"contradictory" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"contradictory" Çekçe çeviri

EN contradictory
volume_up
{sıfat}

contradictory (ayrıca: oppositional, contradicting)
. - (PT) This report contains some highly contradictory aspects.
. - (PT) Tato zpráva obsahuje některé zcela si odporující aspekty.
There is contradictory legal advice about whether or not it already has such power.
Máme zde dvě vzájemně si odporující právní rady ohledně toho, zda již takovou pravomoc má, či nikoliv.
Dnes jsme dostali vzájemně si odporující informace.
contradictory
contradictory (ayrıca: clashing, competing, incompatible, inconsistent)
contradictory
It was extremely confusing and very contradictory for parents who were seeking reliable information.
To je pro rodiče, kteří hledají spolehlivé informace, velice matoucí a protiřečící.
contradictory (ayrıca: inconsistent, double-edged)
volume_up
rozporuplný {sıf. er.}
It is also a contradictory example as regards political freedoms.
Jde také o rozporuplný případ, pokud jde o politickou svobodu.
Iran is also a contradictory example in terms of negotiations with the international community on the nuclear issue.
Írán je také rozporuplný příklad co se týče jednání s mezinárodním společenstvím o jaderné otázce.
First, the President's explanations on how to vote have been both confusing and contradictory.
Zaprvé, vysvětlení předsedy týkající se způsobu hlasování bylo matoucí a rozporuplné.

"contradictory" için eşanlamlılar (İngilizce):

contradictory

Çekçe' de "contradictory" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese two aspects are neither incompatible nor contradictory, but complementary.
Tyto dva aspekty nejsou ani neslučitelné, ani si neodporují, ale doplňují se.
EnglishWhat it does contain is a lot of words, which are often contradictory and irrelevant.
Naproti tomu obsahuje mnoho slov, která si často protiřečí a jsou nerelevantní.
English. - (PT) This proposal is contradictory, which is why we abstained.
písemně. - (PT) Tento návrh si protiřečí, proto jsme se hlasování zdrželi.
EnglishWe are constantly receiving contradictory information about what exactly is going on.
Neustále jsme zahrnováni rozporuplnými informacemi o tom, co se přesně děje.
EnglishHowever, despite Europe's clear message to Turkey, it is acting in a contradictory manner.
Evropa má vůči Turecku jednoznačný postoj, avšak Turecko jedná zcela rozporuplně.
EnglishHowever, there are many contradictory positions in the report we are debating.
Přesto je ve zprávě, o které hovoříme, mnoho protichůdných stanovisek.
EnglishContradictory theories abound, with greater or lesser scientific foundation.
Protikladné teorie, založené na více méně vědeckém základu, se vyskytují v hojném počtu.
EnglishI believe that this is justified given the non-contradictory nature of its subject matter.
Domnívám se, že to bylo odůvodněné vzhledem k nerozporné povaze dané věci.
EnglishTheir contradictory conclusions are, I might add, clear proof of this.
Jejich protikladné závěry jsou toho, jak bych tak řekla, jasným důkazem.
EnglishMember States should not play with two contradictory solutions.
Členské státy by si neměly zahrávat se dvěma navzájem se vylučujícími řešeními.
EnglishIt should therefore avoid sending the opposite signal and conducting a contradictory policy.
Neměla by proto vysílat opačný signál a vést politiku, jež se s těmito cíli neslučuje.
English(DE) Mr President, the information is so contradictory in this case.
(DE) Pane předsedající, informace v tomto případě jsou velmi protichůdné.
EnglishFirst, the President's explanations on how to vote have been both confusing and contradictory.
Zaprvé, vysvětlení předsedy týkající se způsobu hlasování bylo matoucí a rozporuplné.
EnglishIn this context it appears that the background to this report is to some extent contradictory.
V této souvislosti se zdá, že pozadí této zprávy je do určité míry sporné.
EnglishIn almost every area we seem to find ourselves pursuing different, sometimes contradictory, policies.
Zdá se, že téměř v každé oblasti nacházíme rozdílné, někdy protikladné politiky.
EnglishThis would appear to be contradictory, but I do not think that it is.
Může se to jevit jako protichůdná stanoviska, ale já je tak nevnímám.
EnglishThe report covers almost everything and, in some places, contains contradictory information.
Zpráva pokrývá téměř všechny oblasti a na některých místech obsahuje protichůdné informace.
EnglishToo frequently, Europe is a collection of 27 rules which, too often, are mutually contradictory.
Až příliš často bývá Evropa snůškou 27 pravidel, která si dost často vzájemně odporují.
EnglishThere are contradictory scientific statements, and many people are afraid of the possible dangers and risks.
Vědecká stanoviska si protiřečí a mnozí lidé se obávají možných nebezpečí a rizik.
EnglishHowever, biofuels and other forms of bioenergy are contradictory tools for combating climate change.
Biopaliva a jiné formy bioenergie jsou však rozporuplné nástroje boje proti změně klimatu.