"comprehension" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"comprehension" Çekçe çeviri

EN comprehension
volume_up
{isim}

But what happened on 27 October is beyond human comprehension.
Ale to, k čemu došlo 27. října, se vymyká lidskému chápání.
Greece's stubborn obstruction of the start of negotiations for accession is beyond comprehension.
Tvrdošíjné maření zahájení přístupových jednání Řeckem překračuje meze chápání.
The complexity of building that within a single system is, again, beyond any comprehension or any existing mathematics today.
Složitost vybudování tohoto v jediném systému je opět mimo vše chápání, nebo jakoukoli dnešní matematiku.
comprehension (ayrıca: appreciation, apprehension, feeling, insight)
This demonstrates confidence in Europe's comprehension of the situation of small states too.
To dokládá důvěru v evropské porozumění situaci malých států Děkuji vám.
The citizens expect Europe to offer legibility, visibility, comprehension, explanations, education, support.
Občané očekávají, že Evropa nabídne čitelnost, viditelnost, porozumění, vysvětlení, vzdělání, podporu.
Multilingualism is essential for effective communication and represents a means of facilitating comprehension between individuals and, hence, acceptance of diversity and minorities.
Mnohojazyčnost je zásadní pro účinnou komunikaci a představuje prostředek, jak usnadnit porozumění mezi jednotlivci, a tím i respekt různorodosti a menšin.
comprehension (ayrıca: apprehension, prehension)
comprehension (ayrıca: consistency, density, pithiness, plangency)
volume_up
hutnost {diş.}

"comprehension" için eşanlamlılar (İngilizce):

comprehension
English

Çekçe' de "comprehension" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat is why all these critical remarks are beyond comprehension.
Proto jsou všechna tato kritická vyjádření naprosto nepochopitelná.
EnglishNonetheless, I have to say that the idea of Turkey's membership of the European Union defies comprehension.
Musím však říci, že myšlenka členství Turecka v Evropské unii se vymyká zdravému rozumu.
EnglishThe comprehension of it leads us to a greater and heightened sense of the beauty of what's actually going on.
Pochopení toho nás vede k většímu a rozsáhlejšímu uvědomění si krásy a toho, o co vlastně jde.
EnglishIt's mediated by information before the comprehension.
Je to zprostředkované informací před samotným pochopením.
EnglishA totalitarian regime that makes political capital out of the tragedy of its own people defies comprehension and must be condemned.
Je nepochopitelný a odsouzeníhodný takový totalitní režim, který si z neštěstí vlastních občanů těží svůj vlastní kapitál.
EnglishIt is beyond my comprehension why, at every sitting at Strasbourg, each Member is handed around 200-300 pages of stenographs and protocols.
Je pro mne nepochopitelné, proč na každém zasedání ve Štrasburku dostane každý poslanec okolo 200-300 stran těsnopisů a protokolů.
EnglishThe powers of comprehension on the part of the Finns should not be underestimated either, not even those of the supporters of the True Finns Party.
Schopnost porozumět Finům by také neměla být podceňována, ani schopnost porozumět stoupencům strany Praví Finové (True Finns).
EnglishSome of the results that go across every single country include teachers saying they have never loved teaching so much, and reading comprehension measured by third parties -- not by us -- skyrockets.
Jedním z výsledků které máme napříč zeměmi jsou učitelé, kteří tvrdí, že nikdy dřív neměli tak rádi vyučování.