"correct" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"correct" Çekçe çeviri

EN correct
volume_up
{sıfat}

correct (ayrıca: right, sound, true)
volume_up
správný {sıf. er.}
Verify that the correct Microsoft account appears, type your password, and then click Next.
Ověřte, zda je zobrazen správný účet Microsoft, zadejte heslo a klikněte na tlačítko Další.
Make sure that you select the correct type of removal as follows:
Dejte pozor, abyste vybrali správný typ odebrání (viz níže):
We have also used the correct official title for the European External Action Service.
Použili jsme i správný oficiální název Evropské služby pro vnější činnost.

Çekçe' de "correct" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTo fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Tento problém lze vyřešit instalací správného ovladače pro vaši grafickou kartu.
EnglishEnforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in euro area (
Donucovací opatření k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně (
EnglishThe report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
Výzva zprávy k jednání v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí je také správná.
EnglishMake sure the Ethernet cable is connected to the correct port on the router.
Zkontrolujte, zda je kabel sítě Ethernet připojený ke správnému portu směrovače.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
My budeme důsledně dohlížet na to, jak členské státy tento právní předpis uplatňují.
EnglishI welcome Mrs Jackson's effort to find a correct and valid solution in her report.
U zprávy europoslankyně Jacksonové oceňuji snahu nalézt správné a průchodné řešení.
EnglishThe Bridge: Move all the origami to the correct zone within the time period
Most: Přesuňte všechny origami na jezírku do správné zóny v daném časovém limitu.
EnglishThe best measures will be ineffectual unless they are based on a correct diagnosis.
I ta nejlepší opatření budou neúspěšná, pokud nebudou vycházet ze správných diagnóz.
English. - I voted for this Agreement, which is correct in so far as it goes.
písemně. - Hlasoval jsem pro tuto dohodu, která je do jisté míry správná.
EnglishThe contractor now has a period of 20 days in which to correct the existing problems.
Dodavatel má nyní dvacetidenní lhůtu na to, aby odstranil stávající problémy.
EnglishWhat we have on the table today is a fresh opportunity to correct part of that problem.
Návrh, o kterém dnes jednáme, je novou možností tento problém z části napravit.
EnglishTherefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
Proto je nutné změnit rozsah jeho působnosti a provést strukturální změnu.
EnglishMost of what Ms Panayotopoulos-Cassiotou states in her report is, of course, correct.
Většina tvrzení ve zprávě paní Panayotopoulos-Cassiotouové je, samozřejmě, pravdivá.
EnglishUnlike Rasselas, Muteferrika had an answer to that question, which was correct.
Na rozdíl od Rasselase Muteferrika nabídl na tuto otázku odpověď, a to odpověď správnou.
EnglishMadam President, in order to be correct, I think we have to vote on recital K now.
Paní předsedající, nyní bychom měli správně hlasovat o bodu odůvodnění K.
EnglishThis is correct: we took into consideration amendments and proposals by Parliament.
Je to pravda: zohlednili jsme pozměňovací návrhy a připomínky Parlamentu.
EnglishThe Commission attributes high importance to the correct application of Community law.
Komise přisuzuje velkou důležitost správnému uplatňování práva Společenství.
English(ES) Thank you, Commissioner, for your highly relevant, correct and complete answer.
(ES) Děkuji panu komisaři za velmi přesnou, velmi výstižnou a velmi podrobnou odpověď.
English(NL) Mr President, I have, obviously, voted against this politically correct report.
(NL) Pane předsedající, samozřejmě jsem hlasoval proti této politicky korektní zprávě.
EnglishThe implementation and correct application of this policy should also be ensured.
Mělo by být zajištěno také provádění a řádné uplatňování této politiky.