EN to bring up
volume_up
{fiil}

to bring up (ayrıca: to enthrone, to establish, to install)
Yes, we must bring up the matter of the Slovak language law.
Ano, musíme nastolit na pořad dne otázku slovenského jazykového zákona.
Yes, we must bring up the matter of annulling the Beneš decrees.
Ano, musíme nastolit otázku zrušení Benešových dekretů.
Yes, we must bring up the territorial autonomy of the Székely people.
Ano, musíme nastolit územní autonomii Sikulů.
to bring up (ayrıca: to educate, to foster)
We must also ensure that women do not have to sacrifice their careers for their family and to bring up children.
Musíme rovněž zajistit, aby ženy nemusely obětovat své kariéry svým rodinám a mohly vychovávat děti.
A population-friendly environment depends on the possibility of women being willing to bring up their children over a relatively long period of time.
Prostředí podporující populaci závisí na možnosti žen chtít vychovávat své děti po poměrně dlouhou dobu.
I am also aware that the Swedish Presidency has said that it wants to bring up the issue of the exploitation of children in connection with travel and tourism.
Je mi také známo, že švédské předsednictví oznámilo, že hodlá předložit otázky týkající se vykořisťování dětí v souvislosti s přepravou osob a cestovním ruchem.
to bring up (ayrıca: to nurture, to raise)
To conceive, give birth to and bring up a child is not just a private matter but a public task, a state task.
Pro porozumění, porodit a vychovat dítě není soukromou záležitostí, ale veřejnou úlohou, úlohou státu.
to bring up (ayrıca: to do up, to fasten, to switch on, to zip)

Çekçe de "to bring up" için benzer çeviriler

to bring fiil
to be up to fiil
up zarf
up edat
Czech

Çekçe' de "to bring up" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(NL) Madam President, I should like to bring up a few points in this brief debate.
(NL) Paní předsedající, v této stručné rozpravě bych rád zmínil několik bodů.
EnglishPoint to the date or day in the upper left to bring up the mini navigator.
Přesunutím myši na datum nebo den v levém horním rohu otevřete mininavigátor.
EnglishThis will bring up a list of Labs features that you can choose from.
Zobrazí se seznam funkcí Laboratoře, ve kterém můžete vybrat požadované funkce.
EnglishI have only one minute's speaking time now, so I won't bring up any special policy issues.
Můžu hovořit pouze jednu minutu, takže nenastolím žádnou zvláštní politickou otázku.
EnglishIf they chose to stay at home and bring up their family, they must not be undervalued.
Rozhodnou-li se zůstat doma a věnovat se rodině, nesmí být jejich schopnosti podceňovány.
EnglishThen I would also like to bring up the Stockholm Programme and Acta.
Chtěl bych se ještě zmínit o otázce stockholmského programu a otázce Acta.
EnglishWell, another issue people bring up is somehow that hand calculating procedures teach understanding.
Tedy, dalším argumentem je, že z nějakého důvodu ruční počítání vede k pochopení.
EnglishIt asks the Commission to bring up to date the opinion it rendered on the matter in September 1967.
Žádá Komisi, aby aktualizovala svůj názor, který v této věci vyjádřila v září 1967.
EnglishSo that's where Kiva is today, just to bring you right up to the present.
Tady se dnes Kiva nachází, to abych vás uvedla do současnosti.
EnglishLast but not least, I would like to bring up the matter of the opportunity of sanctions.
V neposlední řadě mi dovolte poukázat na alternativu k sankcím.
English(DE) I would like to bring up the two most critical points one more time.
(DE) Ještě jednou bych chtěl připomenout dva rozhodující body.
English(DE) Mr President, it is sad that I have to bring this up in plenary.
(DE) Pane předsedající, je smutné, že musím toto řešit v plenéru.
EnglishThere is one other subject which I would like to bring up in this context.
V této souvislosti bych se rád zmínil ještě o dalším tématu.
EnglishMr Chairman, in conclusion I would like to bring up one technical issue.
Vážený pane předsedající, na závěr bych vás chtěla požádat o splnění jednoho technického požadavku.
EnglishI will bring up these issues when we discuss future resolutions.
Nadnesu tyto záležitosti, až budeme diskutovat o příštích usneseních.
EnglishIt has to be said that it really is important to amend the existing legislation and bring it up to date.
Nutno říci, že stávající právní předpisy skutečně potřebují upravit a aktualizovat.
EnglishThere is, therefore, one very particular point that I would like to bring up.
Rád bych proto předložil jeden velmi konkrétní bod.
EnglishWhen we talk about the future financial perspective, we will bring up the successes of regional policy.
Až budeme hovořit o budoucím finančním výhledu, zmíníme se o úspěších regionální politiky.
EnglishTo bring up the outlines, follow these instructions for viewing Street View imagery.
Chcete-li se „ponořit“ do těchto ulic, postupujte podle těchto pokynů pro zobrazení snímků funkce Street View.
EnglishWe therefore need to bring them up to date, to soften the potential consequences of further crises in the future.
Musíme je tedy aktualizovat a zmírnit možné dopady dalších krizí v budoucnosti.