"to assess" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to assess" Çekçe çeviri

EN to assess
volume_up
[assessed|assessed] {fiil}

to assess (ayrıca: to consider, to judge, to qualify, to review)
All sanctions are reviewed regularly to assess their effectiveness.
Všechny sankce procházejí pravidelným hodnocením s cílem posoudit jejich účinnost.
It is also crucial to assess the conflicts of interest in this business model.
Je také zásadně důležité posoudit v rámci tohoto modelu otázku střetu zájmů.
It is their job to assess any repercussions of the economic recession in this context.
Jejich úkolem je posoudit v této souvislosti možné dopady ekonomické recese.
It will be important to assess the results of cohesion policy for the period 2000 to 2006.
Důležité bude zhodnotit výsledky politiky soudržnosti za období 2000-2006.
Is the Council prepared to assess this on the basis of scientific evidence?
Je Rada připravena zhodnotit jej na základě vědeckých důkazů?
It will allow us to assess the best calculation methods in this field.
Umožní nám zhodnotit tu nejlepší metodu výpočtu v této oblasti.
This country has made huge efforts to be part of Europe and therefore, we must assess them accordingly.
Tato země vyvinula veliké úsilí, aby se stala součástí Evropy, a my ho proto musíme náležitě ocenit.
(DE) Madam President, I admit that that is difficult to assess.
(DE) Paní předsedající, připouštím, že je to těžké odhadnout.
It is very hard to assess the ravages wreaked by the disaster, both in terms of health and the environment.
Spoušť, kterou tato katastrofa napáchala na zdraví a životním prostředí, lze jen velmi těžko odhadnout.
Not even the European Central Bank is able to assess the full extent of the damage this crisis has caused to the European financial system and to European banks.
Ani Evropská centrální banka nedokáže odhadnout plný rozsah škod, které tato krize způsobila evropskému finančnímu systému a evropským bankám.
It is therefore necessary to assess this value in an explicit and positive manner.
Vytváření tohoto bohatství je proto zapotřebí explicitním a pozitivním způsobem ohodnotit.
I believe that increased transparency is needed, particularly in the case of pension funds, for them to be able to accurately assess the degree of risk of various investments.
Jsem přesvědčená, že je zapotřebí větší transparentnosti, zejména v případě penzijních fondů, aby mohly přesně ohodnotit stupeň rizika různých investic.
On the basis of this majority, which regrettably rested on people who are actually not in favour of the Treaty of Lisbon, he has presented a College to us and today we are to assess this College.
Na základě této většiny, která se bohužel opírala o lidi, kteří ve skutečnosti nepodporují Lisabonskou smlouvu, nám představil sbor komisařů a dnes máme tento sbor ohodnotit.
It is terribly complicated for experts to make a proper appraisal, and thus to assess the value of these new financial products.
Pro odborníky je nesmírně obtížné nové finanční produkty řádně posoudit a stanovit tak jejich hodnotu.
We can determine particle size and we can assess the cloud, but nobody wants to give an assessment and to say that this ash is no longer dangerous for the engines.
Můžeme stanovit velikost částic a můžeme posuzovat oblak, ale nikdo nechce vydat hodnocení a říci, že takový popel již není pro motory nebezpečný.
However, most of all we must go further in assessing and studying the situation so that we can quickly identify the measures that, in the short term, can be adopted in the immediate future.
Nejvíce ze všeho však musíme důkladněji posuzovat a analyzovat situaci, abychom mohli rychle stanovit opatření, která je z krátkodobého hlediska možno přijmout v blízké budoucnosti.

Çekçe' de "to assess" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishParliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
Parlament by měl do Barmy vyslat delegaci, která by zhodnotila současnou situaci.
EnglishThis is a very ambitious programme, which is very difficult, even impossible, to assess.
Jde o velmi ambiciózní program, který se dá - pokud vůbec - hodnotit velmi těžko.
EnglishIt will assess its effectiveness, its speed, and respect for guarantees of defence.
Bude hodnotit jeho účinnost, jeho rychlost a respektování záruk obhajoby.
EnglishOne issue is failing to assess the entire population of a country, but only its citizens.
Jedním z témat je nevyhodnocování celé populace země, ale pouze jejích občanů.
EnglishOn its mission, Parliament should assess the effectiveness of that support.
Parlament by při plnění svého poslání měl posuzovat účinnost této podpory.
EnglishAn important instrument is to evaluate occupations and jobs and to assess their price.
Důležitým nástrojem je ohodnocení profesí a zaměstnání a odhad jejich ceny.
EnglishBy June 2011 the Commission will assess the situation in these energy-intensive industries.
Komise do června 2011 posoudí situaci v těchto energeticky náročných odvětvích.
EnglishIt is in that context that we must assess the subsequent actions that we will need to take.
Právě v tomto kontextu musíme zvažovat následné kroky, které budeme muset učinit.
EnglishSo we were looking for a much more objective way to assess this phenomena.
Takže jsme hledali daleko objektivnější způsob, jak tento jev vyhodnotit.
EnglishTwo points: the G20 conclusions assess the benefits of the Doha Round at USD 150 billion.
Dva postřehy: závěry G20 hodnotí přínosy kola jednání WTO v Dohá na 150 miliard USD.
EnglishWe currently are lacking the accurate statistical data that we need to assess the situation.
V současné době nám chybí přesné statistické údaje potřebné ke zhodnocení situace.
EnglishThis is why I am asking the Council to assess this state individually on its own merits.
Chtěla bych proto požádat Radu, aby samostatně posoudila vlastní zásluhy tohoto státu.
EnglishThis could certainly be an important factor to really assess the significance of the measure.
To by mohlo být důležitým faktorem pro skutečné posouzení důležitosti opatření.
EnglishTo that end, ICAO will assess the European Commission aviation security inspection system.
Proto ICAO posoudí kontrolní systém bezpečnosti letectví Evropské komise.
EnglishShall we assess the results achieved thus far in relation to the financial commitments made?
Máme hodnotit doposud dosažené výsledky v souvislosti s finančními závazky?
EnglishWe will assess the quality together, and there definitely will be an improvement.
Kvalitu budeme posuzovat společně a rozhodně dojde ke zlepšení.
EnglishThis is essential to enable you to assess this properly and to discuss it with your voters.
Je to nezbytné, abyste to mohli řádně zvážit a projednat se svými voliči.
EnglishThe Italian reply is still pending and once it is received, the Commission will assess it.
Odpověď z Itálie dosud nepřišla, a jakmile ji Komise obdrží, posoudí ji.
EnglishI will therefore assess the positive aspects of the proposal and not the negative ones.
Proto budu hovořit jen o pozitivních bodech návrhu a nebudu se vyjadřovat k těm negativním.
EnglishI believe, in fact, that this would enable Parliament to assess future agreements more effectively.
Pevně věřím, že do budoucna by to Parlamentu umožnilo posuzovat dohody účinněji.