"to cite" için İngilizce-Çekçe çeviri


Şunu mu demek istedin číst
EN

"to cite" Çekçe çeviri

EN

to cite [cited|cited] {fiil}

volume_up
to cite (ayrıca: to quote, to excerpt)
Mohl bych citovat několik nedávných případů, které to dokládají.
Of course, it can cite Article 8 of the Cotonou Agreement to strengthen the dialogue with the political authorities of that country.
Může samozřejmě citovat článek 8 dohody z Cotonou pro posílení dialogu s politickými činiteli této země.
I will cite three columns of figures to show you what problems we are facing in this connection, which have not been raised so far.
Budu citovat tři sloupce čísel, abych vám ukázal, s jakými problémy se v této souvislosti setkáváme, o kterých se dosud nehovořilo.
We can cite, in particular, the initiatives taken in relation to the motor industry.
Jako příklad můžeme uvést iniciativy podniknuté v oblasti automobilového průmyslu.
Allow me to cite Hungary as an example in this case, since Hungary shares a border with Ukraine.
Dovolte mi uvést v tomto případě jako příklad Maďarsko, neboť hraničí s Ukrajinou.
Bylo by možno uvést mnoho dalších příkladů.
Secondly, it is wrong to cite the Irish as an example.
Za druhé, je nesprávné uvádět Irsko jako příklad.
Personal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
Osobní averzi nelze uvádět jako důvod na podporu "bezmyšlenkovité právní úpravy".

Çekçe' de "to cite" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe need concrete progress in important areas, of which I will cite just a few.
Potřebujeme konkrétní pokrok v důležitých oblastech, z nichž uvedu jen několik.
EnglishThe press has asked me why we did not cite any countries in this summary report.
Zástupci tisku se ptali, proč jsme v souhrnné zprávě neuvedli žádné země.
EnglishI would cite the example of Directive 2004/49/EC on safety on the Community's railways.
Uvedl bych příklad směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství.
EnglishI can even cite you a figure: EUR 65 million have already been allocated to this programme.
Dokonce Vám mohu sdělit číslo: na tento program bylo již uvolněno 65 milionů EUR.
EnglishWe often cite telephone, transport, financial, medical, and educational services.
Často mluvíme o telefonních, dopravních, finančních, zdravotnických a vzdělávacích službách.
EnglishI must also cite the collaboration and cooperation between Frontex and Turkey.
Musím se také zmínit o spolupráci mezi agenturou Frontex a Tureckem.
EnglishAllow me to cite one example from Hungary to illustrate my point.
Dovolte, abych pro ilustraci tohoto bodu uvedl jeden příklad z Maďarska.
EnglishWe are seeing the Nabucco project drifting, to cite just one example.
Vidíme, jak se táhne projekt Nabucco, abych uvedl nějaký příklad.
EnglishSecondly, it's imperative that you do not cite The New York Times.
Zadruhé, je životně důležité, abyste necitovali New York Times.
EnglishI am very happy to see so much attention being given to the political dimension, and I will cite one example.
Jsem velice rád, že věnujete takovou pozornost politickému rozměru a uvedu příklad.
EnglishI cite as proof these issues, among others, of bilateral conflicts.
Jako důkaz mohou sloužit mimo jiné bilaterální konflikty.
EnglishI would cite the examples of climate policy and the regulation of the financial sector.
Rád bych se v této souvislost zmínil například o politice v oblasti klimatu či o regulaci finančního sektoru.
EnglishTo cite just one figure, Germany produces 25% of the total GDP of the Economic and Monetary Union (EMU).
Uvedu jen jedno číslo - Německo produkuje 25 % celkového HDP Hospodářské a měnové Unie (EMU).
EnglishI appeal to President Barroso not to cite this as reason.
Žádám pana předsedu Barrosa, aby se na tento důvod neodvolával.
EnglishAll cite the urgent need for an international presence in that region, which must include a strong military component.
Všichni uvádějí důvody pro přítomnost mezinárodních ozbrojených síl v tomto regionu.
EnglishAs an example, we can cite the wage gap between women and men.
Jako příklad můžeme uvézt rozdíl ve mzdách u mužů a žen.
EnglishConsequently, it believes that I can no longer cite prejudice.
V důsledku toho je přesvědčen, že jsem neutrpěl újmu.
EnglishI will cite just one example to illustrate our fears.
Uvedu jen jediný příklad, který ilustruje naše obavy.
EnglishWith regard to the tools, I will cite just one example.
A pokud jde o nastavení, uvedu jen jeden příklad.
EnglishI am going to cite the possibility of being whole, which is within our experience, everybody's experience.
Chci se tu odkázat na tuto možnost dosáhnout veškerosti, která je součástí našich zkušeností, zkušeností všech.
Sözlükte diğer kelimeler