"application" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"application" Çekçe çeviri

EN application
volume_up
{isim}

1. genel

application (ayrıca: exercise, use)
By far the largest area of application will be the treatment of other people.
Zdaleka nejrozsáhlejší oblastí použití bude léčba jiných lidí.
That is why the application of the directive will also require special attention.
To je důvod, proč si použití směrnice rovněž vyžádá zvláštní pozornost.
Axis fixed network cameras meet a variety of application needs.
Nepohyblivé síťové kamery společnosti Axis splňují řadu požadavků na použití.
application (ayrıca: bidding, claim, demand, instance)
This application complies with the requirements for determining the financial contributions.
Tato žádost splňuje požadavky na vyčlenění příslušných finančních příspěvků.
Interested parties submit an application together with proof of qualification.
Zájemci podají žádost o účast spolu s prokázáním kvalifikace.
NO – But you can ask the Norwegian authorities to consider their application.
NE – Můžete však podat žádost u příslušných norských úřadů, aby jejich případ posoudily.
application
application (ayrıca: registration)
Any application for accession will be examined in accordance with the provisions of the Treaty.
Každá přihláška na členství bude přezkoumána v souladu s ustanoveními Smlouvy.
(March 2010) How to apply:online application form
EUR měsíčně (v roce 2010) pro stáž v Bruselu nebo Lucemburku Jak podat přihlášku: elektronická přihláška
An application for outstanding debts may be filed only on a form which can be obtained on the Internet.
Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, který je možné získat na internetových stránkách.
application (ayrıca: exercise, usage, use, utilization)
In its industrial application, however, it is entirely possible to protect workers and the environment when using this chemical.
Při jejím průmyslovém užití je však možné pracovníky i životní prostředí zcela ochránit.
The section on the applications of the technology - monitoring Internet traffic, for example - is very important.
Oddíl o užití technologií - monitoring internetového provozu, například - je velmi důležitý.
However, both the bans on aerial application and, alternatively, the situations where aerial application would be possible must be articulated precisely, using clear wording.
Ale formulace zákazu leteckých postřiků a zároveň možných užití těchto postřiků podle mne vyžadují přesnou a jasnou formulaci.

2. IT

application
ConferenceApp is currently defined to as the preferred conferencing application.
Modul ConferenceApp je aktuálne definovaná jako preferovaná konferencní aplikace.
I would emphasise the need for consistent application of the third maritime package.
Dovoluji si zdůraznit nutnost důsledné aplikace třetího námořního balíčku.
Parliament is merely consulted, except on the methods of application.
S Parlamentem jej pouze konzultuje, kromě metod aplikace.
application
Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
DVD video might be distorted if another DVD player application has been installed on your computer.
Video DVD může být zkreslené, máte-li v počítači nainstalován ještě další program pro přehrávání disků DVD.
Use Netscape Messenger from MAPI-based applications
Používat program Netscape Messenger z aplikací MAPI

"application" için eşanlamlılar (İngilizce):

application

Çekçe' de "application" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSwitch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Přepni do Malování; Přepni do WordPad; Přepni do název programu; Přepni aplikaci
EnglishThey are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
Jde o do nebe volající uplatnění kapitalistického vývoje, který vede ke krizím.
EnglishHow can we spread the application of high European standards to other countries?
Jak můžeme uplatňování vysokých evropských standardů rozšířit do dalších zemí?
EnglishWith regard to the field of application, I think we have found the best solution.
S ohledem na působnost směrnice se domnívám, že jsme nalezli nejlepší řešení.
EnglishThe application forms are published on the website of the Licensing Authority.
Formuláře žádostí jsou publikovány na internetových stránkách Licenční správy.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
My budeme důsledně dohlížet na to, jak členské státy tento právní předpis uplatňují.
EnglishThe main problems were primarily encountered in defining the scope of application.
S hlavními problémy jsme se setkali především při stanovení rozsahu uplatnění.
EnglishThe application of these rules will have to be monitored, which will not be easy.
Uplatňování těchto pravidel bude muset být sledováno, což nebude jednoduché.
EnglishThe Windows 7 Upgrade Advisor application may contain links to websites and services.
Poradce pro upgrade na systém Windows 7 může obsahovat odkazy na weby a služby.
EnglishThe cohesion policy plays a vital role in the application of multi-level governance.
Politika soudržnosti hraje při uplatňování víceúrovňové správy klíčovou úlohu.
EnglishTheir application should become a rule, not an object of political bargaining.
Jejich uplatňování by mělo být pravidlem, a nikoliv předmětem politického smlouvání.
EnglishDirective 2000/43 is an important instrument with a broad scope for application.
Směrnice č. 2000/43 je důležitým nástrojem se širokým rozsahem uplatnění.
EnglishThe Commission cannot decide to suspend the application of Community law.
Komise nemůže přijmout rozhodnutí o pozastavení uplatňování práva Společenství.
EnglishSurely the application of law to such groups is both unnecessary and unhelpful.
Uplatňování právních předpisů vůči těmto skupinám je bezpochyby zbytečné a neprospěšné.
EnglishIncorrect application results in organism failures that manifest themselves as cancer.
Při nesprávné aplikaci vedou k selhání organismu v podobě onkologických onemocnění.
EnglishNevertheless, the application of the preventive arm has sometimes been uneven.
Nicméně, uplatňování preventivní složky se někdy jeví jako nerovnoměrné.
EnglishThe Commission attributes high importance to the correct application of Community law.
Komise přisuzuje velkou důležitost správnému uplatňování práva Společenství.
EnglishMadam President, I refer to the third item: Application of European Law.
Paní předsedající, chci se zmínit o třetím bodu: uplatňování evropského práva.
EnglishI also agree with the effective application of a European rapid-intervention capability.
Rovněž souhlasím s účinným rozvojem schopnosti rychlého zásahu na evropské úrovni.
EnglishThe implementation and correct application of this policy should also be ensured.
Mělo by být zajištěno také provádění a řádné uplatňování této politiky.