EN command
volume_up
{isim}

command (ayrıca: directive, order, dictate, mandate)
A command button performs a command (makes something happen) when you click it.
Příkazové tlačítko provede příkaz (provede nějakou akci), když na něj klepnete.
A command button performs a command (makes something happen) when you click it.
Příkazové tlačítko provede příkaz (provede nějakou akci), když na něj kliknete.
For info about using this command, type compact /help at a command prompt.
Chcete-li získat informace o tomto příkazu, zadejte do příkazového řádku příkaz compact /help.
command (ayrıca: advice, cue, directive, hint)
command (ayrıca: directive, order, word of command)
command (ayrıca: order, warrant, writ, imperative)
The newspaper Haarec has published the written command given by one of the military commanders to his subordinates.
List Haarec zveřejnil písemný rozkaz vydaný jedním z vojenských velitelů jeho podřízeným.
command (ayrıca: chain of command)
The absence of a European HQ for the ESDP fragments commands and impairs the pooling of resources.
Neexistence evropského ústředí EBOP tříští velení a narušuje sdružování zdrojů.
They arise as a result of the wrong kind of command structures, but also when the necessary equipment is not available for specific operations.
Vznikají jako výsledek špatných struktur velení, ale také tehdy, když není k dispozici nezbytné vybavení pro určité operace.
The first question is on the system we are envisaging for command, that is to say for future responsibilities, and here I am thinking, of course, of institutions in Kosovo.
První otázka se týká předpokládaného systému velení, to je budoucí odpovědnosti, a zde samozřejmě myslím na instituce v Kosovu.
command (ayrıca: headquarters, commandery)
I think that is a very practical idea, as is his idea of a permanent EU operational headquarters complementing - and, of course, not competing with - NATO's command structures.
Myslím, že se jedná o velmi praktickou myšlenku, jako je i jeho myšlenka stálého Operačního velitelství EU, které doplňuje velící struktury NATO - a samozřejmě jim nekonkuruje.

"command" için eşanlamlılar (İngilizce):

command

Çekçe' de "command" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWindows will store the certificate in the directory shown at the command prompt.
Systém Windows uloží certifikát do adresáře uvedeného na příkazovém řádku.
EnglishCarry out the corresponding command or select the corresponding option in a dialog box
Vykonání odpovídajícího příkazu nebo výběr odpovídající možnosti v dialogovém okně
EnglishCommand Prompt replaces the Recovery Console from earlier versions of Windows.
Příkazový řádek nahrazuje Konzolu pro zotavení z dřívějších verzí Windows.
EnglishGoering was Hitler's second in command in World War II, his designated successor.
Göring byl Hitlerův zástupce velitele během druhé světové války, jeho budoucí nástupce.
EnglishTo restore the Command bar buttons to their default settings, click Reset.
Pokud chcete obnovit výchozí nastavení panelu příkazů, klepněte na tlačítkoObnovit.
EnglishTo restore the Command bar buttons to their default settings, click Reset.
Pokud chcete obnovit výchozí nastavení panelu příkazů, klikněte na tlačítkoObnovit.
EnglishThe former command economy has been developed into an efficient market economy.
Bývalé centrálně řízené hospodářství se rozvinulo v účinné tržně orientované hospodářství.
EnglishYou can change the appearance of the Command Prompt window by setting Command Prompt options.
Vzhled okna programu Příkazový řádek lze změnit nastavením příslušných možností.
EnglishYou can customize the Command bar buttons to suit your preferences.
Tlačítka panelu příkazů lze přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim preferencím .
EnglishThe following table describes the parameters for the netsh interface ipv6 add route command.
Následující tabulka popisuje parametry příkazu netsh interface ipv6 add route.
EnglishYou can show or hide the Menu bar, Favorites bar, Command bar, and status bar.
Panel nabídek, panel Oblíbené položky, panel příkazů a stavový řádek lze zobrazit nebo skrýt.
EnglishAdvanced users can use the Command Prompt window to use command line tools.
Pokročilí uživatelé mohou pomocí okna Příkazový řádek používat nástroje příkazového řádku.
EnglishESCAPE + Charactersets the key sequence to use for switching from session to command mode.
Znak ESCAPE + stanoví pořadí klíčů pro použití k přepínání z relace do režimu příkazů.
EnglishPerform the command (or select the option) that goes with that letter
Provedení příkazu (nebo výběr možnosti), který se váže na příslušné písmeno
EnglishYou can customize the Command bar buttons to suit your preferences.
Tlačítka panelu příkazů lze přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim požadavkům.
EnglishThis is a Commission-style deal which is more suited to a command economy.
Toto je dohoda ve stylu Komise, která se hodí spíše do centrálně plánovaného hospodářství.
EnglishThe Microsoft Telnet client is a text-based program that runs at the command prompt window.
Klient Microsoft Telnet je textový program, který se spouští v okně příkazového řádku.
EnglishYet you cannot do it, because it will not command public support.
Nicméně nelze to uskutečnit, neboť takové opatření nezíská podporu veřejnosti.
EnglishHowever, the Run command is still available if you prefer to use it.
Pokud však dáváte přednost používání příkazu Spustit, je také k dispozici.
EnglishTransfers command astronomical sums and the rights of minors are increasingly trampled upon.
Částky za přestupy dosahují astronomických výšek a práva nezletilých jsou pošlapávána.