"coincidence" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"coincidence" Çekçe çeviri

EN coincidence
volume_up
{isim}

coincidence (ayrıca: accident, chance, circumstance, contingency)
volume_up
náhoda {diş.}
It is no coincidence that all are the same in this respect.
Není náhoda, že se v tomto ohledu všechny předpisy shodují.
It is no coincidence that the first part of that resolution concerns the human rights situation.
Není náhoda, že se první část tohoto usnesení týká situace lidských práv.
I think it is no coincidence that many presidents and ministers have emerged from these benches.
Myslím, že není náhoda, že se mezi těmito lavicemi objevilo mnoho prezidentů a ministrů.
coincidence (ayrıca: accord, accordance, agreement, comity)
volume_up
shoda {diş.}
It is no coincidence that the consensus on his appointment has been so unanimous.
Není náhodou, že shoda, pokud jde o jeho jmenování, byla tak jednomyslná.
I hope that it is a coincidence and that there is no connection.
Doufám, že je to shoda okolností a že zde není žádná spojitost.
Je to, co se dnes stalo, shoda náhod?
coincidence
I hope that it is a coincidence and that there is no connection.
Doufám, že je to shoda okolností a že zde není žádná spojitost.
I wonder whether it is a mere coincidence that he and his colleagues had written a great deal about organised crime.
Zajímá mě, jestli je to pouhá shoda okolností, že on a jeho kolegové hodně psali o organizovaném zločinu.
Do not think that this was merely coincidence, because it was something which we put a great deal of hard work into.
Nemyslete si, že to byla jen shoda okolností, protože to bylo něco, do čeho jsme vložili pořádný kus usilovné práce.
coincidence
coincidence (ayrıca: circumstance, factor)

"coincidence" için eşanlamlılar (İngilizce):

coincidence

Çekçe' de "coincidence" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI do not know if you could call it a happy coincidence or too little, too late.
Nejsem si jista, zda to nazvat šťastnou shodou náhod nebo příliš málo a příliš pozdě.
EnglishIt is no coincidence that almost 100 amendments were tabled for this report.
Není náhodou, že k této zprávě bylo předloženo téměř 100 pozměňovacích návrhů.
EnglishIt is no coincidence that this is also turning into the key issue in the current campaign.
Není náhodou, že se toto téma rovněž stává klíčovou otázkou v současné kampani.
EnglishIt is no coincidence that the same date is also celebrated as Freedom of Speech Day in Bulgaria.
Ne náhodou se to samé datum v Bulharsku rovněž slaví jako den svobody slova.
EnglishIt is no coincidence that Moldova is the poor relation in the European family.
Ne náhodnou je Moldavsko chudým příbuzným v evropské rodině.
EnglishOf course, all I can do is think what an extraordinary coincidence that is.
Samozřejmě nemohu nemyslet na tuto mimořádnou shodu okolností.
English(HU) It is perhaps no coincidence that the preparation of the 2010 budget is attracting this much attention.
(HU) Není možná náhodou, že příprava rozpočtu na rok 2010 budí tolik pozornosti.
EnglishThe name chosen by the government coalition is certainly no coincidence.
Název, který si vládní koalice zvolila, není jistě náhodný.
EnglishThis is a very bad coincidence - this process has gone very badly.
To je velice špatná souhra - tento proces se vyvíjí velmi špatně.
EnglishThis coincidence gives us cause to hope for significant changes.
Tato souběžnost nám dává naději, že dojde k významným změnám.
EnglishIt is no coincidence that 95% of European citizens believe in the importance of protecting our environment.
Ne náhodou je 95 % evropských občanů přesvědčeno o významu ochrany našeho životního prostředí.
EnglishAnd they found that it was almost exact coincidence.
Přišlo se na to, že se jedná téměř vždy o naprostou shodu.
EnglishToday, we have a case of this kind and it is no coincidence that it concerns the role of small and medium-sized businesses.
Dnes máme případ tohoto druhu, a není náhodou, že se týká úlohy malých a středních podniků.
English(ES) Madam President, Mr Barrot, it is no coincidence that a whole series of Spanish MEPs have spoken.
(ES) Paní předsedající, pane Barrote, není náhodou, že hovořila celá řada španělských poslanců Evropského parlamentu.
EnglishTotally by coincidence, there's that thing in my lung.
Úplnou náhodou je tam to, co jsem měl v plíci.
EnglishIt is no coincidence that national communities are extremely sensitive about any infringement of their rights in this area.
Není náhodou, že jsou národnostní společenství velmi citlivá na jakékoliv porušování svých práv v této oblasti.
EnglishNor is it a coincidence that the Member States took an almost unanimously dismissive stand on this dossier in the Council.
Není také pouhou shodou okolností, že členské státy v Radě k této otázce zaujaly takřka jednomyslně odmítavé stanovisko.
EnglishThe delay to which I have referred was the unfortunate coincidence of several matters having to be dealt with simultaneously.
Zdržení, o kterém jsem se zmiňoval, bylo způsobené nešťastnou shodou okolností, když bylo potřebné řešit více otázek současně.
EnglishIt is no coincidence that the European Commission is tabling contemporary solutions that are capable of changing European policy as a whole.
Není náhodou, že Evropská komise předkládá moderní řešení, které je schopné změnit evropskou politiku jako celek.
EnglishIt is a good coincidence that we are talking, today, about the fact that the resolution is not for one or other party in Ukraine.
Je příznivou shodou okolností, že dnes hovoříme o tom, že toto usnesení není ve prospěch jedné nebo druhé straně na Ukrajině.