"to allocate" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to allocate" Çekçe çeviri

EN to allocate
volume_up
[allocated|allocated] {fiil}

to allocate (ayrıca: to allot, to apportion, to assign, to award)
The European Commission must allocate funds for research in this area.
Evropská komise musí přidělit finanční prostředky na výzkum v této oblasti.
Thus, we will be able to allocate EUR 14 billion to environmental uses.
Díku tomu budeme schopni přidělit 14 miliard EUR na životní prostředí.
Each country would like to allocate as much outlay as possible to the category of development aid.
Každá země by chtěla přidělit co nejvíce výdajů na rozvojovou pomoc.
We need to appropriately allocate the rights, obligations and responsibilities involving childcare between the state, local authorities and the family.
Je třeba správně rozdělit práva, povinnosti a odpovědnosti vůči dětem mezi stát, místní orgány a rodinu.
It is no different on a Thursday from any other day, and it is your group's task to allocate the group's speaking time as it sees fit.
Ten se ve čtvrtek neliší od jakéhokoli jiného dne a je úkolem vaší skupiny rozdělit dobu projevů skupiny tak, jak uzná za vhodné.
I might mention that in my own country, in Denmark, we have just adopted a plan to allocate EUR 40 million for ITS over the next five years.
Mohu říci, že v mé zemi, Dánsku, jsme právě přijali plán rozdělit v následujících pěti letech 400 milionů EUR na inteligentní dopravní systémy.
to allocate (ayrıca: to bestow, to emplace, to lay, to locate)

Çekçe' de "to allocate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is why it is so important to allocate appropriate funding for this aim.
Proto je tak důležité vyčlenit za tímto účelem odpovídající finanční prostředky.
EnglishWe also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
A musíme rovněž vyčlenit více finančních prostředků pro evropské účastníky programu.
EnglishWhy did we allocate zero euro to energy efficiency in the EU recovery package?
Proč jsme v rámci stimulačního balíčku EU vyčlenili na energetickou účinnost nula eur?
EnglishAs long as we do not set priorities, we shall never allocate money wisely.
Nestanovíme-li však žádné priority, nebudeme smysluplně využívat finanční prostředky.
EnglishI therefore supported the European Commission's proposal to allocate such assistance until 2026.
Podporuji proto návrh Evropské komise poskytovat takovou pomoc až do roku 2026.
EnglishLet us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority.
Použijme část z těchto finančních balíčků přednostně na průmysl.
EnglishWe must allocate funds for EU security and the development of communications infrastructure.
Musíme alokovat finanční zdroje pro bezpečnost EU a rozvoj komunikační infrastruktury.
EnglishWell you have to allocate dollars for that system and for that incentive pay.
Musíte však dát peníze do tohoto systému a na pobídkové odměny.
EnglishWe must allocate funds for EU security and the development of communications infrastructure.
Musíme vyčlenit finanční prostředky na bezpečnost EU a rozvoj komunikační infrastruktury.
EnglishOf course, I fully respect the rights of the Council to set and to allocate fishing opportunities.
Samozřejmě plně respektuji právo Rady stanovit a přidělovat rybolovná práva.
EnglishThe Commission has to bear in mind and to allocate more funds as of 2008.
Komise musí mít tento fakt na paměti a od roku 2008 začít přidělovat více finančních prostředků.
EnglishFor this reason, I have given my support to the proposal to allocate EUR 600 million to the sector.
Z tohoto důvodu jsem podpořil návrh vyčlenit tomuto odvětví 600 milionů EUR.
EnglishDoes the Commission plan to allocate a European funding quota solely for SMEs?
Má Komise v úmyslu zavést u těchto prostředků EU kvóty určující, jaká jejich část je vyhrazena pro MSP?
EnglishWe must ensure that we allocate funds to the SET plan for renewable energy.
Musíme zajistit, že přidělíme finanční prostředky plánu SET týkající se obnovitelných zdrojů energie.
EnglishThe Iraqi Government has repeatedly declared it will allocate USD 25 million to assist Iraqi refugees.
Opakovaně prohlásila, že přidělí 25 milionů USD na pomoc iráckým utečencům.
EnglishSimilarly, we would allocate 10% to those who have reduced their emissions in the past 15 years.
Podobně bychom rádi vyčlenili 10 % pro ty, kteří v posledních patnácti letech své emise snížili.
EnglishIt also lacks a bold policy to allocate carbon rights to forests and the wood industry.
Rovněž zde chybí odvážná politika pro přidělování práv týkajících se uhlíku lesnickému a dřevařskému průmyslu.
EnglishBut we got there in the end, with the Council deciding last week to allocate 300 million allowances.
Ale nakonec se nám to podařilo, když Rada minulý týden rozhodla o přidělení 300 milionů povolenek.
EnglishThe decision to receive and allocate a status falls, in the end, within the competence of each Member State.
Rozhodnutí o přijetí a udělení statusu spadá nakonec do pravomoci každého členského státu.
EnglishThe European Parliament must allocate payments more fairly among countries and among European farmers.
Evropský parlament musí své platby rozdělovat mezi země a mezi evropské zemědělce spravedlivěji.