EN

arranging {isim}

volume_up
Optimizing a library for a certain file type changes the available options for arranging your files.
Při optimalizaci knihovny pro určitý typ souborů se mění dostupné možnosti uspořádání souborů.
To learn how to switch to Details view, see 'Viewing and arranging files and folders' later in this topic.)
Informace o přepnutí do zobrazení podrobností naleznete v tomto tématu v části Zobrazení a uspořádání souborů a složek.)
Optimizing a library for a certain file type changes the options that are available for arranging the files in that library.
Při optimalizaci knihovny pro určitý typ souborů se mění dostupné možnosti uspořádání souborů v této knihovně.
They provide assistance in drawing up business plans and implementing projects, arranging bank loans and job creation.
Poskytují pomoc při vytváření podnikatelských plánů a realizačních projektů, zprostředkování bankovních úvěrů, jakož i při vytváření nových pracovních míst.

"arranging" için eşanlamlılar (İngilizce):

arranging

Çekçe' de "arranging" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishArranging files into logical groups makes it easy to locate any particular file.
Hledání určitého dokumentu je snazší, když jsou dokumenty uspořádány do logických skupin.
EnglishIt is them we should hold responsible for arranging shelter in the region, not ourselves.
Oni by měli být zodpovědní za poskytnutí útočiště v daném regionu, ne my.
EnglishIn addition, my region encourages sporting activities by arranging financial awards for the best young sports people.
Region navíc podporuje sportovní aktivity tak, že poskytuje finanční ceny pro nejlepší mladé sportovce.
EnglishMadam President, last week, I met a man in my local church who was arranging his son's memorial service.
Paní předsedající, minulý týden jsem ve svém místním kostele potkala muže, který připravoval obřad na památku svého syna.
EnglishWe must therefore raise employment levels among the disabled and older people (by arranging for training and retraining).
Musíme proto zvyšovat úroveň zaměstnanosti zdravotně postižených a starších občanů (prostřednictvím školení a rekvalifikací).
EnglishThe Centre for Temporary Stay has had at least 1 800 people shut up in there without the government arranging for any of them to be transferred.
Ve Středisku pro dočasný pobyt bylo uzavřeno alespoň 1 800 osob a vláda neučinila nic pro jejich přemístění.
EnglishWe are, in actual fact, arranging empty journeys for lorries - something which, in this day and age, simply should not be done.
Ve skutečnosti připravujeme cestu pro jízdy nákladních vozidel bez nákladu, což je něco, k čemuž by dnes zkrátka docházet nemělo.
EnglishThe challenges faced by this continent are not to do with holding parliamentary sittings or arranging one summit after another.
Výzvy, jimž čelí tento kontinent, nemají sebemenší souvislost s pořádáním parlamentních zasedání nebo s organizováním jednoho summitu za druhým.
EnglishInternational adoption can only be considered as an alternative after all the measures for arranging a national adoption have been exhausted.
Mezinárodní adopce lze považovat za možné řešení teprve v okamžiku, kdy byly vyčerpány všechny možnosti pro uskutečnění vnitrostátní adopce.
EnglishMoreover, they are not adequately informed about their exact entitlements, how to go about arranging treatment, or indeed reimbursements.
Kromě toho nejsou ani dostatečně informováni o tom, na co přesně mají nárok, jak postupovat při zajišťování léčby, a ani o tom, co všechno se proplácí.
EnglishElderly people need special conditions in terms of both medical services and arranging suitable facilities for them in buildings and on public transport.
Senioři potřebují zvláštní podmínky z hlediska zdravotnických služeb i z hlediska pro ně vhodných zařízení v budovách a veřejné dopravě.
Sözlükte diğer kelimeler