"adjusting" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"adjusting" Çekçe çeviri

EN adjusting
volume_up
{isim}

These settings will not apply to recordings that you scheduled before adjusting the settings.
Toto nastavení se nebude vztahovat na nahrávky, které jste naplánovali před změnou nastavení.
By adjusting Internet Explorer's privacy settings, you can affect how websites monitor your online activity.
Nastavení ochrany osobních údajů v aplikaci Internet Explorer může mít vliv na to, jak weby monitorují vaši online činnost.
To learn more about turning on UAC and adjusting the settings, see Turn User Account Control on or off.
Informace o zapnutí nástroje Řízení uživatelských účtů a úpravě nastavení naleznete v tématu Zapnutí nebo vypnutí nástroje Řízení uživatelských účtů.
Are there new opportunities here for adjusting quotas and duties accordingly?
Existují nové příležitosti k náležitému přizpůsobení kvót a cel?
Clearly from time to time changes in global strategic interests mean adjusting priorities and approaches.
Samozřejmě čas od času změny globálních strategických zájmů vedou k přizpůsobení priorit a postojů.
Among other things, we also proposed adjusting the use of cohesion resources for regions affected in this way.
Mimo jiné jsme také navrhli možnost přizpůsobení použití kohezních prostředků pro takto postižené regiony.
volume_up
úprava {diş.}
I voted for this proposal for a decision aimed at adjusting the basic salaries and allowances applicable to Europol staff.
Hlasovala jsem pro tento návrh rozhodnutí, jehož cílem je úprava základních platů a příspěvků zaměstnanců Europolu.
Adjusting legislation is one way of defending our competitiveness, but there are other industrial policy initiatives in the works as well.
Jedním způsobem ochrany naší konkurenceschopnosti je úprava právních předpisů, ale existují další iniciativy v oblasti průmyslové politiky, které fungují stejně dobře.

Çekçe' de "adjusting" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere are usually no controls for adjusting the contrast on a laptop display.
Na displejích přenosných počítačů nejsou obvykle k dispozici žádné ovládací prvky.
EnglishYou'll get the best results when adjusting your monitor by using a calibration program.
Nejlepších výsledků při úpravě monitoru dosáhnete pomocí programu pro kalibraci.
EnglishThis concerns adjusting, renewing and enhancing the interinstitutional agreement.
Půjde při tom o úpravy, obnovení a doplňování meziinstitucionální dohody.
EnglishThe first is that we are adjusting to the post-Lisbon Treaty environment.
Prvním důvodem je, že se přizpůsobujeme situaci vzniklé po přijetí Lisabonské smlouvy.
EnglishUAC works by adjusting the permission level of your user account.
Nástroj Řízení uživatelských účtů nastavuje úrovně oprávnění uživatelského účtu.
EnglishMr President, the European Union is analysing and adjusting its own policy with regard to Belarus.
Pane předsedající, Evropská unie analyzuje a přizpůsobuje svou politiku vůči Bělorusku.
EnglishThe European institutions have had difficulties in adjusting to the increase in the number of Member States.
Evropské orgány se s obtížemi přizpůsobovaly nárůstu počtu členských států.
EnglishTo learn more about adjusting the screen resolution, see Getting the best display on your monitor.
Další informace o rozlišení obrazovky naleznete v tématu Získání nejlepšího zobrazení na monitoru.
EnglishCommunity edits, such as adjusting marker locations, will appear in Google Maps search results.
Úpravy komunity, například přesunutí značek míst, se zobrazí ve výsledcích vyhledávání v Mapách Google.
EnglishOnce you have finished adjusting the cropping, click Save.
Po dokončení úprav oříznutí klepněte na tlačítko Uložit.
EnglishThis implies adjusting benefits, where needed, to safeguard appropriate support for recipients.
Předpokladem toho je vyrovnání výhod tam, kde je to potřeba, aby příjemci měli zabezpečenu odpovídající podporu.
EnglishHere are answers to some common questions about adjusting audio levels in Windows Movie Maker.
Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy týkající se úpravy hlasitosti zvukových stop v programu Windows Movie Maker.
EnglishFor more information on turning on and adjusting ClearType, see Make text easier to read using ClearType.
Další informace o zapínání a úpravě technologie ClearType naleznete v tématu Usnadnění čtení textu pomocí technologie ClearType.
EnglishWhen adjusting the brightness, increase or decrease the brightness until you can distinguish the shirt from the suit in the picture.
Při nastavování jasu zvyšujte nebo snižujte jas, dokud nedokážete na obrázku rozeznat košili v obleku.
EnglishWhen adjusting the color balance, make sure that the gray bars appear as neutral gray colors without any color cast.
Při nastavování vyvážení barev dbejte, aby se šedé pruhy zobrazovaly jako neutrální šedá bez jakéhokoli osazení barev.
EnglishIt is not a matter of adjusting our ambitions.
EnglishTo improve the results when adjusting the brightness and contrast settings for your display, use Display Color Calibration.
Chcete-li dosáhnout lepších výsledků při nastavování jasu a kontrastu displeje, použijte nástroj Kalibrace barev displeje.
EnglishThe changes should focus on improving asset risk assessment and adjusting precautionary measures to new financial instruments.
Změny by měly být zaměřeny na zlepšení posuzování rizik u aktiv a úpravu preventivních opatření pro nové finanční nástroje.
EnglishI would highlight, however, that any decision on adjusting the salaries of Europol employees must be made unanimously by the Council.
Rád bych však zdůraznil, že jakékoli rozhodnutí o úpravě platů zaměstnanců Europolu musí být jednomyslně přijato Radou.
EnglishThe Player does so by reading a volume-leveling value in a file, and then adjusting the volume accordingly during playback.
Přehrávač nejprve přečte hodnotu vyrovnávání hlasitosti v souboru a potom během přehrávání upraví hlasitost odpovídajícím způsobem.