"constructing" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"constructing" Çekçe çeviri

EN constructing
volume_up
{sıfat}

constructing
constructing

Çekçe' de "constructing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMr President, next week they will start constructing a Formula 1 circuit in Moscow.
Pane předsedající, příští týden bude v Moskvě zahájena výstavba okruhu formule 1.
EnglishMr President, on what legal basis are we constructing this agency?
Vážený pane předsedající, na jakém právním základě budujeme tuto agenturu?
EnglishYou've been constructing fanciful things on top of it, relying on it to be as solid as a rock.
Přidávali jste k němu další zvláštní věcičky, spoléhaje na to, že je pevné jako skála.
EnglishA mole's software for constructing models of its world will be customized for underground use.
Krtkův software, určený k vytváření modelů jeho světa, bude přizpůsoben k užití pod zemí.
EnglishThe objective of constructing a common area of freedom, security and justice also needs to be emphasised.
Je nutné také zdůraznit cíl budování společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
EnglishThis proposal is yet another step towards constructing an EU state.
Tento návrh je jenom dalším z kroků k vytvoření státu EU.
EnglishAt the moment we are constructing brand new ways of doing energy.
Právě vytváříme zcela nové způsoby získávání energie.
EnglishSo I found myself, in other words, constructing a geometry, a geometry of things which had no geometry.
Takže jsem se jinými slovy stal konstruktérem geometrie, geometrie věcí, které neměly žádnou geometrii.
EnglishI therefore cannot understand how there can be people in Europe today constructing memorials to fascist criminals.
Proto nemohu pochopit, že se dnes v Evropě najdou lidé, kteří staví památníky fašistickým zločincům.
EnglishWe need to be in the here and now, constructing a budget that will give the European economy a real boost.
Musíme brát v potaz to, co je tady a teď, a připravit rozpočet, který evropské hospodářství skutečně podpoří.
EnglishGuaranteeing a minimum level of protection for temporary agency workers is part of constructing a social Europe.
Zaručení minimální úrovně ochrany pro dočasné agenturní pracovníky je součástí budování sociální Evropy.
EnglishFor his audacity in constructing the first one, Father Alexandru was given a two-month suspended sentence.
Za snahu, kterou otec Alexandru vložil do stavby první kostela, byl odsouzen k podmínečnému trestu v délce dvou měsíců.
EnglishThat means transparency and public participation, and we must be partly responsible for constructing our decisions.
To znamená transparentnost a účast veřejnosti a my musíme být částečně zodpovědní za tvorbu našich rozhodnutí.
EnglishWe also reject any form of USA-Russia-EU-NATO collaboration in constructing a missile defence system.
Odmítáme rovněž jakoukoli formu spolupráce mezi USA, Ruskem, Evropskou unií a NATO při budování systému protiraketové obrany.
English. - (FI) The decision on constructing the Baltic gas pipeline is a deal between two players: Russia and Germany.
písemně. - (FI) Rozhodnutí o výstavbě plynovodu v Baltském moři je záležitostí dvou hráčů: Ruska a Německa.
EnglishSuch funding is absolutely essential for progress to be made in constructing a true internal market for consumers.
Takovéto financování je naprosto nezbytné k dosažení pokroku v budování skutečného vnitřního trhu pro spotřebitele.
EnglishIt is necessary to deal promptly with the issues of diversifying energy sources and constructing the Nabucco pipeline.
Je potřebné urychleně se zabývat otázkou diverzifikace zdrojů energetických surovin a výstavbou plynovodu Nabucco.
EnglishThe opportunity is represented by the fact that the new Member States can make a tangible contribution to constructing European policy.
Příležitost je v tom, že nové členské státy mohou k budování evropské politiky hmatatelně přispět.
EnglishThis is a perfect equilibrium constructing this virtuous circle on the budgetary level, on the ecological level and on the level of transparency.
Tato dokonalá rovnováha vytváří účinný kruh na rozpočtové úrovni a na úrovni transparentnosti.
EnglishWe will only be able to do this by constructing a genuine European asylum law, something which is becoming more urgent than ever.
To dokážeme pouze vytvořením skutečně evropských azylových právních předpisů, což je úkol naléhavější než kdy dříve.