"administrative" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"administrative" Çekçe çeviri

EN administrative
volume_up
{sıfat}

administrative
Luxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’).
V Lucemburku sídlí administrativní složky (tzv. generální sekretariát).
We need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.
Musíme omezit administrativní zátěž zjednodušením regulačního prostředí.
It would not be acceptable for administrative difficulties to diminish patients' rights.
Nebylo by přijatelné, aby administrativní potíže oslabovaly práva pacientů.
administrative (ayrıca: executive, managing)
Agencies are European administrative units, although they have a unique nature.
Agentury představují evropské správní jednotky, ačkoliv jsou zvláštní povahy.
Those exceptions are administrative expenditure and economic and financial affairs.
Těmito výjimkami jsou správní výdaje a hospodářské a finanční věci.
the report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
zprávu, kterou předkládá paní ÁÁlvarez, o správní spolupráci v oblasti daní,
administrative

Çekçe' de "administrative" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTaiwan is a developed country with high technical and administrative standards.
Tchaj-wan je rozvinutá země s vysokými technickými a administrativními standardy.
EnglishSuch administrative mechanisms run the risk of being both cumbersome and arbitrary.
U takových správních mechanismů hrozí, že budou jak těžkopádné, tak i svévolné.
EnglishThis is more than half the original administrative request for an increase of 5.2%.
To je méně než polovina původního požadavku administrativy na navýšení o 5,2 %.
EnglishIn accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
Na základě rozhodnutí soudu, správního orgánu, anebo čistě svévolného rozhodnutí?
EnglishAccess to funding is vital, along with the legal and administrative facilities.
Nezbytně nutný je přístup k financování, spolu s právními a administrativními možnostmi.
EnglishThere is great urgency to lift Europe out of its budgetary and administrative muddle.
Je velmi naléhavé pozdvihnout Evropu z jejího rozpočtového a administrativního zmatku.
EnglishClick the Administrative tab, and then click Copy to reserved accounts.
Klepněte na kartu Správa a pak klepněte na tlačítko Kopírovat do vyhrazených účtů.
EnglishMy nature is to be in favour of less red tape and of administrative simplification.
Jsem ze své povahy pro omezení byrokracie a zjednodušení administrativy.
EnglishMaritime goods transport is indeed subject to very complex administrative procedures.
Přeprava zboží po moři ve skutečnosti podléhá velmi složitým administrativním postupům.
EnglishWe should also seek to obtain a true overview of the administrative costs.
Měli bychom rovněž usilovat o získání skutečného přehledu o administrativních nákladech.
EnglishFurthermore, our proposal makes provision for measures to minimise the administrative burden.
Náš návrh dále zohledňuje opatření na minimalizaci administrativního zatížení.
EnglishThe objective to reduce the administrative burden by 25% must be a net objective.
Konečným cílem musí být snížení administrativního zatížení o 25 %.
EnglishThe situation could be improved by simplifying the administrative and financial rules.
Situaci by mohlo zlepšit zjednodušení správních a finančních pravidel.
EnglishOne decision, of course, relates to the headquarters of the administrative office.
Jedno rozhodnutí se například týká hlavního sídla administrativy.
EnglishThe greatest obstacle reported by SMEs is compliance with administrative formalities.
Velkou překážkou, jíž malé a střední podniky čelí, je dodržování administrativních formalit.
EnglishThe administrative formalities vary depending on how long you stay.
Jaké formality se na vás budou vztahovat, se odvíjí od délky vašeho pobytu.
EnglishMore generally, unnecessary administrative and bureaucratic burdens should be removed.
Z obecnějšího pohledu by měla být zlikvidována zbytečná administrativa a byrokratická zátěž.
EnglishCitizens of Hungarian origin are represented proportionally in the local administrative structures.
Občané maďarského původu jsou poměrně zastoupeni v místních správních orgánech.
EnglishIt will also enable you to complete — electronically — all the administrative procedures in one go.
Budete zde také moci najednou v elektronické podobě vyřídit všechny formality.
EnglishUnder User Configuration, double-click Administrative Templates.
Pod položkou Konfigurace uživatele poklepejte na složku Šablony pro správu.