"to celebrate" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to celebrate" Çekçe çeviri

EN to celebrate
volume_up
[celebrated|celebrated] {fiil}

to celebrate (ayrıca: to solemnize)
And all over the world, eminent evolutionists are anxious to celebrate this.
Všude na světě se to významní vědci chystají oslavit.
We should be aware of this achievement and celebrate it.
Je třeba, abychom si byli vědomi tohoto úspěchu, měli bychom ho oslavit.
Je to zajímavé a měli bychom to oslavit.
to celebrate (ayrıca: to commemorate, to exalt, to glorify, to hail)
It allows for us to celebrate the seafood that we're also so fortunate to eat.
To nám umožní oslavovat mořské produkty kterou máme to štěstí jíst.
I want to love and celebrate fiction for what it is, not as a means to an end.
Beletrii chci mít ráda a oslavovat ji kvůli tomu, čím je, ne jako nějaký prostředek k cíli.
It is true that the coming months will be difficult, but we do need to celebrate this turning point.
Je pravdou, že nadcházející měsíce budou náročné, ale současný zvrat je zapotřebí oslavovat.
to celebrate (ayrıca: to solemnize)
New York traders were frequently to celebrate new records in the months that followed.
V následujících měsících měli newyorkští makléři často možnost slavit nové rekordy.
I hope that on 8 April 2012 we will be able to celebrate the progress that has been made.
Doufám, že 8. dubna 2012 budeme moci slavit pokrok, kterého bude dosaženo.
When we then celebrate the next International Women's Day, it will be clear that we have made progress.
A až budeme slavit Mezinárodní den žen příště, bude všem jasné, že jsme učinili pokrok.
to celebrate
to celebrate
Show them, Madam President, that Christian refugees in Cyprus are entitled to celebrate mass in their churches.
Paní předsedající, ukažme jim, že křesťanští uprchlíci na Kypru mají právo sloužit mši ve svých kostelích.
to celebrate (ayrıca: to exalt, to extol, to glorify, to praise)

Çekçe' de "to celebrate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere should be no more calls to celebrate differences; that is an impracticable notion.
Nemělo by být dalších výzev k oslavě rozdílností; to je nerealizovatelné pojetí.
EnglishAnd demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
A požadujte, aby je lidé, kteří vás učí, také uznávali a oslavovali.
EnglishToday we celebrate what we have achieved in reconciliation in Europe.
Dnes oslavujeme to, čeho se nám podařilo dosáhnout díky evropskému smíření.
EnglishTomorrow in my constituency of London, we celebrate the anniversary of the 7/7 bombing.
Zítra, 7. července, si v mém volebním obvodě v Londýně připomeneme výročí bombového útoku.
EnglishWe are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
EnglishThe European Institutions celebrate the 50th anniversary of the "Schuman Declaration".
Evropské instituce si připomínají 50. výročí Schumannovy deklarace.
EnglishThe Operation ATALANTA, the EU's first naval operation, will soon celebrate its anniversary.
Operace ATALANTA, první námořní operace EU, brzy oslaví své výročí.
EnglishCome and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
EnglishSo why wouldn't we celebrate and elevate these change makers and job creators rather than overlook them?
Tak proč neoslavujeme a nevyzdvyhujeme tyto inovátorky a tvůrce pracovních pozicí?
English(PL) On 27 December, we will celebrate the 90th anniversary of the Wielkopolska Uprising.
(PL) 27. prosince vzpomeneme 90. výročí Velkopolského povstání.
EnglishBecause what I've been trying to do is really celebrate uncertainty.
Protože to, oč jsem zde skutečně usiloval, byla oslava nejistoty.
EnglishSeasons: Show the transition from one season to another, or celebrate a single season.
Roční období: Zobrazte přechod z jednoho ročního období do druhého nebo krásy jednoho z ročních období.
EnglishThe 50th anniversary of the European Commission is another event for us to celebrate.
50. výročí Evropské komise je dalším důvodem k oslavě.
EnglishToday, on 8 March, we celebrate 100 years of defending women's rights.
Dnes, 8. března, slavíme sté výročí boje za práva žen.
EnglishWe request the pleasure of your company at a dinner to celebrate
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
EnglishIt will resume at 3 p.m. for a formal sitting to celebrate the 50th anniversary of the European Parliament.
Bude pokračovat v 15.00 h slavnostní schůzí na oslavu padesátého výročí Evropského parlamentu.
EnglishPresident, on 9 May 2008, we will celebrate fifty one years since the creation of the European Union.
(RO) Pane předsedající, dne 9. května 2008 oslavíme padesáté výročí založení Evropské unie.
EnglishIndeed, they, like all of us, celebrate this kind of relationship.
Stejně jako my všichni oslavují tento druh vztahu.
EnglishThe 10 years of successes and achievements of the common currency are also a reason to celebrate.
Také společná měna slaví po 10 letech výrazný úspěch.
EnglishA summit is held in Rome, Italy, to celebrate the tenth anniversary of the signature of the EEC and Euratom Treaties.
V Římě se koná summit na počest desátého výročí podpisu Smlouvy o EHS a Smlouvy o Euratomu.