"common" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"common" Çekçe çeviri

EN common
volume_up
{sıfat}

common (ayrıca: collective, corporate, joint, mutual)
volume_up
společný {sıf. er.}
This is our common Treaty, our common achievement and our common task.
Toto je naše společná smlouva, náš společný výdobytek a náš společný úkol.
Common approach to the use of the spectrum released by the digital switchover (
Společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání (
The regulation establishes a common framework in relation to market surveillance.
Nařízení stanovuje společný rámec dohledu nad trhem.
common (ayrıca: current, normal, ordinary, prevalent)
volume_up
běžný {sıf. er.}
This is not as common as the other problems, but it's something to consider.
Tento problém není tak běžný jako jiné problémy, ale stojí za zamyšlení.
So that is still a common phenomenon and I think we have to work on that.
Takže stále jde o běžný jev a podle mě s ním musíme něco udělat.
Advanced Television Systems Committee (ATSC) is a common digital signal type used in the United States.
Advanced Television Systems Committee (ATSC) je běžný typ digitálního signálu v USA.
common (ayrıca: conventional, general, generic, universal)
volume_up
obecný {sıf. er.}
Do we want to suddenly call into question a common European regulation on road safety?
Chceme najednou zpochybnit obecný evropský předpis o bezpečnosti silničního provozu?
We have the same problem in Ireland and it is a common problem throughout the EU.
Stejný problém máme v Irsku a je to obecný problém v celé EU.
The common interest of all of Europe is too important for that.
Obecný zájem celé Evropy je oproti tomu příliš důležitý.
volume_up
obvyklý {sıf. er.}
We want a strong CAP after 2013 that maintains its common character, without detriment to the specific nature of some sectors or regions.
Po roce 2013 chceme mít silnou SZP, která si zachová svůj obvyklý charakter, aniž by negativně ovlivnila specifickou povahu některých odvětví nebo regionů.
volume_up
obyčejný {sıf. er.}
Znamená to všední nebo obyčejný.
Toto není obyčejný člověk.
common (ayrıca: artless, austere, bare, humble)
volume_up
prostý {sıf. er.}
It is simple common sense to enforce measures for energy efficiency in order to gain the optimal use of means of production.
Prostý selský rozum dá, že je třeba uplatňovat opatření pro energetickou účinnost v zájmu optimálního využití výrobních prostředků.
This report proposes the continuity of the common agricultural policy (CAP), though with some contradictions.
Zpráva navrhuje v oblasti společné zemědělské politiky kontinuitu, i když není prosta určitých rozporů.
common (ayrıca: communal, over-the-counter)
volume_up
veřejný {sıf. er.}
Today, the Internet is a global tool, so the administration of it should take account of the common interest.
Internet je v dnešní době globálním nástrojem, a proto by jeho správa měla brát ohled na veřejný zájem.
Only public discussion can tease out those values that are common to all of us.
Pouze veřejná diskuse může odhalit hodnoty, které jsou společné nám všem.
Such part-nationalisation would be a courageous first step towards reorienting the financial sector towards the common good.
Takové částečné zestátnění by bylo prvním odvážným krokem k přeorientování finančního odvětví na veřejný prospěch.

"common" için eşanlamlılar (İngilizce):

common

Çekçe' de "common" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSee articles and videos that answer the most common questions about our products.
Projděte si články a videa s nejčastějšími dotazy týkajícími se našich produktů.
EnglishThanks to their efforts we are a little closer to a common European rail market.
Díky jejich úsilí jsme o něco blíže společnému evropskému trhu železniční dopravy.
EnglishThat is why our common task is to keep the European collective experience alive.
Proto je naší společnou úlohou zachovávat evropské společné zkušenosti při životě.
EnglishThe most common types of network technology are wireless, Ethernet and Powerline.
Nejběžnější typy síťové technologie jsou bezdrátové sítě, Ethernet a Powerline.
EnglishThe European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
Evropská unie byla vybudována a musí být posilována na základě společných cílů.
EnglishWe must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.
Musíme jim pomoci, abychom mohli být loajální k sobě i k našim společným hodnotám.
EnglishHungarians are focusing on national identity, their own state and common sense.
Maďaři se zaměřují na národní identitu, na svůj vlastní stát a na zdravý rozum.
EnglishFor that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
Z toho důvodu je zahrnutí ustanovení o revizi do směrnice věcí zdravého rozumu.
EnglishOne factor causing of this state of affairs is ... the common agricultural policy.
Jedním z faktorů, jež tento stav způsobily je ... společná zemědělská politika.
EnglishThese are some of the most common types of certificates and what they are used for:
Zde jsou uvedeny nejběžnější typy certifikátů a vysvětlení, k čemu se používají:
EnglishWe are expecting the Agency to be a useful instrument of the common energy policy.
Od agentury očekáváme, že bude užitečným nástrojem společné energetické politiky.
English. - (RO) The Union is built on common values and protects human rights.
písemně. - (RO) Unie stojí na společných hodnotách a na ochraně lidských práv.
EnglishHow have our fish and our fishermen fared under the common fisheries policy (CFP)?
Jak se našim rybám a našim rybářům daří v rámci společné rybářské politiky (SRP)?
EnglishThe second issue is the obligatory need for common rules to control online sales.
Druhým problémem je závazná potřeba společných pravidel pro prodej přes internet..
EnglishA common register of lobbyists will increase transparency in EU institutions.
Společná rejstřík zástupců zájmových skupin zvýší transparentnost v orgánech EU.
EnglishMr President, Commissioner, today we are debating the common agricultural policy.
Pane předsedající, pane komisaři, dnes diskutujeme o společné zemědělské politice.
EnglishProposing a comprehensive directive is a necessity and is plain common sense.
Zdravý rozum nám říká, že vypracování komplexní směrnice je prostě nevyhnutelné.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Máme před sebou ještě dlouhý kus cesty, než dosáhneme společné azylové politiky.
EnglishEuropean governance is the sine qua non of the success of our common project.
Evropská správa je zcela nezbytnou podmínkou úspěchu našeho společného projektu.
EnglishA common quality management system ensured an identical standard for all banknotes.
Díky společnému systému řízení kvality splňují všechny bankovky shodné standardy.