"citing" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"citing" Çekçe çeviri

EN citing
volume_up
{isim}

citing (ayrıca: quoting)

Çekçe' de "citing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAt the same time, the Member States are citing the crisis as the reason for cutbacks in spending on education.
Současně členské státy krizí zdůvodňují škrty ve výdajích na vzdělávání.
EnglishCiting the airline's name as grounds for this decision is also contrary to common European values.
Odůvodnění tohoto rozhodnutí názvem letecké společnosti je také v rozporu se společnými evropskými hodnotami.
EnglishI also share the opinion of the author that justifying these delays by citing a lack of human resources is not acceptable.
Souhlasím také s názorem autorky zprávy, že omlouvání těchto prodlev nedostatečnou kapacitou lidských zdrojů je nepřijatelné.
EnglishOne key aspect - and I am citing Mrs Gruber's report - is of course cooperation with countries of origin to prevent a brain drain.
Jedním z klíčových aspektů, a to cituji zprávu paní Gruberové, je spolupráce se zeměmi původu, s cílem zabránit úniku mozků.
EnglishThe fund industry in particular is always citing costly overregulation and refuses to extend its transparency and liability rules.
Odvětví fondů obzvláště se vždy odvolává na nákladnou nadměrnou regulaci a odmítá zvýšit svou transparentnost a předpisy pro odpovědnost.
EnglishI regret that, unlike other institutions, the Council does not publish an annual activity report, citing the Gentlemen's Agreement of 1970.
Lituji, že na rozdíl od jiných orgánů nezveřejňuje Rada výroční zprávu o činnosti s odvoláním na "gentlemanskou dohodu" z roku 1970.
EnglishAt the same time, however, all the international players need to work to eliminate the practice of double standards when it comes to citing human rights.
Všechny mezinárodní subjekty také musí pracovat na tom, aby přestaly používat ve vztahu k lidským právům dvojí měřítka.
EnglishFinally, let me refer to this morning's speech by Sergei Kovalev who said, citing Sakharov, that the Western world should offer and demand.
A konečně mi dovolte zmínit dnešní ranní vystoupení Sergeje Kovaleva, který citoval Sacharova a řekl, že západní svět by měl nabízet a poptávat.
EnglishI began by quoting Paul Valéry; permit me to finish by citing a verse by Paul Valéry as well: 'Tu n'as que moi pour contenir tes craintes!'.
Svůj projev jsem zahájil citací z Paula Valéryho; dovolte mi tedy i skončit jedením z jeho veršů: 'Tu n'as que moi pour contenir tes craintes!'.
EnglishMr President, I should like to start my speech by citing a few words that the President-in-Office, Mr Sarkozy, said during the debate this morning.
Pane předsedající, chtěl bych zahájit citací několika slov, která pronesl úřadující předseda Rady pan Sarkozy během dnešní dopolední rozpravy.
EnglishSince 2010, Iceland has been demanding new, much higher quotas, citing a hypothetical geographic redistribution of mackerel stocks caused by climate change.
Od roku 2010 Island požaduje nové, mnohem vyšší kvóty s odvoláním na hypotetické geografické přerozdělení zásob makrel vyvolané změnou klimatu.
EnglishI am deeply disappointed that Europol has not carried out a survey of organ selling and trafficking, citing the absence of documented cases.
Vyjadřuji hluboké zklamání nad tím, že Europol nevypracoval žádnou studii o prodeji orgánů a obchodování s nimi, protože údajně neexistují žádné doložené případy.
EnglishHowever, I do not support broadly charging a country (without citing any specific examples), its leader or all of its people with crimes that they have not committed.
Obecně však nepodporuji, aby země (aniž bych jmenoval konkrétní příklady), její vůdce nebo všichni její občané platili za zločiny, které nespáchali.
EnglishIn February, the Greek authorities had refused to grant MAT a permit for charter flights to Corfu, citing as grounds the airline's name, MAT (Macedonian Airlines).
V únoru řecké úřady odmítly udělit MAT povolení k charterovým letům na Korfu a jako důvod uvedly název letecké společnosti - MAT (Makedonské aerolinie).
EnglishIt proposes to define and to apply the principle of climate justice and recognises, without citing it, the climate debt owed by the northern countries to the southern countries.
Navrhuje definovat a uplatňovat zásadu klimatické spravedlnosti a, aniž by se jednalo o citaci, uznává klimatický dluh severních zemí vůči zemím jižním.
EnglishSome, or rather many, people are also citing as a reason the expanding biofuels market and the concomitant demand for agricultural products for non-food purposes.
Někteří, nebo spíše mnozí lidé také uvádějí jako důvod rozšiřující se trh s biopalivy a s tím související poptávku pro zemědělských výrobcích pro nepotravinářské účely.