"to compile" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to compile" Çekçe çeviri

EN to compile
volume_up
[compiled|compiled] {fiil}

1. genel

Notice -- we're very specific -- that word "compile."
Slovo je "sestavit".
Perhaps our Information Offices might also compile a list of all the Olympic medals won by citizens of the EU.
Možná by mohly naše informační kanceláře sestavit seznam všech olympijských medailí, které vyhráli obyvatelé EU.
Another worrying aspect is that the Ombudsman had to compile a special report as a last resort to persuade the Commission to be more cooperative.
Dále je znepokojující skutečnost, že veřejný ochránce práv musel sestavit zvláštní zprávu jako poslední možnost, aby přiměl Komisi k lepší spolupráci.
to compile
This means that private companies can compile similar 'files', can create a profile for me, of the policies in which I believe, of my eating habits and even of my health.
To znamená, že soukromé společnosti mohou kompilovat podobné "složky", mohou mi vytvořit profil politik, kterým věřím, mých stravovacích návyků a dokonce mého zdraví.

2. IT

to compile
volume_up
přeložit {fi.} (program)

Çekçe' de "to compile" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd then I compile all of these numbers on these clipboards that you see here.
Potom dám dohromady všechna čísla v deskách, které vidíte.
EnglishI am also convinced that the Member States should compile action plans to combat energy poverty.
Jsem také přesvědčená, že by členské státy měly dát dohromady akční plány na potírání energetické chudoby.
EnglishWe urge the Commission to compile an overview of the diversity and the different approaches which exist in Europe.
Naléhavě vyzýváme Komisi, aby sestavila přehled rozdílných přístupů, které v Evropě existují.
EnglishThis also applies to countries such as Germany, where I come from, which has so far refused to compile an action plan.
To platí i pro země, jako je Německo, odkud pocházím, které vypracování akčního plánu dosud odmítalo.
EnglishBut surely not just to compile statistics?
Neslouží však jistě pouze pro tvorbu statistik?
EnglishThe information we collect is only used to compile statistics, on an aggregated basis, on the usage of our site.
Shromažďované informace slouží výhradně k sestavování statistiky o návštěvnosti našich stránek, a to v kumulované podobě.
EnglishEurostat does not compile the data.
EnglishThis will enable the EU's specialist service, Eurostat, to compile European statistics for every mode of transport in compliance with EU standards.
To umožní specializované službě EU, Eurostatu, sestavovat evropské statistiky pro každý druh dopravy v souladu s normami EU.
EnglishWhen I compile the list of disasters, I can say that everyone is affected: the floods that hit Germany in 2002, the major pandemics and also terrorism.
Z přehledu katastrof je vidět, že zasaženi jsou všichni: povodně, které postihly v roce 2002 Německo, velké pandemie a rovněž terorismus.
EnglishIt is the task of Member States to collect, compile, process and transmit harmonised European statistics on tourism supply and demand.
Úkolem členských států je shromažďovat, sestavovat, zpracovávat a předávat harmonizované evropské statistiky o nabídce a poptávce v oblasti cestovního ruchu.
EnglishGooglebot processes each of the pages it crawls in order to compile a massive index of all the words it sees and their location on each page.
Prohledávač Googlebot zpracovává každou procházenou stránku a sestavuje objemný index všech zobrazených slov a jejich umístění na jednotlivých stránkách.
English. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I welcome Mrs Jeggle's work and I voted in favour of her report on the need to compile crop statistics.
Paní předsedající, dámy a pánové, vítám práci paní Jeggleové a hlasoval jsem pro její zprávu o nutnosti vypracovat statistiku plodin.
EnglishWe need to make it compulsory to compile gender-differentiated statistics on both wage levels and the gender balance in the individual sectors.
Dále je nutné, aby jednotlivá odvětví v rámci svých povinností sestavovala statistiky z hlediska pohlaví týkající se úrovně mezd a vyrovnaného zastoupení žen a mužů.
EnglishAt the moment, 5.4 million micro-enterprises are obliged to compile annual reports, even though their area of activity is limited to a particular local area or region.
V současnosti musí 5,4 milionů mikropodniků sestavovat roční účetní závěrky, i když se jejich oblast činnosti omezuje na určitou místní oblast nebo region.
EnglishI support the establishment of a solid legal framework for European environmental economic accounts and encourage the need to compile reliable, harmonised statistics.
Podporuji vytvoření pevného právního rámce pro evropské environmentální hospodářské účty a podporuji potřebu sestavovat spolehlivé, harmonizované statistiky.
EnglishOnce again, the rapporteur has been able to compile what were at times differing opinions and contributions and to summarise them - I would say - in an extremely balanced text.
Ještě jednou opakuji, náš zpravodaj dokázal shromáždit mnohdy zcela rozdílné názory a příspěvky a shrnout je - troufám si říct - do mimořádně vyváženého textu.
EnglishBasing itself on the overall outcome of these meetings, the Commission will compile the results, which will then serve as an input for the various Council configurations in May and June.
Komise na základě celkového výsledku těchto jednání sestaví výsledky, které pak budou sloužit jako podklad pro Rady v různých složení v květnu a červnu.