"to appoint" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to appoint" Çekçe çeviri

EN to appoint
volume_up
[appointed|appointed] {fiil}

The governments of EU countries agree on whom they want to appoint.
O kandidátech, které chtějí jmenovat, rozhodují vlády jednotlivých členských států EU.
Parliament is free to appoint either external figures or MEPs.
Parlament může jmenovat tyto zástupce z poslanců Parlamentu nebo externích odborníků.
Given that we do, we should appoint the best people to lead them.
Vzhledem k tomu, že ho máme, měli bychom do jeho vedení jmenovat ty nejlepší.
to appoint (ayrıca: to call, to name, to denominate, to term)
to appoint (ayrıca: to arrange, to assess, to assign, to designate)
Given that a good many crimes are now committed via the Internet, it is worth appointing special interdisciplinary teams specialised in fighting this type of crime.
Vzhledem k tomu, že je dnes spousta zločinů páchána přes internet, je vhodné ustanovit speciální mezioborové týmy specializované na boj s tímto typem kriminality.
to appoint (ayrıca: to equip, to fit out, to furnish, to provide)
to appoint (ayrıca: to name)
to appoint (ayrıca: to arrange, to establish, to fix, to fix up)

Çekçe' de "to appoint" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Vzhledem k tomu bych také ráda vyzvala Komisi, aby konečně někoho jmenovala.
EnglishAppoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?
Vytvoříme výbor, abychom zjistili, co je a co není propagace homosexuality?
EnglishWe also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
Naléhavě také žádáme Radu, aby konečně jmenovala zvláštního zástupce EU pro Tibet.
EnglishI think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
Myslím, že návrh na ustavení veřejného ochránce práv spotřebitelů EU je velmi pochybný.
EnglishThese authorities appoint officials to implement democratic decisions.
Tyto orgány jmenují úředníky, aby uváděli do praxe demokratická rozhodnutí.
EnglishMrs Reding, you have said that businesses must commit to appoint women by next year.
Paní Redingová, řekla jste, že podniky se musejí zavázat ke jmenování žen do příštího roku.
EnglishHe is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
Nehodí se do veřejného úřadu a naléhám na Radu, aby jej nejmenovala.
EnglishThe ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
Hlavním pozměňovacím návrhem skupiny ALDE je ustanovení evropského veřejného ochránce práv pro pacienty.
EnglishWho, though, are we going to appoint to exercise these powers?
Kdo jsou však ti, které se chystáme pověřit výkonem těchto pravomocí?
EnglishConsequently, the vote to appoint the Commission was a mere formality, an 'administrative yes'.
Hlasování o jmenování Komise bylo proto pouhou formalitou, vyslovením administrativního "ano".
EnglishIt is he who the administration will appoint to carry out this task within the new Commission.
Jeho správa pověří vykonáváním tohoto úkolu v rámci nové Komise.
EnglishWe are gaining the opportunity to appoint three experts to the board.
Získáváme příležitost vyměnit tři odborníky ve správní radě.
EnglishIt would be wise for the Union to appoint a contact person responsible for this area, namely dialogue.
Bylo by rozumné, kdyby Unie určila kontaktní osobu odpovědnou za tuto oblast, tedy dialog.
EnglishSo why did we so overwhelmingly vote to appoint these nominees?
Proč jsme tedy takovou většinou hlasovali pro tyto nominované?
EnglishIf we appoint the President of the Commission on the basis of the Treaty of Nice, we will have 20 commissioners.
Jestliže jmenujeme předsedu Komise na základě Smlouvy z Nice, budeme mít 20 komisařů.
EnglishParliament and the Council each appoint three members of the Board.
Parlament a Rada jmenují po třech členech výboru.
EnglishThat is why the PPE Group will vote to appoint the Commission.
Proto bude skupina PPE hlasovat pro jmenování Komise.
EnglishIt also says a lot about the procedure from now on, which should be more open when we appoint Commissioners.
Vypovídá to také mnohé o budoucím postupu při jmenování komisařů, jenž by měl být mnohem otevřenější.
EnglishIt is unacceptable to refuse to appoint a woman to a job who is pregnant and is due to go on maternity leave.
Je nepřijatelné, aby žena, která je těhotná a půjde na mateřskou dovolenou, nebyla přijata do zaměstnání.
EnglishThis gave the people involved the right to submit a petition to the Committee on Petitions to appoint a permanent seat for Parliament.
To dalo lidem právo předložit Petičnímu výboru petici, aby rozhodl o stálém sídle Parlamentu.