnership council, but of course, we could again do so.
Ve skutečnosti právě proběhlo kolegium pro partnerství, ale to bychom samozřejmě mohli opakovat znovu.
We will therefore present this action plan, which will be adopted by the College in spring 2010, so that it may be examined by the Council and by the European Parliament.
Tento akční plán, jenž přijme kolegium komisařů na jaře 2010, tedy předložíme Radě a Evropskému parlamentu k posouzení.
council

Çekçe' de "council" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(EL) Mr President, I would like to thank the President-in-Office of the Council.
(EL) Vážený pane předsedající, chtěla bych poděkovat úřadujícímu předsedovi Rady.
EnglishSo why is it that until recently, this has been stuck in the Council's in-tray?
Proč tedy až donedávna tyto návrhy ležely Radě na stole mezi nevyřízenými věcmi?
EnglishWe had an initial meeting with Mr Maroni in Cannes, during the Informal Council.
Během neformálního zasedání Rady jsem se poprvé sešel v Cannes s panem Maronim.
EnglishCouncil and Commission, what form do you see this kind of public EU body taking?
Rado a Komise, jakou formu by podle vás měl tento druh veřejného orgánu EU mít?
EnglishI also want to mention Mr Stavrakakis and one of his reports about the Council.
Rovněž bych se chtěl zmínit o panu Stavrakakisovi a o jedné z jeho zpráv o Radě.
EnglishIn the Council, the issue of who publishes the information was very controversial.
Otázka toho, který subjekt má zveřejnit informace, je v Radě velmi kontroverzní.
EnglishThe next item is the Council and Commission statements on the situation in Tibet.
The next item is the Council and Commission statements on the situation in Tibet.
Englishthe Council and Commission statements on the Preparation of the Employment Summit,
prohlášení Rady a Komise o přípravě na schůzku na vysoké úrovni o zaměstnanosti;
EnglishA problem has been found with all the matters that were discussed in the Council.
U všech záležitostí, které byly diskutovány na Radě, byl shledán jistý problém.
EnglishPublic access to European Parliament, Council and Commission documents (debate)
Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (rozprava)
EnglishPresident-in-Office of the Council. - (PT) Thank you, Mr President, Mr Navarro.
uřadující předseda Rady. - - (PT) Děkuji Vám, pane předsedající, pane Navarro.
EnglishMr President, may I also welcome this year's Council and Commission annual report.
Pane předsedající, dovolte mi také přivítat letošní výroční zprávu Rady a Komise.
English. - Mr President, I would like to thank the Commissioner and the Council.
navrhovatelka. - Pane předsedající, chtěla bych poděkovat paní komisařce a Radě.
EnglishMr President, I address my remarks particularly to the presidency of the Council.
Pane předsedající, se svými připomínkami se obracím zejména na předsednictví Rady.
EnglishAt the last European Council, I made a strong plea to make the results public.
Na posledním zasedání Evropské rady jsem naléhal, aby byly výsledky zveřejněny.
EnglishThis was mainly in response to the pressure in Council against the entire exercise.
Učinila tak především v reakci na tlak Rady vyvíjený proti celé této iniciativě.
EnglishParliament's position on the new 2011 Draft Budget as modified by the Council (
Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou (
EnglishWe expect ambitious decisions from the European Council in order to achieve this.
Očekáváme od Evropské rady ambiciózní rozhodnutí, aby toho mohlo být dosaženo.
EnglishWe discussed it in the Foreign Affairs Council both in November and in December.
Jednali jsme o něm na listopadovém a prosincovém zasedání Rady pro zahraniční věci.
EnglishPresident Trichet chairing his first Governing Council meeting on 6 November 2003
Prezident ECB Trichet poprvé v čele zasedání Rady guvernérů 6. listopadu 2003