"close by" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"close by" Çekçe çeviri

EN close by
volume_up
{zarf}

close by (ayrıca: close, close to, closely, nearby)
(Laughter) I know they were close, but not that close.
(Smích) Věděl jsem, že budou blízko, ale ne tak blízko.
They will be following the conclusions of this report, close to the citizens and close to business.
Budou tak navazovat na závěry této zprávy, blízko občanům a podnikání.
Close to sources of pollution, it will take longer to meet the environmental quality standards.
Blízko zdrojů znečištění bude splnění environmentálních norem kvality trvat déle.
close by (ayrıca: nearby, by)
This will convince people that the institutions are effective and close to them.
To lidi přesvědčí, že instituce jsou efektivní a jsou jim nablízku.
Life gets busy, and staying close to family and friends can be a challenge.
Život dnes může být dost hektický a zůstat nablízku své rodině a přátelům může někdy být těžké.
It is of fundamental importance for the European Union that citizens feel the Community institutions to be close to them.
Pro Evropskou unii má zásadní důležitost, aby občané měli pocit, že orgány Společenství jsou jim nablízku.
close by (ayrıca: hereabouts, nearby)
I visited the camps close to Tindouf for the first time 23 years ago.
Poprvé jsem navštívila tábory poblíž Tindoufu před 23 lety.
We should also have the right to access high-quality health care close to home.
Měli bychom také mít právo na přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči poblíž domova.
Some years ago I visited a refugee camp in Azerbaijan close to the border with Iran.
Před několika lety jsem v Ázerbájdžánu navštívil uprchlický tábor poblíž íránské hranice.

Çekçe de "close by" için benzer çeviriler

close sıfat
close zarf
to close fiil
by zarf
by edat

Çekçe' de "close by" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt was excellent teamwork, with very close cooperation on this ambitious report.
Příprava této náročné zprávy byla skvělou týmovou prací a velmi úzkou spoluprací.
EnglishThis is clearly another area where very close coordination with Russia is needed.
Toto je evidentně další oblast, která vyžaduje velmi těsnou koordinaci s Ruskem.
EnglishClose all Internet Explorer and Windows Explorer windows that are currently open.
Ukončete všechna aktuálně otevřená okna aplikace Internet Explorer a Průzkumníka.
EnglishFor example, if you save all your photos on SkyDrive, they're always close by.
Pokud si například uložíte všechny své fotky na SkyDrive, máte je vždy na dosah.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Ukončete všechny další programy médií, které dekodér používají, a akci opakujte.
EnglishBefore shutting down your computer, save files, and then close any open programs.
Než počítač vypnete, uložte soubory a potom ukončete veškeré spuštěné programy.
EnglishI do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Nepřeji si, aby byly ukončeny, ale doufám, že jednou takovou možnost mít budeme.
EnglishI would like to tell you about an example of this close to us here in Europe.
Rád bych vám pověděl o jednom takovém příkladu z nepříliš vzdálené části Evropy.
EnglishWe will also have to close provisionally some chapters with financial implications.
Také budeme muset provizorně uzavřít některé kapitoly, jež mají finanční dopady.
EnglishIt is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
Vypadá to skoro tak, jako by Komise byla v pokušení uzavřít dohodu za každou cenu.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Pro boj proti nelegálnímu přistěhovalectví je bezpochyby potřebná úzká spolupráce.
EnglishOn the one hand, it is rather far from us but, on the other, it is very close.
Na jedné straně je od nás dost vzdálený, ale na druhé straně je nám velmi blízký.
EnglishSo please push those who you are close to so that they give us the information.
Takže prosím, abyste ty, s nimž jste v kontaktu, přiměl k předání informací Komisi.
EnglishWe need close cooperation between OLAF and Europol, as well as OLAF and Eurojust.
Nezbytná je úzká spolupráce mezi úřady OLAF a Europol a mezi úřady OLAF a Eurojust.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
My budeme důsledně dohlížet na to, jak členské státy tento právní předpis uplatňují.
EnglishFeel free to close Control Panel and begin using the keyboard with your apps.
Klidně můžete zavřít Ovládací panely a začít používat klávesnici s aplikacemi.
EnglishClose the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.
Klávesnici zavřete klepnutím mimo textové pole nebo pomocí ikony klávesnice.
EnglishAbout 20 megabytes (MB) of disc space is used each time you close a session.
Pro každé zavření relace se použije přibližně 20 megabajtů (MB) místa na disku.
EnglishIf you close the program, but the file still won't delete, restart your computer.
Pokud program ukončíte a soubor přesto nejde odstranit, restartujte počítač.
EnglishThis should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
To by mělo být dostatečnou pobídkou k pokračování a uzavření této problematiky.