"citizen" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"citizen" Çekçe çeviri

EN citizen
volume_up
{isim}

citizen (ayrıca: commoner, resident, burgher)
A betterinformed citizen is a citizen who votes in full knowledge of the facts.
Lépe informovaný občan je občan, který volí plně obeznámen s fakty.
I say this as a citizen of a country that has benefited from this strategy.
Mluvím jako občan státu, pro nějž byla tato strategie přínosem.
Paying tax is a duty that no citizen should be able to shirk.
Placení daní je povinnost, které by se žádný občan neměl mít možnost vyhnout.
citizen
As a citizen of a non-aligned country, I cannot support this far-reaching report.
Jako občanka neutrální země nemohu zprávu s tak dalekosáhlými dopady podpořit.
Only a few, such as the Dutch citizen Ayaan Hirsi Ali, dare come out with it.
Jen málokdo má odvahu o tom hovořit jako nizozemská občanka Ayaan Hirsi Aliová.
Vaira Vīķe-Freiberga is a staunch European citizen.
Vaira Vīķe-Freibergová je spolehlivá evropská občanka.
But I have no difficulty with the words 'subjects' and 'citizens'.
Nemám ale žádný problém se slovy 'státní příslušník' nebo 'občan'.
Secondly, the individual must be at the centre of our action, whether it be a European citizen or a third-country national who resides on our territory.
Zadruhé, v centru našeho zájmu musí stát každá lidská bytost, ať je to evropský občan nebo státní příslušník třetí země, který pobývá na našem území.

Çekçe' de "citizen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAll of the above affect the European citizen, as do economic and financial issues.
To všechno má vliv na evropské občany, stejně jako hospodářské a finanční problémy.
EnglishIn a word, for the average citizen, the EU remains a riddle wrapped up in an enigma.
Jedním slovem, pro průměrného občana zůstává EU rébusem, který obestírá záhada.
English(LT) The financial, economic and social crisis has affected every citizen of Europe.
(LT) Finanční, hospodářská a sociální krize zasáhla každého evropského občana.
EnglishThe fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
Osud občana, který se postaví proti bezpráví, je v dnešním Pákistánu drsný a krutý.
EnglishWe have called for referendums to strengthen public dialogue and citizen participation.
Volali jsme po referendech, kterými by byl posílen veřejný dialog a účast občanů.
EnglishI suspect that the average European citizen is probably totally unaware of this fact.
Domnívám se, že průměrný Evropan si této skutečnosti pravděpodobně není vůbec vědom.
EnglishMr Verhofstadt stressed the significance of the citizen's voice. I feel the same.
Pan Verhofstadt zdůraznil důležitost veřejného mínění, s čímž souhlasím.
EnglishHe is also the first citizen of the European Union to be executed in China since 1951.
Je také prvním občanem Evropské unie, který byl v Číně popraven od roku 1951.
EnglishWhat Georgian citizen could now agree to the Russian army playing the role of policeman?
Který Gruzínec by nyní souhlasil s tím, aby se ruská armáda ujala role policisty?
EnglishBaroness Ludford, as far as I am aware, you are a citizen of the United Kingdom.
Paní baronko Ludfordová, pokud vím, jste občankou Spojeného království.
EnglishThis will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
Tím se zvýší pocit náležitosti k Evropě u jednotlivých evropských občanů.
EnglishAs an EU citizen you are entitled to healthcare services if you fall ill on your travels.
V případě, že na cestách onemocníte, máte jako občané EU nárok na zdravotní péči.
EnglishThey concern practical and comprehensible help for every citizen of the EU.
Týkají se praktické a srozumitelné pomoci pro každého občana Evropské unie.
EnglishWe fight for the citizen, and want to be a voice in this costly circus.
Bojujeme za práva občanů a chceme, aby náš hlas zazněl v tomto nákladném cirkuse.
EnglishGrowth, jobs, a citizen-friendly Union: they all tend to become eternal objectives.
Růst, pracovní místa, Unie vstřícná k občanům: to vše má tendenci stát se věčnými cíli.
EnglishIn other words, this Parliament is far cheaper to operate per citizen.
Jinými slovy je činnost tohoto Parlamentu v přepočtu na občana mnohem levnější.
EnglishThe Treaty on the European Union states that every citizen of the Union is equal.
Ve Smlouvě o Evropské unii se uvádí, že všichni občané jsou si rovni.
EnglishToday, however, I would like to focus on citizens' rights and on the citizen's Europe.
Dnes bych se ale rád soustředil na práva občanů a na Evropy těchto občanů.
EnglishAnd to carry out citizen education, to educate citizens about human rights.
A aby zaváděla občanskou výchovu, aby vychovávala občany k povědomí o lidských právech.
EnglishThe case of the Saudi citizen, Abd al-Rahim al-Nashiri, must set the standard.
Případ saudského občana Abd al-Rahima al-Našírího se musí stát normou.