"challenge" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"challenge" Çekçe çeviri

EN challenge
volume_up
{isim}

challenge
The challenge occurs when there is an injury.
Těžký úkol nastane když dojde k poranění.
challenge (ayrıca: appeal, call, call-up, dare)
volume_up
výzva {diş.}
Demographic challenge and solidarity between generations (short presentation)
Demografická výzva a mezigenerační solidarita (krátké přednesení)
This will be a real challenge for the future for European competitiveness.
To bude do budoucna skutečná výzva pro evropskou konkurenceschopnost.
It is an attractive challenge to consider this with countries such as Switzerland.
Je přitažlivá výzva to projednat se zeměmi, jako je Švýcarsko.
challenge (ayrıca: demur, objection, plea, question)
challenge
challenge
You'll be challenged, inspired, motivated and humbled.
Bude životem vyzváni, inspirováni, motivováni a pokorní.

"challenge" için eşanlamlılar (İngilizce):

challenge

Çekçe' de "challenge" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is because energy is, in fact, the greatest challenge and the greatest test.
Je to proto, že energie je vskutku tou největší výzvou a tou největší zkouškou.
EnglishThis means in short that globalisation is a challenge but also a great opportunity.
Ve zkratce to znamená, že globalizace je výzvou, ale též obrovskou příležitostí.
EnglishThis poses a challenge not only to car manufacturers but to all stakeholders.
Znamená to výzvu nejen pro výrobce automobilů, ale pro všechny zúčastněné strany.
EnglishBy taking these steps, we can begin to tackle the challenge of skewed demographics.
Tímto způsobem pak můžeme začít řešit výzvy vyplývající z asymetrické demografie.
EnglishIt is an enormous challenge, but it is a strategic issue which we cannot ignore.
Jedná se o obrovskou výzvu, ale je to strategická otázka, kterou nemůžeme ignorovat.
EnglishThe first challenge, of course, is to start protecting and restoring biodiversity.
První výzvou samozřejmě je zahájit zachování a obnovu biologické rozmanitosti.
EnglishThis project poses a dual challenge to the energy security of the European Union.
Tento projekt představuje dvojí výzvu pro zajištění energií v Evropské unii.
EnglishThe Council conclusions cautiously declare that the challenge is to deliver.
V závěrech ze zasedání Rady se opatrně prohlašuje, že výzvou je naplňovat cíle.
EnglishImproving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.
Zlepšování kvality našeho ovzduší je nadále velkým úkolem, který musíme řešit.
EnglishI do not yet know whether this will work, but we must rise to the challenge.
Dosud ještě nevím, zda to bude fungovat, ale této výzvě se musíme postavit čelem.
EnglishIn conclusion, recent events have posed a real challenge to the European Union.
Závěrem bych řekla, že nedávné události představují pro Evropskou unii velkou výzvu.
English(NL) Mr President, I challenge the Commission and the Council to make clear choices.
(NL) Pane předsedající, vyzývám Komisi a Radu k tomu, aby učinily jasnou volbu.
EnglishThe new challenge the European Union has just given itself is quite breathtaking.
Nový problém, který si Evropská unie právě sama přivodila, bere dosti dech.
EnglishPopulation ageing is a challenge to European society and to Europe's economy.
Stárnutí populace je výzvou pro evropskou společnost a evropské hospodářství.
EnglishThis is another challenge for when the Council has a president: finding a solution.
To je další výzvou pro dobu, až bude mít Rada svého předsedu: hledání řešení.
EnglishThis battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.
Tento boj mezi sekularismem a demokracií představuje v Turecku skutečnou výzvu.
EnglishOur greatest challenge now is to establish the next international climate treaty.
Naší největší výzvou je nyní vytvořit příští mezinárodní smlouvu o klimatu.
EnglishClimate change is a global challenge for which we should prepare a global response.
Změna klimatu je globální výzvou, na kterou bychom měli připravit globální odpověď.
EnglishIn connection with renewable energies in particular, this is an enormous challenge.
Zejména v souvislosti s energií z obnovitelných zdrojů je to nesmírně náročný úkol.
English. - (DE) Combating terrorism will be the challenge of this century.
písemně. - (DE) Boj proti terorismu bude pro toto století tou nejdůležitější výzvou.