"to convince" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to convince" Çekçe çeviri

EN to convince
volume_up
[convinced|convinced] {fiil}

We need to convince drivers that there is an economic calculation to be made.
Musíme přesvědčit řidiče, aby si to přepočítali z ekonomického hlediska.
We need to convince the world that Europe produces and sells high-quality food.
Potřebujeme přesvědčit svět, že Evropa vyrábí a prodává potraviny vysoké kvality.
We must convince the United States to shoulder its real responsibilities.
Musíme přesvědčit Spojené státy, aby převzaly své skutečné povinnosti.
Anyone you talk to will convince you that their system stands out.
Ať mluvíte s kýmkoliv, bude vás přesvědčovat, že jejich systém vyniká.
We must inform and we must convince, rather than prescribe and prohibit.
Musíme informovat a přesvědčovat, nikoli předepisovat a zakazovat.
(PL) Mr President, we need convince no one of the importance of energy for developing countries.
(PL) Pane předsedající, nemusíme nikoho přesvědčovat o významu energie pro rozvojové země.

Çekçe' de "to convince" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHow do we convince the Member States that a common resettlement policy is better?
Jak přesvědčíme členské státy, že je společná politika znovuusídlování lepší?
EnglishHow do you guys expect to convince the people if you sound so unconvinced yourselves?
Jak můžete, vážení, čekat, že přesvědčíte lidi, když nejste sami přesvědčeni?
EnglishYou will never convince anyone to have more confidence in our Union if it does not work.
Nikdy nikoho nepřesvědčíte, aby více důvěřoval naší Unii, když nebude fungovat.
EnglishSo really, any of these angles should have been enough to convince me to go vegetarian.
Tedy, kterýkoli z těchto argumentů by měl být dostatečným pro to stát se vegetariánem.
EnglishThis will convince people that the institutions are effective and close to them.
To lidi přesvědčí, že instituce jsou efektivní a jsou jim nablízku.
EnglishFirst, because we've done little to convince them of the changes we champion.
Zaprvé protože jsme málo pracovali na tom, abychom je přesvědčili o změnách, které prosazujeme.
EnglishAbove all, however, we have been working to convince others for years.
Především jsme však léta pracovali na tom, abychom přesvědčili ostatní.
EnglishTherefore, we are doing our utmost in order to convince Turkey to reconsider its position.
Proto děláme vše, co můžeme, abychom Turecko přesvědčili, aby opětovně zvážilo svou pozici.
EnglishEurope leading the way is not enough to convince the rest of the world.
Příklad Evropy nepostačuje k tomu, abychom přesvědčili zbytek světa.
EnglishFor those of you who did not vote for me, I will try to convince you to me.
Vás, kteří jste mne nevolili, se pokusím získat na svou stranu.
EnglishMr President, Commissioner, your answers have failed to convince me.
Pane předsedající, paní komisařko, vaše odpovědi mě nepřesvědčily.
EnglishHow will you convince Europeans that this edifice is a good one and that participation in it is worthwhile?
Jak přesvědčíte Evropany, že je tato instituce dobrá a že účast na ní má smysl?
EnglishCommission, Commissioner Verheugen, please do convince me otherwise!
Vážená Komise, pane komisaři Verheugene, přesvědčte mne o opaku!
EnglishNot even an impressive and unprecedented EUR 750 billion package seemed to convince them.
Dokonce ani impozantní a bezprecedentní balíček v hodnotě 750 miliard EUR je podle všeho nepřesvědčil.
EnglishYou only have to read the Treaty of Lisbon and its additional protocols to convince yourselves of this.
Pouze musíte číst Lisabonskou smlouvu a její dodatečné zápisy, abyste se o tom přesvědčili.
EnglishWe convince, we negotiate, we argue, we try to drag our partners with us and we try to get them on board.
Přesvědčujeme, vyjednáváme, argumentujeme, zkoušíme přetáhnout své partnery na svou stranu.
EnglishIt will convince us to opt for fuel efficiency, for low noise and also, of course, for safety.
Přesvědčí nás přiklonit se k větší palivové účinnosti, menší hlučnosti a samozřejmě větší bezpečnosti.
EnglishIs that enough and, more importantly, will it convince the citizens who are shouldering the burden of the crisis?
Stačí to? A co je důležitější, přesvědčí to občany, kteří nesou břímě krize?
EnglishI showed you the shots, I proved it in the PowerPoint, and I think I will convince you also by culture.
Ukázal jsem vám záběry, dokázal jsem to v PowerPointu, a myslím, že vás přesvědčím také kulturou.
EnglishDespite all the criticism, I do, of course, wish you every success in your efforts to convince both sides.
Přes všechnu tuto kritiku vám samozřejmě přeji mnoho úspěchů v úsilí o přesvědčení obou stran.