"arduous" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"arduous" Çekçe çeviri

EN arduous
volume_up
{sıfat}

volume_up
náročný {sıf. er.}
However, the task of the Presidency is an arduous one, which is why I would like to ask you also about the injustices taking place in the European Union.
Úkol předsednictví je ale náročný, a právě proto bych se vás chtěl zeptat také na křivdy, které se v Evropské unii dějí.
arduous (ayrıca: bothersome, difficult, hard, heavy)
volume_up
obtížný {sıf. er.}
We also have problems in part because the process of coming out of authoritarianism is very difficult, arduous and prolonged.
Problémy máme částečně také proto, že proces vymanění se z autoritářství je velmi obtížný, namáhavý a dlouhý.
volume_up
pracný {sıf. er.}

"arduous" için eşanlamlılar (İngilizce):

arduous

Çekçe' de "arduous" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLet us hope that the arduous process of ratifying this Treaty has finally come to an end.
Doufejme, že namáhavý proces ratifikace této smlouvy je konečně u konce.
EnglishIt is easy to forget the arduous road to get to that point.
Je snadné zapomenout na svízelnou cestu, která nás dovedla do tohoto bodu.
EnglishFinally, after 20 years, it seems we are seeing a bit of light at the end of a long, arduous tunnel.
Po dvaceti letech konečně vidíme na konci dlouhého a vysilujícího tunelu první paprsky světla.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, the road towards a female-friendly Europe is still long and arduous.
Paní předsedající, dámy a pánové, k Evropě, která bude ženám příznivě nakloněna, vede ještě dlouhá a trnitá cesta.
EnglishOur journey thus far has been long and arduous.
Naše cesta byla tedy zatím dlouhá a náročná.
EnglishAlbeit with a few misgivings, I believe that the committee's proposals are equal to the arduous task of dismantling established monopolies.
I přes některé obavy věřím, že se návrhy výboru rovnají náročným úlohám odstavení vytvořených monopolů.
EnglishThe arduous job of the dairy farmer is compounded by difficulties in obtaining a quota, difficulties in obtaining cattle...
Namáhavá práce chovatele mléčného skotu spočívá v obtížném získávání kvót a v obtížném získávání hospodářských zvířat...
EnglishHowever long and arduous, and at times discouraging, the Sirte talks might turn out to be, I think we must be steadfast for peace in Sudan.
Čekají nás však dlouhé a náročné a někdy odrazující jednání v Sirtě a myslím si, že musíme pevně trvat na obnovení míru v Súdánu.
EnglishThe December summit - an extremely complicated conference characterised by arduous discussions on procedure - was brought to a conclusion in the so-called Copenhagen Accord.
Prosincový summit - nesmírně složitá konference, pro kterou byly typické náročné diskuse o postupu - byl zakončen tzv. Kodaňskou dohodou.
EnglishThe responsibilities are huge, the challenges many, and the task arduous, but, now more than ever, the European Union must step up to the plate and lead these reforms.
Odpovědnost je vysoká, problémů mnoho, a úkol svízelný, ale v současnosti musí Evropská unie více než kdykoli předtím vystoupit a jít v čele těchto reforem.
EnglishThis case has arisen precisely at a time when this industrial fabric was at a decisive stage in its conversion, undergoing restructuring processes that are always arduous and costly.
Stalo se to přesně v době, kdy se průmyslová výroba nacházela v rozhodujícím stadiu přeměny, procházela restrukturalizací, která je vždy obtížná a nákladná.
EnglishThis all requires rather arduous work, which must be carried out in accordance with the law, between the Commission and Parliament, and this is the subject of the communication.
To všechno vyžaduje skutečně houževnatou práci, kterou je nutné vykonávat v souladu s právními předpisy, mezi Komisí a Parlamentem, a to je předmětem tohoto sdělení.
EnglishI wish to point out that the auditing of budget agencies is an extremely complicated and arduous procedure as there is significant variation among them in terms of their practices and competence.
Chci poukázat na to, že audit rozpočtu agentur je mimořádně složitý a svízelný proces, protože se agentury značně liší co do postupů a odpovědností.