"conception" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"conception" Çekçe çeviri

EN conception
volume_up
{isim}

conception (ayrıca: approach, concept)
(Laughter) See, it's outrageous as a conception, but it [unclear].
- Víte, takové pojetí je to pobuřující, ale lidi to láká.
But the demagogues are right about one thing: We need a universal conception of human values.
Ale v jednom demagogové pravdu mají: potřebujeme univerzální pojetí lidských hodnot.
My conception of the social market economy is rather different - it would not include decentralised wage negotiations, quite the opposite, in fact.
pojetí sociálně-tržního hospodářství je poněkud odlišné - nezahrnovalo by decentralizované vyjednávání o mzdách, vlastně právě naopak.
conception
(Laughter) So at the moment of conception, they're doing little butt exercises.
(Smích) Od početí dítěte dělají cviky na zadek.
. - (SK) Children are people with their own rights, from the very moment of conception.
. - (SK) Děti jsou osobnostmi s vlastními právy již od svého početí.
Human life is sacred from conception until natural death, and therefore I could not support this report.
Lidský život je posvátný od početí až po přirozenou smrt, a proto jsem nemohl tuto zprávu podpořit.
conception (ayrıca: brainchild, gimmick, idea, stroke)
conception (ayrıca: concept, fantasy, figure, idea)

"conception" için eşanlamlılar (İngilizce):

conception
concept

Çekçe' de "conception" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Chinese have a very, very different conception of race to most other countries.
Číňané mají velmi, velmi odlišný pohled na rasu než většina ostatních zemí.
EnglishThis is because the euro, in its conception and in its operation, is not an economic tool.
Je to způsobeno tím, že euro svou koncepcí a svým fungováním není hospodářský nástroj.
EnglishThe great disadvantage of it is that the Han have a very weak conception of cultural difference.
Velkou nevýhodou je naopak to, že Chanové jen velice slabě vnímají kulturní rozdíly.
English3-4 attempts are required for conception and then another nine months before the child is born.
Pro otěhotnění jsou zapotřebí 3 až 4 pokusy a pak další 9 měsíců před narozením dítěte.
EnglishThe fence -- like this conception of fence that we have it's totally backward with him.
Ten plot - víte, jeho koncept plotu je totálně vzhůru nohama.
EnglishWe ought to avoid the same errors of conception and implementation.
Měli bychom se vyvarovat stejných chyb v koncepci i realizaci.
EnglishWhat we need now is a radically new conception of agriculture, one in which the food actually tastes good.
Co teď potřebujeme, je radikálně změněná koncepce zemědělství, taková, díky které je jídlo opravdu chutné.
EnglishThere is a risk that laws are progressively embellished along this chain from conception to implementation.
Existuje riziko, že se zákony v procesu svého vzniku, od tvorby zákona až k jeho výkonu, postupně přikrášlí.
EnglishMoreover, its imperial conception is clearly evident.
Ba co víc, její imperiální koncepce je zcela zřejmá.
EnglishAnother weakness in the conception presented is the lack of consistency in the approach to European citizens' rights.
Další slabou stránkou představené koncepce je nedostatečná jednotnost v přístupu k právům evropských občanů.
EnglishWe also need a conception and mediation.
Potřebujeme také určitou koncepci a zprostředkování.
EnglishOur national tradition of rights is not merely different from the European conception of universal entitlements; it is incompatible.
Naše národní tradice práv se nejen liší od evropského konceptu univerzálních nároků - je s ním neslučitelná.
EnglishIn its conception and principles, it is good.
EnglishContemporary Russia, through its conception of foreign policy, is clearly demonstrating that it is recapturing its position in its part of the world.
Současné Rusko svým pojetím zahraniční politiky jasně dokazuje, že chce znovu získávat své postavení ve své části světa.
English. - (FR) Mr Preda, we were together at the same session, but we do not share the same conception of those Thursday afternoon sessions.
autorka. - (FR) Pane Predo, byli jsme společně na stejném zasedání, ale nesdílíme společně koncepci těchto čtvrtečních odpoledních zasedání.
EnglishI therefore logically assume that, according to the European institutions, sexual and reproductive health is simply an abortion and anti-conception policy.
Logicky tedy předpokládám, že podle evropských institucí sexuální a reprodukční zdraví znamená pouze politiku potratů a antikoncepce.
EnglishThe Christian traditions which shaped Europe are generally being questioned today, and it seems that Europe does not have another conception of its own identity.
Křesťanské tradice, které utvářely Evropu, jsou dnes všeobecně zpochybňovány, a zdá se, že Evropa nemá jinou koncepci své vlastní identity.
EnglishNonetheless, this report reminds us, and rightly so, that each country has a different conception of childcare and different models thereof, which we should respect.
Tato zpráva nám nicméně připomíná, a právem, že každá země má odlišnou koncepci péče o děti a odlišné modely, což bychom měli respektovat.
EnglishIn addition, we must consider whether the directive has had the intended effect or whether it was incapable of achieving certain results right from its conception.
Navíc musím vzít v potaz, zda tato směrnice měla požadovaný účinek, nebo zda nebyla schopna dosáhnout určitých výsledků již od svého počátku.
EnglishHistory has taught us that, unless we react immediately when people suffer, their suffering is bound to increase by multiples and factors way beyond our conception.
Historie nás učí, že pokud nebudeme reagovat okamžitě na utrpení lidí, jejich utrpení se několikanásobně zvýší a rozměry přesáhnou naše představy.