"to bring out" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to bring out" Çekçe çeviri

EN to bring out
volume_up
{fiil}

to bring out (ayrıca: to demonstrate, to emerge, to exhibit, to expose)
So again, which potential do we want to bring out?
Takže znovu, jaký potenciál chceme ukázat?
to bring out
volume_up
uvést {fi.} (do společnosti)
to bring out
volume_up
vydat {fi.} (knihu)

Çekçe de "to bring out" için benzer çeviriler

to bring fiil
out zarf

Çekçe' de "to bring out" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Dutch Party for Freedom (PVV) will now work flat out to bring that about.
Holandská Strana pro svobodu (PVV) bude nyní pracovat naplno, aby k tomu došlo.
EnglishIndependent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
Je třeba provést nezávislé vyšetřování, aby byli viníci postaveni před soud.
EnglishHysteria about climate change does sometimes bring out veritable totalitarian traits!
Hysterie ohledně změny klimatu někdy vynese na povrch naše totalitářské rysy!
EnglishFirstly, we must administer a shock treatment to bring the patient out of his current coma.
Především musíme provést terapii šokem, abychom pacienta dostali ze současného komatu.
EnglishToday, Parliament has a unique opportunity to bring out and reveal our most positive attributes.
Parlament má dnes jedinečnou příležitost projevit a odhalit naše nejkladnější stránky.
EnglishTechnology will bring you out of poverty, but there's a need for a market to get away from poverty.
Technologie vás dostane z chudoby, ale je potřeba mít trh na únik z chudoby.
EnglishWar and conflict often bring unimaginable evil out of such people.
Válka a konflikt často probouzejí v těchto lidech nepředstavitelné zlo.
EnglishWould the four of you with calculators please bring out your calculators, then join me up on stage.
Mohli byste vy čtyři s kalkulačkami, je prosím vytáhnout a připojit se ke mě na pódiu?
EnglishAnd by seven minutes and 30 seconds they had to pull my body out and bring me back.
A v polovině osmé minuty mě museli vytáhnout a vzkřísit.
EnglishIt will also deplete that country of people of working age who might bring the country out of poverty.
Tuto zemi také připraví o lidi v produktivním věku, kteří by mohli vyvést zemi z chudoby.
English(BG) I believe that the European Union and all of us are making efforts to bring Europe out of recession.
(BG) Domnívám se, že Evropská unie a my všichni vynakládáme úsilí, abychom vyvedli Evropu z recese.
EnglishWe then place it in an oven-like device, and we're able to create that structure and bring it out.
Toto je srdeční chlopeň, kterou jsme vyprodukovali.
EnglishIf the AU cannot bring itself to sort out this mess, then it is reasonably fair to ask why the EU should do so.
Pokud se AU sama nemůže vložit do této šlamastiky, potom je na místě se zeptat, proč by to měla dělat EU.
EnglishHowever, it also needs to be effective in bringing about growth, to bring us out of the economic and financial crisis.
Současně však je potřeba, aby nás účinně vedla k růstu a pomohla nám z hospodářské a finanční krize.
EnglishI think it is important that we support the legislation coming out to bring Turkmenistan closer to us.
Domnívám se, že je důležité, abychom podporovali právní předpisy, které vznikají za účelem sblížení s Turkmenistánem.
EnglishI believe this was the most effective way to reduce poverty and to bring 20 million people out of poverty by 2020.
Věřím, že tohle byl nejúčinnější způsob, jak snížit chudobu a do roku 2020 z chudoby vyvést 20 milionů lidí.
EnglishPerhaps these presidential elections will help bring the country out of political stalemate and will provide more stability.
Snad tyto prezidentské volby pomohou vyvést zemi z politické patové situace a zajistí větší stabilitu.
EnglishThese too bring out a greatly varied picture, especially in terms of Member States' reporting of irregularities and fraud.
Přináší tak velmi rozmanitý obraz, zejména pokud jde o oznamování nesrovnalostí a podvodů členskými státy.
EnglishThe PPE Group also expects the Heads of State or Government to define their roadmap so as to bring Europe out of the crisis.
Skupina PPE rovněž očekává, že hlavy států a předsedové vlád určí cestovní mapu, jak vyvést Evropu z krize.
EnglishI now fear that neither Mr Paulson's measures nor those of the US Government will bring the world out of this crisis.
Nyní se obávám, že opatření pana Paulsona ani americké vlády nebudou stačit k tomu, aby se svět z této krize vymanil.

Sözlükte diğer kelimeler