EN

allowing {isim}

volume_up

Çekçe' de "allowing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English. - (SL) Thank you, Mr President, for allowing me to speak.
úřadující předseda Rady. - (SL) Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo.
EnglishI think that this initiative, in allowing European political foundations, will help.
Domnívám se, že pomůže tato iniciativa na podpoření evropských politických nadací.
English(PL) I would like to thank you very much for allowing me to ask a question.
(PL) Rád bych vám velmi poděkoval, že jste mi umožnili položit jednu otázku.
English(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak on this subject.
(DE) Paní předsedající, mnohokrát vám děkuji za příležitost vystoupit k tomuto tématu.
EnglishThis is why I have voted against allowing thrombin to be used as a food glue.
Z tohoto důvodu jsem hlasoval proti využití trombinu jako spojovací látky pro potraviny.
English(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
(DE) Paní předsedající, mnohokrát vám děkuji za příležitost ještě jednou krátce vystoupit.
EnglishThe crisis is allowing us, and indeed forcing us, to carry out desperately needed reforms.
Krize nám umožňuje, vlastně nás nutí, abychom provedli naléhavě potřebné reformy.
English(SK) Mr President, thank you for allowing me to speak in this debate.
(SK) Pane předsedající, děkuji vám, že jste mi umožnil vystoupit v této rozpravě.
EnglishIn wishing to be respectful and failing to act, we are allowing unaccountability to rage.
Zatímco si přejeme být zdvořilí a nejednáme, dovolujeme, aby běsnila neodpovědnost.
EnglishIt is a pity that Parliament is not allowing any opportunities for a compromise.
Je škoda, že Parlament neumožňuje žádnou příležitost pro kompromis.
EnglishRecipients can reply to the whole group, allowing for group discussions.
Příjemci pak mohou odpovědět celé skupině, což umožňuje skupinové diskuse.
EnglishThank you, Mr Schulz, for allowing me to clarify my social commitments.
Děkuji vám, pane Schulzi, že jste mi umožnil vysvětlit mé sociální závazky.
EnglishWe should start by allowing the people who are stranded here to have a proper education.
Měli bychom začít tím, že umožníme řádné vzdělání lidem, kteří zde uvízli.
EnglishCookies also help provide a better search experience by allowing personalized results.
Také pomáhají vylepšit vyhledávání tím, že umožňují zobrazení personalizovaných výsledků.
EnglishConsequently, I gave my support to the position of the rapporteur in allowing this transfer.
Podpořila jsem proto stanovisko zpravodaje ve smyslu umožnění tohoto převodu.
EnglishI again thank Parliament and the Council for allowing a rapid second reading.
Znovu děkuji Parlamentu a Radě za schvalující a rychlé druhé čtení.
EnglishAllowing that to happen would amount to throwing the baby out with the bath water.
Kdybychom to připustili, bylo by to, jako kdybychom po koupání společně s vodou vylili i dítě.
English. - Mr President, thank you for allowing me to ask for clarification on two points.
autorka. - Pane předsedající, děkuji, že jste mi dovolil požádat o objasnění dvou bodů.
EnglishThe emphasis my country placed on developing IT paid off, allowing us to be more competitive.
Důraz, který má vlast kladla na rozvoj IT, nám umožnil být více konkurenceschopnými.
EnglishOpenness increases confidence in institutions by allowing open debate.
Otevřenost zvyšuje důvěru v instituce, neboť umožňuje otevřenou diskusi.