"to assign" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to assign" Çekçe çeviri

EN

to assign [assigned|assigned] {fiil}

volume_up
to assign (ayrıca: to classify)
You can choose which websites to assign to the Intranet, Trusted, or Restricted zones.
Můžete si vybrat který web přiřadit k zónám Intranet, Důvěryhodné servery nebo Servery s omezeným přístupem.
The Assign it to a contact option only appears if the device has one or more contacts on it.
Možnost Přiřadit ke kontaktu se zobrazí pouze v případě, že je v zařízení definován alespoň jeden kontakt.
Nelze priradit požadovanou adresu
Each partition on the hard disk can be formatted and assigned a drive letter.
Každý oddíl pevného disku lze naformátovat a přidělit mu písmeno jednotky.
A partition is an area of a hard disk that can be formatted and assigned a drive letter.
Oddíl je oblast pevného disku, kterou lze naformátovat a přidělit jí písmeno jednotky.
Permissions can be assigned to each person who uses the printer or to a group of users who have the same type of user account.
Oprávnění lze přidělit každému uživateli, který tiskárnu používá, nebo skupině uživatelů, kteří mají stejný typ uživatelského účtu.
to assign (ayrıca: to adjudge)

Çekçe' de "to assign" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhen you create a custom user group, you can choose which rights to assign.
Při vytváření vlastní skupiny uživatelů můžete rozhodnout, jaká práva jí přiřadíte.
EnglishMy group decided, about 25 minutes ago, to assign me the task of tabling the motion.
Má skupina se před 25 minutami rozhodla pověřit mě úkolem předložit návrh.
EnglishUse the Assign Filter Order link to rearrange the order of your filters.
Pořadí filtrů lze změnit po kliknutí na odkaz Přiřazení pořadí filtrování.
EnglishI teach wonderfully intelligent students, and I assign 20 percent less work than I used to.
Učím úžasně nadané studenty, a přitom jim dávám o 20 % méně práce než jsem býval zvyklý.
EnglishIn this area, we intend to assign an important role to small and medium-sized enterprises as well.
V této oblasti také zamýšlíme připsat významnou roli malým a středním podnikům.
EnglishMost network routers assign IP addresses automatically as devices connect to the network.
Většina síťových směrovačů přiřazuje IP adresy automaticky při připojování zařízení k síti.
EnglishWe cannot assign new tasks to the EU and then not pay for them.
Nemůžeme Evropské unii ukládat nové úkoly a přitom na ně neposkytovat potřebné prostředky.
EnglishAdditionally, some internet service providers assign a single IP address to more than one person.
Někteří poskytovatelé internetových služeb také přidělují jednu adresu IP několika uživatelům.
EnglishSo the focus is on getting an independent investigation and not least to assign a civilian prosecutor to the task.
Takže hlavním zájmem je nezávislé prošetření a zejména přidělení civilního žalobce.
EnglishAs you know, these articles lay down principles and establish values but they do not assign competence.
Jak jistě víte, v těchto článcích se uvádějí principy a hodnoty, nestanovují se v nich však pravomoci.
EnglishClick the Sounds tab, and then, in the Program list, assign the sound you want to play for each event.
Klepněte na kartu Zvuky a potom v seznamu Události přiřaďte zvuk, který chcete u každé události přehrát.
English(For more information, see Create and assign a ringtone for your mobile phone using Device Stage.)
(Další informace naleznete v tématu Vytvoření a přiřazení vyzváněcího tónu mobilního telefonu pomocí nástroje Device Stage.)
EnglishIf you have a kid who's behind, you would know you could assign them that video to watch and review the concept.
Pokud máte dítě, které nestíhá, mohli byste mu zadat, aby se podíval na toto video a nastudoval si ten princip sám.
EnglishAssign a new name to a batch people tag suggestion
EnglishBut it's also used to assign a temperature range.
EnglishWhen I assign values to the vertical and horizontal elements, I can use the changes of those data points over time to create the form.
Když přiřadím hodnoty ke každému horizontálnímu a vertikálnímu bodu, mohu ze změn dat v čase vytvořit formu.
EnglishNow we have to declare loud and clear that these objectives can only be achieved if we assign sufficient resources to them.
Nyní musíme dát hlasitě a jasně najevo, že dosáhnout těchto cílů je možné pouze v případě, že na ně vyčleníme dostatečné zdroje.
EnglishSystem administrators and users with administrator accounts on computers can assign permissions to individual users or groups.
Správci systému a uživatelé s uživatelskými účty v počítačích mohou přiřazovat oprávnění jednotlivým uživatelům nebo skupinám.
EnglishThis is not the only guy that just flips out when we assign a ridiculous task, but a lot of these ideas, they're hard to understand.
A není to jediný člověk který vyletí z kůže, když zadáme takový praštěný úkol, ale spoustu těchto nápadů, je těžké pochopit.
EnglishThe current tendency to assign male and female attributes to individual academic disciplines is detrimental to a fair balance between the sexes.
Současný trend připisovat jednotlivým akademickým disciplínám ženské a mužské atributy škodí rovnováze mezi pohlavími.