"adverse effect" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"adverse effect" Çekçe çeviri

EN

adverse effect {isim}

volume_up
adverse effect
volume_up
nepříznivý efekt {er.}

Çekçe de "adverse effect" için benzer çeviriler

adverse sıfat
effect isim
to effect fiil

Çekçe' de "adverse effect" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is important to regulate substances which have a proven adverse effect on human health.
Je důležité regulovat látky, které mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví.
EnglishThe fluctuation of prices has an adverse effect on an already vulnerable livestock industry.
Fluktuace cen má na již tak dost zranitelnou živočišnou výrobu neblahý vliv.
EnglishImplementation of the directive will also have an adverse effect on thousands of Polish businesses.
Provádění směrnice tak bude mít nepříznivý vliv na tisíce polských podniků.
EnglishPollution has an adverse effect not only on the length of human life, but also on its quality.
Znečištění má vliv na délku i kvalitu lidského života.
EnglishIn my country, Finland, a restriction on working time would have a very adverse effect on self-employed drivers.
V mé zemi, Finsku, by omezení pracovní doby mělo na samostatně výdělečně činné řidiče velmi negativní dopad.
EnglishOn the contrary, the financial problems of members of the euro area are having an adverse effect on the situation throughout the Union.
Naproti tomu finanční problémy členů eurozóny nepříznivě ovlivňují situaci celé Unie.
EnglishLowest Observed Adverse Effect Level
nejnižší pozorovaná úroveň s negativními efekty
EnglishThis instability is having an adverse effect on the process of far-reaching institutional reform needed if it is to join the EU.
Tato situace má negativní dopady na hluboké institucionální reformy, které je nezbytné provést, má-li Albánie přistoupit k Evropské unii.
EnglishThese have been used for centuries without any clear adverse effect.
Parlament hlasoval pro ochranu proti limitům na koření, které se celá století používá bez žádných prokazatelně negativních účinků.
EnglishFailure to extend the scheme of tariff preferences now would have an extremely adverse effect on the poorest countries of the world.
Pokud by se nám nepodařilo platnost systému celních preferencí nyní prodloužit, mělo by to krajně nepříznivý dopad na nejchudší země světa.
EnglishParliament has also voted a number of reserves which, if maintained in the final budget, will have an adverse effect on budget execution.
Parlament také odhlasoval několik rezerv. Pokud tyto rezervy budou v konečném rozpočtu zachovány, budou mít nepříznivý dopad na plnění rozpočtu.
EnglishThis has an adverse effect on the production of fruit, vegetables and other crops which are pollinated by bees, and is a threat to biodiversity in general.
To má nepříznivý vliv na produkci ovoce, zeleniny a dalších plodin, které jsou včelami opylovány, a celkově to ohrožuje biologickou rozmanitost.
EnglishThe delay caused by the development of the Schengen Information System cannot have an adverse effect on the accession process of the countries awaiting integration.
Zpoždění způsobené vývojem Schengenského informačního systému nemůže nepříznivě ovlivnit proces přistoupení zemí, jež čekají na začlenění.
EnglishThe measures we take here should not have an adverse effect on households that are already on low incomes and make the position of other households more insecure.
Opatření, která zde přijímáme, by neměla mít negativní vliv na domácnosti s nízkými příjmy, a neměly by znejistit situaci ostatních domácností.
EnglishThe signs of economic recovery need not entail immediate withdrawal of the support policies as this could have an adverse effect on the economy in the long term.
Známky hospodářské obnovy nemusí vyvolat okamžité stažení podpůrných politik, protože to by mohlo mít dlouhodobý negativní vliv na hospodářství.
EnglishAt a time when the Republic of Cyprus is in the middle of negotiations to resolve the Cyprus question, fronts are being opened which have a very adverse effect on the process.
V době, kdy je Kyperská republika uprostřed vyjednávání, aby bylo možné vyřešit kyperskou otázku, jsou otevřené fronty, které mají na proces velmi nepříznivý účinek.
EnglishThanks to these unlimited guarantees, funds from the Netherlands and the UK, for example, will be moved to the neighbouring countries, which has an adverse effect on stability.
Díky těmto neomezeným zárukám budou například finanční prostředky z Nizozemska a Spojeného království přesunuty do sousedních zemí, což má nepříznivý dopad na stabilitu.
EnglishUnduly negative expectations can often have an adverse effect on the disease, as was, indeed, the conclusion of a conference organised by the Belgian Presidency at the end of last year.
Příliš negativní očekávání jej mohou často nepříznivě ovlivnit. To ostatně bylo závěrem konference organizované belgickým předsednictvím na konci loňského roku.
EnglishThe emissions produced by passenger cars and their adverse effect on the environment must not be overlooked in the European Union's efforts to combat the effects of climate change.
Emise produkované osobními automobily a jejich nepříznivý dopad na životní prostředí nesmí být v úsilí Evropské unie o vyrovnání se s účinky změny klimatu přehlíženy.
EnglishIn addition, analyses carried out by the research institute Öko-Institut have demonstrated the adverse effect of PVC and halogenated flame retardants on the environment and human health.
Navíc studie vypracované výzkumným ústavem Öko-Institut prokázaly nepříznivý účinek PVC a halogenovaných retardérů hoření na životní prostředí a na lidské zdraví.