"agreement" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"agreement" Çekçe çeviri

EN agreement
volume_up
{isim}

agreement (ayrıca: accord, arrangement, convention, covenant)
volume_up
dohoda {diş.}
The association agreement and the free trade agreement have been mentioned.
Dohoda o přidružení a dohoda o volném obchodu zde již byly zmíněny.
Interim Trade Agreement with Turkmenistan - Interim Agreement with Turkmenistan (debate)
Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem - Prozatímní dohoda s Turkmenistánem (rozprava)
This is an agreement - an acquis - and this agreement changes nothing about this fact.
Toto je dohoda - acquis - a tato dohoda na tom nic nezmění.
agreement (ayrıca: accord, accordance, coincidence, comity)
volume_up
shoda {diş.}
There was broad agreement between all political groups on this report.
Mezi všemi politickými skupinami zavládla ohledně zprávy široká shoda.
There was agreement about scrapping this project - no one wanted it any more.
Ohledně zrušení tohoto projektu panovala shoda - už ho nikdo nechtěl.
The main political parties are in complete agreement on this issue.
Mezi hlavními politickými stranami panuje v této otázce absolutní shoda.
agreement (ayrıca: accord, charter, contract, covenant)
volume_up
smlouva {diş.}
On the Windows XP Licensing Agreement page, read the licensing agreement.
Na stránce Windows XP Licenční smlouva si přečtěte licenční smlouvu.
This agreement was underlined by a formal agreement between Gazprom and the Ukrainan Naftogaz.
Tato smlouva byla podtržena formální dohodou mezi Gazpromem a ukrajinským Naftogazem.
This agreement requires all parties to settle their differences by peaceful means.
Tato smlouva vyžaduje, aby všechny strany své spory urovnaly mírovými prostředky.
agreement (ayrıca: acceptance, accord, acquiescence, applause)
This agreement indicates that social dialogue can bring concrete results.
Tento souhlas naznačuje, že sociální dialog může přinést konkrétní výsledky.
It has to ratify this agreement and if consent is refused, there is simply no agreement at all.
Musí tuto dohodu ratifikovat, a pokud souhlas odmítne, žádná dohoda prostě nebude.
I therefore think it is right for Parliament to approve this agreement.
Proto si myslím, že je vhodné, aby Parlament s touto dohodou vyslovil souhlas.
agreement (ayrıca: reproof, talking-to, talking to)
volume_up
domluva {diş.}
agreement (ayrıca: contract)
agreement (ayrıca: arrangement)
We had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
Očekávali jsme dohodu o financování ujednání o klimatu z Bali a Poznaně.
A deal may be struck, but there will be no legally binding agreement.
Možná bude dosaženo nějakého ujednání, ale nikoli právně závazné dohody.
Licencní ujednání Netscape
agreement (ayrıca: appointment, arrangement, convention, covenant)
volume_up
úmluva {diş.}
The second Yaoundé Convention and the Arusha Agreements enter into force.
V platnost vstupují druhá úmluva z Yaoundé a dohody z Arushy.
The Yaoundé Convention, an association agreement which is valid for five years, is signed between the Community and 18 African states in Yaoundé, Cameroon.
Úmluva z Yaoundé).
No one should be under any illusions - the Convention implementing the Schengen Agreement is not the law of the European Union; it is not Community law, but an intergovernmental instrument.
Nesmíme si dělat žádné iluze - úmluva k provedení Shengenské dohody není zákonem Evropské unie; nejde o zákon Společenství, ale mezivládní nástroj.

"agreement" için eşanlamlılar (İngilizce):

agreement

Çekçe' de "agreement" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFirst of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
V první řadě se ptám sám sebe, zda se nejedná pouze o jakousi nezávaznou dohodu.
EnglishI bow to the knowledge of other people on the technicalities of this agreement.
Skláním se před znalostmi jiných lidí, pokud jde o formální stránku této dohody.
EnglishThe Partnership and Cooperation Agreement declares that we share the same values.
Ve smlouvě o partnerství a spolupráci se mluví o stejných hodnotách pro všechny.
EnglishWe are not going to discuss this, as I think that we are all in agreement on it.
Nebudeme o tom diskutovat, protože se domnívám, že se na tom všichni shodujeme.
EnglishThe Schengen area and cooperation are founded on the Schengen Agreement of 1985.
Schengenský prostor a spolupráce jsou založeny na Schengenské dohodě z roku 1985.
EnglishAs mentioned previously, the Member States must be in agreement on the proposal.
Jak již bylo zmíněno, členské státy se musí na tomto návrhu jednomyslně shodnout.
EnglishI am delighted that, thanks to her work, agreement at first reading was possible.
Velmi mě těší, že díky její práci bylo možné dosáhnout dohody už v prvním čtení.
EnglishThe scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
Rozsah těchto závazků je širší než rozsah závazků jakékoli srovnatelné dohody.
EnglishTherefore, together with the rest of the Greens, I voted against this agreement.
Proto jsem společně s ostatními členy skupiny zelených hlasoval proti této dohodě.
EnglishArticle 61 of the EEA Agreement is closely modelled on Article 87 of the EC Treaty.
Článek 61 Dohody o EHP byl formulován velmi podobně jako článek 87 Smlouvy o ES.
EnglishI hope that there will be agreement on a financing concept next week at the summit.
Věřím tomu, že na summitu příští týden dojde ke shodě ohledně finanční koncepce.
EnglishBut I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.
Ale domnívám se, že musíme vědět a pamatovat si, proč máme prozatímní dohodu.
EnglishIt is of great importance that we apply the agreement as soon as is feasible.
Je velmi důležité, abychom dohodu začali uplatňovat, jak nejdříve to bude možné.
EnglishObviously respect for human rights must be a key element of this new agreement.
Dodržování lidských práv musí být samozřejmě klíčovým prvkem této nové dohody.
EnglishWe are entering a crucial stage in the EU-India free trade agreement negotiations.
Vstupujeme do rozhodující fáze jednání mezi EU a Indií o dohodě o volném obchodu.
EnglishEC/Seychelles Agreement - fishing opportunities and financial contributions (
Změna rybolovných práv a finančního příspěvku stanovených v dohodě ES/Seychely (
EnglishThe Millennium Development Goals will be achieved through this interim agreement.
Rozvojové cíle tisíciletí budou plněny prostřednictvím této prozatímní dohody.
EnglishAlongside this we want to conclude a multilateral agreement in the Doha Round.
Vedle toho chceme také uzavřít multilaterální dohodu při jednacím kole z Dohá.
EnglishAny difficulties in applying this agreement will of course have to be assessed.
Jakékoliv těžkosti při uplatňování této dohody bude samozřejmě nevyhnutné posoudit.
EnglishThe European Community, however, concluded a horizontal agreement in December 2006.
Evropské společenství však uzavřelo dohodu horizontální povahy v prosinci 2006.