"to constitute" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to constitute" Çekçe çeviri

EN to constitute
volume_up
[constituted|constituted] {fiil}

to constitute (ayrıca: to install, to instate)
to constitute (ayrıca: to appoint, to call, to designate, to establish)
to constitute (ayrıca: to appoint, to assign, to designate, to determine)
to constitute (ayrıca: to establish, to institute, to set, to set up)
to constitute (ayrıca: to create, to form)
to constitute (ayrıca: to create, to generate, to make up, to produce)
It constitutes a qualitative redistribution of power within the European Union and has the potential to generate significant innovation in European politics.
Představuje kvalitativní přerozdělení pravomocí v Evropské unii a má potenciál vytvářet v evropské politice inovace.
The economy must be free, state and legislative authorities should provide support, individual businessmen and groups of entrepreneurs should constitute economic entities.
Ekonomika musí být nezávislá, stát a legislativní autority by měly poskytovat podporu, obchodníci a podnikatelské skupiny by měly vytvářet hospodářské subjekty.
Any form of coalition can constitute an interim measure with a view to fresh elections that are free, democratic and transparent, as stated by the candidate opposing Mr Mugabe.
Jakákoli forma koalice může vytvářet dočasné opatření s ohledem na nové volby, které by byly svobodné, demokratické a průhledné, jak to uvedl protikandidát pana Mugabeho.
to constitute (ayrıca: to establish, to institute, to set up)

Çekçe' de "to constitute" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI believe that enforced medical check-ups constitute a massive invasion of privacy.
Domnívám se, že vynucené lékařské prohlídky představují masivní zásah do soukromí.
EnglishThat agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.
Tato dohoda bude představovat politický mezník v našich vztazích se Srbskem.
EnglishThese two principles will soon constitute a precedent for our other trade partners.
Tyto dvě zásady budou brzy představovat precedens pro naše další obchodní partnery.
EnglishThey should constitute another centre of activities in the fight against obesity.
Ty by se měly stát dalším centrem činností zaměřených na boj proti obezitě.
EnglishFundamental rights are interdependent and constitute an indivisible set of rights.
Základní práva jsou navzájem závislá a představují nedělitelný korpus práv.
EnglishThe economy and social cohesion in our countries constitute a fundamental priority.
Hospodářství a sociální soudržnost v našich zemích mají absolutní prioritu.
EnglishDisabled people constitute one of the most vulnerable groups in society.
Zdravotně postižené osoby tvoří jednu z nejzranitelnějších skupin ve společnosti.
EnglishImpact assessments (IAs) can constitute important support for the legislative process.
Posouzení dopadu mohou představovat důležitou podporu legislativnímu procesu.
EnglishThis principle of solidarity must constitute the guarantee of the European social model.
Tento princip solidarity musí představovat záruku evropského sociálního modelu.
EnglishMoreover, the French version will constitute the reference for all amendments.
Kromě toho bude francouzské znění referenčním dokumentem pro všechny pozměňovací návrhy.
EnglishInequalities in health constitute a problem to be addressed at European level.
Nerovnost v oblasti zdraví představuje problém, který je třeba řešit na evropské úrovni.
EnglishThe SEPA council will constitute a good platform for moving towards these improvements.
Rada SEPA se stane dobrou platformou, která umožní pokrok směrem k těmto zlepšením.
EnglishSomalians constitute 97% of the population, with almost 100% professing Islam.
Somálci tvoří 97 % obyvatelstva a téměř 100 % z nich se hlásí k islámu.
EnglishThis will constitute an important and additional forum for communicating our messages.
Ten bude představovat další důležité fórum pro předávání našich sdělení.
EnglishExtreme poverty and social exclusion constitute a violation of fundamental rights as a whole.
Extrémní chudoba a vyloučení ze společnosti jsou porušením všech základních práv.
EnglishWhen these weapons strike, they constitute a weapon against innocent children.
Pokud se těmito zbraněmi zaútočí, je to útok proti nevinným dětem.
EnglishThese eight packages consist of 44 lots and constitute around 80% of the building costs.
Těchto osm souborů se skládá ze 44 položek a představuje zhruba 80 % stavebních nákladů.
EnglishEducational campaigns and promotion of physical activity seem to constitute the best approach.
Zdá se, že nejlepším přístupem jsou vzdělávací kampaně a podpora fyzické aktivity.
EnglishThese funds constitute around 30% of EU farmers' income on average.
Tyto finanční prostředky tvoří v průměru přibližně 30 % příjmu zemědělců EU.
EnglishThat is why it does not constitute a typical decentralised agency in an EU sense.
Proto netvoří typickou decentralizovanou agenturu ve smyslu EU.