EN closely
volume_up
{zarf}

closely (ayrıca: narrowly)
volume_up
úzce {zarf}
In that connection we will also work closely with the European Parliament.
V této souvislosti budeme také úzce spolupracovat s Evropským parlamentem.
In this regard, it will be important for all institutions to work closely together.
V tomto ohledu bude nezbytné zajistit, aby všechny orgány úzce spolupracovaly.
The national authorities involved have to work closely with their counterparts abroad.
Příslušné vnitrostátní orgány musí úzce spolupracovat se svými zahraničními protějšky.
In any case, we need to examine the facts of the matter very closely.
Každopádně musíme důkladně prošetřit veškeré skutečnosti týkající se této záležitosti.
This level playing field should be closely monitored by the European Commission.
Tyto rovné podmínky by měla důkladně sledovat Evropská komise.
The Commission will closely monitor this aspect with the implementation of the rural development programmes.
Komise bude důkladně sledovat uplatňování programů určených k rozvoji venkova.
closely (ayrıca: in detail, minutely)
After that the Commission will monitor development cooperation closely.
Potom bude Komise podrobně monitorovat rozvojovou spolupráci.
The European Union has been closely following the tragic events from the outset.
Evropská unie tyto tragické události od počátku podrobně sleduje.
We want to look closely at the legal and political implications of this kind of development.
Musíme se podrobně zabývat právními a politickými důsledky takového vývoje.
closely (ayrıca: attentively, carefully, observingly)
This is why we must monitor closely the impact this suspension has on competition.
Proto musíme pozorně sledovat dopad tohoto pozastavení na hospodářskou soutěž.
So it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.
V této souvislosti tedy pozorně sledujeme vývoj, ke kterému dochází v Bělorusku.
We will examine this very closely based on analysis of the pre-registrations received.
Budeme to velmi pozorně posuzovat na základě obdržených rozborů předregistrací.
closely (ayrıca: close, hard, narrowly, tightly)
Two closely linked topics in particular are central for us in the Committee on Industry.
Ve Výboru pro průmysl naši pozornost zaujímají zejména dvě velmi těsně spjaté otázky.
The EU’s trade policy is closely linked to its development policy.
Obchodní politika EU je těsně spjata s rozvojovou politikou Unie.
It is also working closely with the Commission and Parliament.
Velmi těsně také spolupracuje s Komisí a Parlamentem.
closely (ayrıca: close-up, from close up)
The Commission is committed to closely monitoring the effects on food security and on food prices.
Komise je odhodlaná zblízka sledovat účinky na zajištění potravin a jejich ceny.
We therefore really need to very closely monitor what happens.
A tak musíme velmi zblízka kontrolovat, co se děje.
I have been closely monitoring the debates at national governmental and parliamentary level and in the media
Sleduji zblízka debaty na vnitrostátní vládní a parlamentní úrovni a v médiích.
closely (ayrıca: close, close by, close to, nearby)
Ad units should not surround game play links too closely.
Reklamní jednotky nesmí být umístěné příliš blízko odkazů na spuštění hry.
closely (ayrıca: heavily, thickly, thick, densely)
volume_up
hustě {zarf}

Çekçe' de "closely" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe global economy is much more closely linked than it was half a century ago.
Globální ekonomika je propojená mnohem těsněji, než tomu bylo před půl stoletím.
EnglishThe European Commission is following Mr Orlov's ongoing second trial very closely.
Evropská komise probíhající druhé soudní řízení s panem Orlovem bedlivě sleduje.
EnglishArticle 61 of the EEA Agreement is closely modelled on Article 87 of the EC Treaty.
Článek 61 Dohody o EHP byl formulován velmi podobně jako článek 87 Smlouvy o ES.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Budeme i nadále velmi pečlivě sledovat veškerý vývoj v následujícím období.
EnglishFor this to be possible, he must cooperate more closely with national ombudsmen.
Aby to bylo možné, musí úžeji spolupracovat s vnitrostátními ochránci práv.
EnglishThe EU will continue to follow closely and participate actively in this process.
EU bude tento proces nadále pečlivě sledovat a bude se do něj zapojovat.
EnglishThese are matters that I intend to look more closely at during the discharge process.
Na tyto záležitosti se hodlám důkladněji zaměřit během postupu udílení absolutoria.
EnglishToday I want to emphasise also that Europe and America can work more closely together.
Dnes chci zdůraznit také to, že Evropa a Amerika mohou přistoupit k užší spolupráci.
EnglishThis is why the European Parliament should be closely involved in all the negotiations.
To je důvodem, proč by se Evropský parlament měl plně účastnit všech těchto jednání.
EnglishWe in the European Parliament shall monitor their implementation closely.
My tady v Evropském parlamentu budeme pečlivě monitorovat jejich provádění.
EnglishIt would be more useful to investigate the implementation process more closely.
Bylo by užitečnější, kdybychom důkladněji prověřili proces provádění.
EnglishWe have learnt to meet each other half way and to work together more closely.
Naučili jsem se vycházet si vstříc na půl cesty a úžeji spolupracovat.
EnglishThis puts us under an obligation to work especially closely with the European Commission.
To nám ukládá povinnost pracovat ve zvláště úzkém vztahu s Evropskou komisí.
EnglishSport, the economy, finance, employment, diplomacy: today these are all closely related.
Sport, ekonomie, finance, zaměstnanost, diplomacie: dnes tyto obory blízce souvisejí.
EnglishI believe that you will be closely monitoring the system, as you have promised.
Věřím, že budete pozorným monitorujícím systémem, jak jste slíbili.
EnglishWe have spent many months working very closely on the texts of the report.
Strávili jsme řadu měsíců důkladnou prací na přípravě textu této zprávy.
EnglishThe Commission is indeed following the issue of Nord Stream very closely.
Komise se problémem plynovodu Nord Stream skutečně zabývá velice pečlivě.
EnglishAs a member of the Subcommittee on Security and Defence, I have followed this report closely.
Jako členka podvýboru pro bezpečnost a obranu jsem tuto zprávu pečlivě sledovala.
EnglishDecisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.'
Rozhodování jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům."
EnglishThis is why we should be working more closely together with our American friends.
Proto bychom měli se svými americkými přáteli úžeji spolupracovat.