"to assemble" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to assemble" Çekçe çeviri

EN to assemble
volume_up
[assembled|assembled] {fiil}

to assemble (ayrıca: to mount, to engineer)
However, before we can talk about that, we have to think about assembling those troops, as Mrs Gomes has said, and not only putting the force together but equipping it too.
Předtím než o tom začneme mluvit, zamysleme se nad sestavením těchto vojenských jednotek, jak řekla paní Gomesová, je nezbytné je nejen sestavit, ale i vyzbrojit.
to assemble (ayrıca: to assort)

Çekçe' de "to assemble" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOr perhaps I can assemble one out of dot and dash ice cubes -- ice cube Morse code.
Nebo bych ji mohla vytvořit z ledových teček a čárek, z ledové morseovky.
EnglishIt also takes a very great deal of creativity and innovation to assemble funding packages.
I sestavení finančních balíčků vyžaduje velkou dávku tvořivosti a inovace.
EnglishCan it assemble more assets with increased access to crisis funds?
Může s lepším přístupem ke krizovému fondu shromáždit více prostředků?
EnglishThe right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
Právo náboženských skupin shromažďovat se a praktikovat své náboženství musí být bezvýhradné.
EnglishIt'll actually begin to digest these wastes and, over the next five days, assemble them into biocomposites.
Ten začne trávit tyto odpady a během následujících pěti dnů z nich sestaví biomateriály.
EnglishIn addition to this, Iran, Syria and North Korea are working together to assemble missiles and chemical warheads.
Kromě toho Írán, Sýrie a Severní Korea spolupracují na sestavení raket a chemických hlavic.
EnglishSo as you assemble the chain, you're basically programming it.
Vy tedy utvoříte řetězec, vlastně ho naprogramujete.
EnglishAnd they assemble, and they form these kinds of mechanisms.
A ty se skládají, čímž utváří tyhle druhy mechanismů.
EnglishWe did it in 2004, and we hope to assemble many more people, getting much better information for 2008, 2012.
Pořádali jsme ho v r. 2004. a hodláme oslovit mnohem více lidí a poskytnout mnohem lepší informace v letech 2008 a 2012.
EnglishBasically, you make an amplification in the lab, and then you get it to self-assemble into a structure like a battery.
V podstatě děláte zvětšení v laboratoři. ~~~ A potom se to dostane do stavu sebe-uspořádání do struktury jako baterie.
EnglishFor the last 10 years, I've been spending my time trying to figure out how and why human beings assemble themselves into social networks.
Posledních 10 let trávím čas tím, že se snažím zjistit, jak a proč se lidé sdružují v sociálních sítích.
EnglishAnd our goal was to assemble the leaders, both teachers and students, in these exponentially growing information technologies, and their application.
Naším cílem bylo dát dohromady vůdce, studenty i učitele, z oblastí exponenciálně rostoucích informačních technologií a jejich aplikací.
EnglishAs Mr Paasilinna, whom I warmly congratulate on his work, has also proposed, we need a limited number in order to assemble any pilot schemes at all.
Jak pan Paasilinna, jemuž vřele blahopřeji k jeho práci, rovněž navrhl, potřebujeme omezený počet, abychom vůbec dali dohromady nějaké pilotní projekty.
EnglishThe Member States therefore need to assemble a wide range of indicators that together provide an overall picture of the EU in terms of the environment.
Členské státy proto musí shromáždit široké spektrum ukazatelů, které v souhrnu poskytují celkový přehled o stavu životního prostředí v Evropské unii.
EnglishThey find their way to self-assemble. ~~~ So the recipe is simple: you take the silk solution, you pour it, and you wait for the protein to self-assemble.
Najdou způsob jak se samovolně seskupit dohromady, takže návod je jednoduchý: odlijete substanci hedvábí a čekáte, až se protejny samy seskupí dohromady.
EnglishAnd what happens when people try to assemble themselves back into life, because of our taboos around suicide, we're not sure what to say, and so quite often we say nothing.
A co se stane, když se lidé pokusí vrátit do života? Z důvodu společenských tabu o sebevraždě nevíme, co říci, a proto často neřekneme nic.
English"The Bath:" Assemble students on a rug and give students a warning about the dangers of hot water.
Čtení a požitek z literatury a slova začínající na "K". ~~~ Koupel: Shromážděte studenty na koberci a dejte studentům varování o nebezpečích horké vody.
EnglishIts members are protesting in defence of the freedom to gather, assemble and hold marches and pickets guaranteed under Article 31 of the Constitution of the Russian Federation.
Jeho členové protestují na obranu svobody shromažďování a práva pořádat pochody a demonstrace, které zaručuje 31. článek Ústavy Ruské federace.
EnglishI welcome the efforts by the African Union to assemble a peacekeeping force to help with national reconciliation, but only 20% of the promised 8 000 have actually been deployed.
Vítám snahy Africké unie shromáždit mírové jednotky na pomoc národnímu smíření, ale bohužel ze slíbených 8 000 vojáků bylo rozmístěno pouhých 20 %.
EnglishAnd as I say, I'm not a neuroscientist, but to understand how I can start to assemble things that will very quickly bypass this thinking part and get me to the enjoyable precognitive elements.
A jak jsem řekl, nejsem neurolog, ale k tomu porozumět, jak mohu poskládat věci, které minou velmi rychle tuto myslící část a dovedou mě k příjemným prekognitivním prvkům.