"to arrange" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to arrange" Çekçe çeviri

EN

to arrange [arranged|arranged] {fiil}

volume_up
You can use libraries to view and arrange files from different locations.
Pomocí knihoven můžete zobrazit a uspořádat soubory z různých umístění.
Repeat steps 1 and 2 with another window to arrange the windows side by side.
Zopakujte kroky 1 a 2 s dalším oknem, které chcete uspořádat vedle sebe.
Use media information to arrange burned files in folders on the data disc.
Uspořádat soubory ve složkách na disku pomocí informací o médiu.
Not everyone has the money and the opportunity to be able to arrange this for themselves.
Ne každý má peníze a příležitost k tomu, aby si to dokázal sám zařídit.
Nemohl byste to zařídit?
Bylo by dobré, kdyby to šlo tímto způsobem zařídit.
to arrange (ayrıca: to agree)
to arrange (ayrıca: to rectify)
to arrange (ayrıca: to give, to hold)
During 2010 the Commission will arrange information activities and the sharing of proven approaches.
Komise bude během roku 2010 pořádat informační aktivity a výměny osvědčených postupů.
In most EU countries, you can also arrange additional 'first-party' cover for the driver.
Ve většině zemí EU můžete sjednat pojištění řidiče zvlášť.
Můžeme si sjednat schůzku?
to arrange (ayrıca: to cajole)
to arrange
You can also put things on the desktop, such as files and folders, and arrange them however you want.
Na plochu můžete také umisťovat například soubory nebo složky a libovolně je uspořádat.
to arrange (ayrıca: to align, to dub, to level)
to arrange (ayrıca: to fix, to furnish, to see to)

Çekçe' de "to arrange" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFor more information, see Arrange windows side by side on the desktop using Snap.
Další informace naleznete v tématu Uspořádání oken na ploše vedle sebe pomocí funkce Snap.
EnglishHowever, several Member States also wanted this meeting which it was up to us to arrange.
O tuto schůzi, jejíž svolání bylo na nás, však žádaly i některé členské státy.
EnglishFile Explorer isn't designed to let you manually arrange files within a folder.
Průzkumník souborů není navržený tak, aby umožňoval ruční změnu uspořádání souborů ve složce.
EnglishArrange the stuff on your Start screen so it's just the way you want it.
Uspořádejte si věci na obrazovce Start, abyste je měli přesně tak, jak vám to vyhovuje.
EnglishLibraries let you view and arrange files stored in different locations.
Knihovny vám umožňují prohlížet si a uspořádávat soubory uložené v různých umístěních.
EnglishMake yourself at home on the Start screen and arrange it however you like.
Seznamte se s úvodní obrazovkou a uspořádejte si ji podle svého.
EnglishEmployers should be encouraged to arrange education and training for their employees.
Zaměstnavatelé by měli být vybízeni k organizaci vzdělání a odborné přípravy pro své zaměstnance.
EnglishIt will also have to arrange consultations on the new VAT strategy with all stakeholders.
Bude muset také zprostředkovat konzultace o nové strategii DPH se všemi zúčastněnými subjekty.
EnglishWhat we need is a democratic Zhou Enlai to arrange for a democratic opening up of his country.
Nyní potřebujeme demokratického Čou En-laje, aby dohodnul demokratické otevření své země.
EnglishArrange your music by album, artist, genre, or another property
Uspořádání hudby podle alba, interpreta, žánru nebo jiné vlastnosti
EnglishWe must confront the threat of climate change, and we must arrange a secure, sustainable energy supply.
Musíme čelit hrozbě změny klimatu a musíme zajistit bezpečné udržitelné dodávky energie.
EnglishArrange the photos by dragging them in the order you want them to appear.
Uspořádejte fotografie přetažením na požadované místo.
EnglishBecause the annexes are not binding, Member States can arrange the requisite procedures for themselves.
Protože přílohy nejsou závazné, mohou si členské státy upravit nezbytné postupy podle svého.
EnglishYou can also use libraries to arrange files by a property.
K uspořádání souborů podle vlastností můžete použít také knihovny.
EnglishI would like to ask you to arrange this with the Directorate General responsible for this area.
Chtěl bych vás požádat, abyste to zařídil u generálního ředitelství, které je za tuto oblast odpovědné.
EnglishThe EU only likes democracy when it can manage it and arrange for a result that it wants.
EU má demokracii v oblibě jen tehdy, může-li ji řídit a organizovat tak, aby jí přinesla požadované výsledky.
EnglishOne could arrange a football match between the European Union and Latin America or the African Union.
Mohl by se zorganizovat fotbalový zápas mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou nebo Africkou unií.
EnglishRight-click an empty area of the desktop, click View, and then click Auto Arrange.
Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdnou oblast plochy, klepněte na příkaz Zobrazit a potom na příkaz Rovnat automaticky.
EnglishIn the list, drag files up or down to arrange them in the order that you want them to appear on the CD.
In the list, drag files up or down to arrange them in the order that you want them to appear on the CD.
EnglishRepeat this step with the other window on the other side of the screen to arrange the two windows side by side.
Totéž proveďte s druhým oknem na druhé straně obrazovky a získáte zobrazení dvou oken vedle sebe.