"to apportion" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to apportion" Çekçe çeviri

EN to apportion
volume_up
[apportioned|apportioned] {fiil}

to apportion (ayrıca: to allocate, to allot, to assign, to award)
It is also a fact that responsibility must be apportioned and that it should be possible to apportion it exclusively.
Dalším faktem je, že odpovědnost musí být rovnoměrně rozdělena a že by mělo být možné ji přidělit zcela výlučně.
to apportion (ayrıca: to allocate, to allot, to distribute, to divide)
The objective of the technical investigation is not to apportion blame and liability, but rather to identify causes with a view to improving railway safety and the prevention of accidents.
Cílem technického vyšetřování není rozdělit vinu a odpovědnost, ale spíše určit příčiny s cílem zlepšit bezpečnost železnic a prevenci nehod.
to apportion (ayrıca: to lay out)

Çekçe' de "to apportion" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI do not wish to apportion blame here - we can all form our own opinion.
Nechci tady rozhodovat o vině - každý si umí udělat vlastní názor.
EnglishNational governments have been quick to apportion blame.
EnglishThis is what we have to do, not go hounding the Member States, trying to lay blame or apportion responsibility.
To je to, co musíme dělat, ne pronásledovat členské státy a pokoušet se svalovat na ně vinu nebo házet na ně zodpovědnost.
EnglishHowever, I would also agree with what those speakers who seek to apportion blame for this situation have pointed out.
Nicméně bych souhlasil také s tím, nač zde upozornili řečníci, kteří se snažili najít jednotlivé viníky této situace.
EnglishI do not apportion blame - there is wrong on both sides, but I do stress the need for an immediate and effective ceasefire.
Neurčuji vinu - nemorálně si počínají obě strany, ale zdůrazňuji, že je nutno dosáhnout okamžitého a účinného zastavení palby.
EnglishNevertheless, it fails to adequately criticise and apportion blame to the Georgian leadership's role in triggering the crisis.
Přesto však toto usnesení obsahuje nedostatečnou kritiku a přisouzení viny gruzínské straně, která sehrála při vyvolání této krize vedoucí úlohu.
EnglishIf we really are determined to involve the private sector, to apportion the burden, why do we doggedly refuse to go ahead and adopt a transaction tax at European level?
Jestliže jsme skutečně odhodláni zapojit soukromý sektor, abychom břemeno rozdělili, proč zarputile odmítáme pokročit vpřed a přijmout na evropské úrovni daň z transakcí?