"aim" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"aim" Çekçe çeviri

volume_up
aim {isim}

EN aim
volume_up
{isim}

aim (ayrıca: end, goal, objective, purpose)
volume_up
cíl {er.}
Such an aim is out of tune with the real purpose of agricultural support.
Takový cíl není v souladu se skutečným účelem zemědělské podpory.
This is the aim of the initiative presented by 12 European Union governments.
Takový je cíl iniciativy dvanácti vlád zemí Evropské unie.
Renewables have the aim of helping to protect the environment.
Obnovitelné zdroje mají za cíl přispívat k ochraně životního prostředí.
aim
volume_up
muška {diş.}
aim
aim

Çekçe' de "aim" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(SK) The aim of regional policy is to eliminate economic and social differences.
(SK) Cílem regionální politiky je odstraňování hospodářských a sociálních rozdílů.
EnglishThe aim is to provide maximum security for Union citizens in all Member States.
Cílem je poskytnout občanům Unie ve všech členských státech maximum bezpečnosti .
EnglishThe factsheets aim at presenting EU legislation in a quick and easy-to-read manner.
Cílem informačních listů je rychle a srozumitelně představit právní předpisy EU.
EnglishI therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
Domnívám se tedy, že musí obě strany vyvinout větší úsilí, aby tohoto cíle dosáhly.
EnglishOur aim must be to keep Parliament's expenditure at the same level as this year.
Naším cílem musí být to, aby výdaje Parlamentu zůstaly stejné jako v letošním roce.
EnglishThe aim of coordination should, however, be to create synergies in the use of funds.
Účelem koordinace by nicméně mělo být vytváření součinnosti při využívání fondů.
EnglishThe sole aim is to lay off 24 workers, 12 of whom are trade unions representatives.
Jediným cílem je propustit 24 pracovníků, z nichž dvanáct jsou zástupci odborů.
EnglishThis is why it is so important to allocate appropriate funding for this aim.
Proto je tak důležité vyčlenit za tímto účelem odpovídající finanční prostředky.
EnglishThe aim and much of the content of Mr Falbr's report is, in my view, very positive.
Záměr a velká část obsahu zprávy kolegy Falbra je z mého pohledu velmi pozitivní.
EnglishOur aim is to see fees which have clear and verifiable benefits to consumers.
Naším cílem jsou poplatky, které přinášejí spotřebitelům jasné a skutečné výhody.
EnglishNaturally, we should aim to establish the best possible partnership with them.
Samozřejmě, že bychom se měli snažit vytvořit s nimi co nejlepší partnerství.
EnglishOur aim is for producers and importers to bear full responsibility for safety.
Naší ambicí je, aby výrobci a také dovozci byli za bezpečnost plně odpovědni.
EnglishTherefore, retaining this value should become an aim of the common fisheries policy.
Zachování této hodnoty by tedy mělo být jedním z cílů společné rybářské politiky.
EnglishThe problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.
Problémem, skutečným politickým problémem je, jak tohoto zásadního cíle dosáhnout.
EnglishFortunes have been wiped out and the actual aim of the scheme has not been achieved.
Mnozí na něm neuvěřitelně zbohatli, jeho skutečného cíle však dosaženo nebylo.
EnglishWe aim for effective communication with the citizens of Europe and the media.
Snažíme se otevřeně komunikovat s evropskou veřejností a se sdělovacími prostředky.
EnglishTransparency and simplicity should be a basic aim for all actors in the EU.
Pro všechny subjekty EU by měla být hlavním cílem transparentnost a jednoduchost.
EnglishAs such, there is a need to try to focus priorities and to aim to redeploy resources.
Musíme se tedy pokusit soustředit na priority a věnovat se přesměrování zdrojů.
EnglishPut another way, I am not sure that monopoly by large companies was the intended aim.
Jinak řečeno, nejsem si jista, že zamýšleným cílem monopol velkých společností.
EnglishOur common aim is not to deprive vulnerable consumers of protection by directive.
Naším společným cílem není touto směrnicí připravit zranitelné spotřebitele o ochranu.