"advisability" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"advisability" Çekçe çeviri

EN advisability
volume_up
{isim}

We consider that any evaluation must take account of the advisability of all the relevant measures taken and should not just verify their application.
Domníváme se, že jakékoli hodnocení musí brát v potaz vhodnost všech přijatých souvisejících opatření, a nikoli jen ověřovat jejich provádění.

Çekçe' de "advisability" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe issue is not the advisability of a directive that creates a joint, shared system.
Nejde o účelnost směrnice, která vytváří společný, sdílený systém.
EnglishThe report indicates the advisability of replacing the current agreement with a new and broader one.
Zpráva považuje za vhodné, aby byla stávající dohoda nahrazena dohodou novou a šířeji pojatou.
EnglishWithin this context I therefore stress the advisability of increasing consumer protection, including through this directive.
V tomto kontextu tedy zdůrazňuji, že je žádoucí zvýšit ochranu spotřebitele, a to rovněž prostřednictvím této směrnice.
EnglishThat in turn had repercussions in terms of the declining confidence of citizens in the European institutions and the advisability of further enlargement.
To mělo následně dopad na propad důvěry občanů v evropské instituce a vhodnosti dalšího rozšiřování.
EnglishThe Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has seen fit to entrust to me the welcome task of arguing for the advisability of creating this Office.
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci mi svěřil milou úlohu obhájit prospěšnost zřízení tohoto Úřadu.
EnglishThe adoption of this clause is subject to the ordinary legislative procedure that should be considered a first step to any appraisal of the advisability ...
Přijetí této doložky podléhá řádnému legislativnímu postupu, který by měl být považován za první krok ke každému posouzení vhodnosti ...