"bind" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"bind" Çekçe çeviri

CS

EN bind
volume_up
{isim}

bind (ayrıca: binding, coupling, detention, ligature)
volume_up
vazba {diş.}
Mrs Kinnock, the development link is very important, but the binding aid commitment is in the Cotonou Agreement - it is already there.
Paní Kinnocková, vazba na rozvoj je velmi důležitá, ale závazná povinnost pomáhat je uvedena v dohodě z Cotonou - už existuje.

"bind" için eşanlamlılar (İngilizce):

bind

Çekçe' de "bind" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe ties that bind the United States and Europe are unique and historical.
Vazby, které spojují Spojené státy americké a Evropu, jsou jedinečné a historické.
EnglishNo democratic government can bind its successor with the irrevocable.
Žádná demokratická vláda nemůže zavázat svého nástupce tímto "neodvolatelným".
EnglishWhat we can say is that we are going to negotiate and afterwards try to bind them to our track.
Můžeme říct, že budeme vyjednávat, a poté se pokusit je tím, co vyjednáme, zavázat.
EnglishWe should never forget our roots or lose sight of the values that bind us.
Neměli bychom však zapomínat na své kořeny a ztrácet ze zřetele hodnoty, kterými jsme vázáni.
English(ES) Mr President, agreements should be honoured and rules should bind everyone equally.
(ES) Pane předsedo, dohody by se měly ctít a pravidla by měla být závazná stejným způsobem pro všechny.
EnglishAt the same time, this directive offers a helping hand to the lorry drivers who bind Europe together.
Tato směrnice zároveň nabízí pomocnou ruku řidičům nákladních automobilů, kteří Evropu spojují.
EnglishThis should not be the case any longer, as today it is not only economic principles that bind us together.
Takto už by to nadále nemělo být, protože dnes to už nás nespojují jen ekonomické principy.
EnglishThe initialling of the agreement is part of the Commission's prerogatives and it does not definitely bind the Union.
Parafování dohody je jednou z výsad Komise a není pro Unii s konečnou platností závazné.
EnglishSo, you know, it puts the teacher into a tough bind, you have to think.
Takže to dostává učitele do složité situace.
EnglishFailed to bind to '' due to LDAP error '' (0x02X).
Neúspešné pripojení k serveru '' z duvodu chyby '' LDAP (0x02X).
EnglishSea transport and sea ports contribute to and bind together the single EU market and the world economy.
Námořní doprava a mořské přístavy přispívají k jednotnému trhu EU a spojují ho se světovým hospodářstvím.
EnglishGiven the important ties that bind Portugal and Brazil, I naturally welcome the adoption of this report.
Vzhledem k důležitým poutům, jež spojují Portugalsko s Brazílií, pochopitelně vítám přijetí této zprávy.
EnglishUkraine is a European country, and its geographical location, history and cultural traditions bind it to Europe.
Ukrajina je evropskou zemí a její zeměpisná poloha, historie a kulturní tradice ji vážou k Evropě.
EnglishThe European Union, too, can no longer turn a bind eye to this, and we must strengthen the role of Europol, for example.
Evropská unie ho již také nesmí tolerovat a je třeba, abychom například posílili roli Europolu.
EnglishThe European Union must help and encourage Ukraine to bind its future not to Russia but to the European Union.
Evropská unie musí pomáhat Ukrajině a povzbuzovat ji, aby svou budoucnost nevázala na Rusko, ale na Evropskou unii.
EnglishWe should therefore be aware of the ties that bind us and feel a sense of joint responsibility for our partners.
Proto bychom si měli uvědomit pouta, která nás svazují dohromady, a myslet na naše partnery ve smyslu společné odpovědnosti.
EnglishSuch undemocratic powers are illegal in the United Kingdom, because no British Parliament can bind its successors.
Ve Spojeném království jsou takové nedemokratické pravomoci nezákonné, protože žádný britský parlament nemůže zavazovat své nástupce.
EnglishIt will go, bind to the cancer.
EnglishWould we in Europe have been able to act as quickly, as decisively and as consistently without the single currency to bind us together?
Dokázali bychom v Evropě jednat stejně rychle, stejně rozhodně a stejně jednotně, kdyby nás nespojovala jednotná měna?
EnglishThe EU has every interest in strengthening the ties that bind it to South Africa and in establishing partnerships that are mutually advantageous.
Je v bezvýhradném zájmu EU posílit svazky, které ji spojují s Jižní Afrikou, a vytvořit oboustranně prospěšná partnerství.